Birimlerimiz

Hukuk Müşavirliği - I.Hukuk Müşavirliği
  • Daire Başkanı: Av. Betül Erman
  • Telefon: 3925
  • E-Posta: betul.erman@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


Avukatların Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 71) Avukatlar, gerek Başkanlık Makamının veya yetki devredilen makamın onayı üzerine ve gerekse, I. Hukuk Müşavirince uygun görülmesi halinde Başkanlık onayı beklemeksizin I. Hukuk Müşavirinden ve/veya Hukuk Müşavirlerinden aldıkları talimatla aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) I. Hukuk Müşaviri veya Hukuk Müşavirleri tarafından kendilerine tevdi olunan bilumum davalarda ve icra takiplerinde; Belediye Başkanının Belediyeyi temsilen verdiği vekâletnameye istinaden, Avukatlık Kanununun verdiği görev ve yetkileri de kullanarak, Belediye hak ve menfaatlerini iddia ve müdafaa ederler, duruşma, keşif, haciz gibi, yargı mercilerindeki işleri yürütürler.

b) I. Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşavirleri tarafından kendilerine tevdi olunan hukuki mütalaa taleplerini inceleyerek, yapacakları hazırlıkları Hukuk Müşavirlerine ve/veya istemesi halinde doğrudan I. Hukuk Müşavirine sunarlar.

c) Kendilerine tevdi edilen işlere müteallik ihtiyaç duydukları evrak veya izahatı; ilgili idari birimden Hukuk Müşaviri ile koordineli bir şekilde yazılı veya doğrudan sözlü olarak, süre vermek suretiyle talep ederler. Bu evrak veya izahat talepleri acele işlerden addedilir.

d) Avukatlar, idari ve hukuki sonuçları itibariyle özel bir önem addedilebilecek nitelikte olan davaların bilinmesinde yarar görülen aşamalarını ilgili dairesine ve Hukuk Müşavirlerine zamanında bildirirler.

e) Avukatlar, I. Hukuk Müşaviri veya Hukuk Müşavirleri tarafından istenildiğinde, uhdelerindeki dosyaları ile ilgili bilgileri zamanında verirler.

f) 1. Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşavirleri tarafından kendilerine verilen Belediye ile ilgili diğer işleri ifa ederler.

g) Avukatlar, kendilerine tevdi olunan işlerin Avukatlık Kanunu ve sair mevzuat muvacehesinde tetkik edilip neticelendirilmesiyle, dosyaların muntazam muhafazasıyla ve işin hukuki zeminde neticelendirilmesiyle mükelleftirler.

h) Avukatlar, görev ve yetkilerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; Hukuk Müşavirleri ve I. Hukuk Müşavirine karşı sorumludur.

               3) Yargı mercilerinde Belediyeyi temsilen görev yapan Avukatlar; Avukatlık Kanununun tanıdığı hak ve yetkilere sahip olarak, avukatlık mesleğinin gerektirdiği şekilde görevlerini ifa ederler.

          4) Avukatların,  Avukatlık görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri adli suçlarından dolayı haklarında soruşturma, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 58 inci maddesi gereğince Adalet Bakanlığının vereceği izin üzerine Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır.

Sözleşmeli Avukat

MADDE 8 Sözleşmeli Avukat, bu Yönetmelik ile kadrolu avukatlara verilen görev ve yetkilerin yanında sözleşme hükümlerine de uymak zorundadırlar.