Birimlerimiz

Teftiş Kurulu Başkanlığı
  • Daire Başkanı: Pınar Kaya Özdiker
  • Telefon: 3577
  • E-Posta: pinar.kaya@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri

Teftiş Kurul Başkanının Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 8- (l) Kurul Başkanı Müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup aşağıdaki görevleri yerine getirir;

a) Kurul Başkanlığının görevlerini Başkanın emir ve onayı üzerine Başkan adına yürütmek,

 

b) Kurulu yönetmek, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

 

c) Kurula intikal eden denetim, inceleme ve soruşturmaları yaptırmak ve usul bakımından inceleyerek kendi düşüncesiyle birlikte Başkana sunmak.

 

d) Kurula intikal eden denetim, inceleme ve soruşturmaları gerektiğinde bizzat yapmak,

 

e) Müfettiş Yardımcılarının işe alınması ve 3 yıllık yardımcılık döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak,

 

f) Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının mesleki ve bilimsel çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek, gerekirse başarılı inceleme sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak,

 

g) Kurulun çalışmalarına ait Yıllık Faaliyet Raporları düzenlemek ve Başkana sunmak,

 

h) Müfettişlerden gelen İnceleme ve Soruşturma Raporlarını ilgili mercilere göndermek, alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak tekliflerde bulunmak,

 

i) Mevzuatın Müfettişler arasında farklı yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak,

 

j) Yıllık teftiş ve çalışma programlarını Müfettişlerin adil görevlendirilmelerini de gözetecek şekilde hazırlamak, Başkan onayından sonra uygulanmasını sağlamak.

 

k) Yıllık Teftiş Programının onaylanmasından sonra yıl içerisinde çıkacak yeni işleri dağıtmak ve bir işin gerekirse bir Müfettişten alınıp diğerine verilmesi gibi programın özünü değiştirmeyecek değişiklikleri doğrudan yapmak,

 

l) Kurulun bürosundaki iş ve işlemlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

 

m) Kurum içi ve kurum dışı eğitim programlarının hazırlanmasını sağlayarak Müfettişlerin bu programlara katılmalarını temin etmek.

 

n) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca Harcama Yetkilisi görevinden kaynaklanan yetkilerini kullanmak, büro personeli arasından Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi görevlendirerek Taşınır Mal Yönetmeliğine göre iş ve işlemlerin takip ve icrasını sağlamak.

 

o) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, yaptırmak.