Birimlerimiz

Müfettiş
  • Daire Başkanı: Reha Bertan Günay
  • Telefon: 3624
  • E-Posta: rehabertan.gunay@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


Müfettişlerin Görev Yetki ve Sorumlulukları


MADDE 10- (1) Müfettişler doğrudan Başkana bağlı olup Başkan adına;

a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca İç Denetçilerin görev alanına giren işler hariç, Büyükşehir Belediye teşkilatı ve bağlı kuruluşlarıyla, Büyükşehir Belediye Başkanlığının yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimlerin faaliyetleri ile her türlü iş ve işlemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak Denetim, İnceleme ve Soruşturma işlerini yürütmek.

b) Denetim ve İnceleme sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar hakkında olaya gecikmeden el koyabilmek için durumu hemen yazılı olarak Kurul Başkanına bildirmek,

c)  Mevzuatın     uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen seviyede yürütülmesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşüncelerini bir raporla Kurul Başkanına sunmak,

d) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların Soruşturulmasında bu kanun hükümleri, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre yapılacak Ön İncelemelerde bu kanunun, bu kanunda açıklık bulunmayan hallerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenen usul ve esaslara göre hareket etmek.

e) Görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

f) Mevzuatın uygulanması ile ilgili çalışmalar yapmak ve Başkanca verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

g) Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmak,

h)  Refakatlerine verilen Müfettiş Yardımcılarının yetişmelerini sağlamak,

i)  Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

 

                 (2) Müfettişler, Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle kendilerine tanınan yetkileri tam olarak kullanmaktan, görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

 

         (3) Müfettiş Yardımcılarının yetkilerini kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev yapabilmeleri, bu yönetmelikle belirlenen yetişme süresi sonunda, kendilerine yetki verilmesiyle mümkündür.