Birimlerimiz

Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Gülcan Keskin
  • Telefon: 3820
  • E-Posta: gulcan.keskin@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 7- Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 6360 sayılı Kanun, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri olmak üzere ilgili kanun ve yönetmelikler ile Bakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelge Talimat ve bildirimler çerçevesinde,

 

b) Bağlı olduğu Daire Başkanlığı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek;

 

c) Daire Başkanlığından gelen evrakları ilgili personele havale etmek, birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak,

 

ç) Plana esas jeolojik-jeoteknik / mikrobölgeleme etüt raporları ve sakınım planı ile ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş almak,

 

d) Plana esas jeolojik-jeoteknik/mikrobölgeleme etüt raporları ve sakınım planın yapımı aşamasında, gerektiğinde danışmanlık hizmetleri ve/veya Belediyenin ilgili Müdürlüklerinden geçici teknik destek ve personel hizmeti almak,

 

e) Afet bilgi altyapısının oluşturulmasını sağlamak,

 

f) Kentin vizyonu, ihtiyaçları ve taşıdığı riskler ile Belediyenin stratejik planı, bütçesi ve yasal/yönetsel çerçeve doğrultusunda, jeolojik-jeoteknik/mikrobölgeleme etüt raporları, kentsel risk analizi ve sakınım planı yapılmasını sağlamak,

 

g) Sakınım planı kapsamında, gerektiğinde Belediyenin ilgili Müdürlüklerini bilgilendirmek,

 

ğ) Sakınım planı kapsamında, risk azaltacak yöntemlerin, hem yönetimler hem de vatandaşlar tarafından benimsenmesini sağlayacak etkinlikler düzenlemek,

 

h) İlgili kurum ve kuruluşlar arası işbirliklerin geliştirilmesini sağlamak,

 

ı) Sakınım planı doğrultusunda, planları yeniden değerlendirme sürecini izlemek,

 

i) Analiz ve planlama sürecinin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

 

j) Birim ile ilgili faaliyet raporu, bütçe raporu ve performans raporunu düzenli olarak hazırlamak ve Daire Başkanlığına sunmak,

 

k) İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içerisinde olmak,

 

l) Mesai saatlerini etkin ve verimli kullanmak, birim personellerinin uyum içinde çalışmasını sağlamak,

 

m) Personelin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda eğitim almalarını sağlamak ve eğitim vermek,

 

n) Belediye Başkanı ve üst makamların emirlerini ve mevzuatın gereklerini uygulamak ve uygulatmaktır,

 

o) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Büyükşehir Belediye Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,

 

ö) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunma yetkisi,

 

p) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1. derecede imza yetkisi,

 

r) Disiplin Amiri olarak personeline mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,

 

s) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıları giderme yetkisi,

 

ş) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde, mazeretine binaen bir güne kadar mazeretini verme ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunma ve diğer görevlilerin yıllık izin kullanma zamanlarını tespit etme yetkisi,

 

t) Müdürlük ile ilgili tüm görev ve belgelerin ilgililere dağıtımını, maiyetindeki personel arasındaki iş bölümü ve işbirliğini sağlama yetkisi,

 

u) Belediye Başkanı ve üst makamların emirlerini ve mevzuatın gereklerini uygulama ve uygulatma yetkisine sahiptir.

 

 

 

Birim Haberleri