Birimlerimiz

Hukuk Müşavirliği - I.Hukuk Müşavirliği
  • Daire Başkanı: Av. Ali Akıncı
  • Telefon: 3168
  • E-Posta: ali.akinci@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri

Hukuk Müşavirliğinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 4- Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği İdari Teşkilatı; I. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşavirleri, Avukatlar ve yeteri kadar şef, memur, sözleşmeli ve işçi personelden oluşur. Hukuk Müşavirliği birimleri ve bunların iç organizasyon yapılarının teşkili; Hukuk Müşavirinin teklifi ve/veya re’sen I. Hukuk Müşavirinin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile olur.

Hukuk Müşavirliğinin Görevleri şunlardır:

a) Büyükşehir Belediyesi adına yargı mercilerinde dava ikame etmek, Belediyeye karşı açılmış davalarda Belediyeyi savunmak, davaları yürütmek ve neticelendirmek.

b) Büyükşehir Belediyesi adına icra takibi yapmak, Belediyeye karşı açılan icra takiplerini yürütmek ve neticelendirmek.

c) Hukuki bakımdan tereddütlü olan konularda Belediyenin ilgili birimlerince sorulan hususlarda, istişari mahiyette hukuki mütalaa dermeyan etmek.

ç) Büyükşehir Belediyesini ilgilendiren konularda; gerektiğinde ilgili merciiler nezdinde her türlü yazışmaları yapmak ve suç duyurusunda bulunmak.

d) Hukuk Müşavirliğinin görevleriyle ilgili konulardaki tebligatı tebellüğ etmek.

I. Hukuk Müşavirinin Görev ve Yetkileri

MADDE 5- 1.Hukuk Müşavirinin vazife ve salahiyetleri şunlardır:

a) Hukuk Müşavirliğini temsil eder.

b) En üst yöneticisi olarak Hukuk Müşavirliğini sevk ve idare eder.

c) Hukuk Müşavirlerinin işbölümü dağılımını yapar.

d) Müşavirlik içi yönerge, talimat vs. yayınlar, Müşavirliğin çalışma usul ve esaslarını mevzuat çerçevesinde belirler.

e) Hukuk Müşavirleri, Avukatlar ve diğer tüm çalışanların işlerinde tespit ettiği aksaklıkları gidermek için gereğini takdir eder.

f) Hukuk Müşavirliği ile diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlar.

g) Hukuk Müşavirliğinin en üst yöneticisi olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince sahip olduğu görevleri yapar, yetkileri kullanır.

g) Hizmetin iyi işlemesi için gerek gördüğü düzenlemeleri yapar. Yazılı ve sözlü talimatlarla; Hukukı, Avukatlar ve diğer tüm çalışanları görevlendirir ve yönlendirir.

ı) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, Hukuk Müşavirlerinden birini I. Hukuk Müşavirliğine vekâlet etmek üzere makam onayına sunar.

j) Hukuk Müşavirliğinin görev konularıyla ilgili olarak tüm kamu hukuku kişileri (yargı ve idari merciler) ve özel hukuk kişileri (gerçek ve tüzel kişiler) ile yazışma görev ve yetkisini kullanır.

k) Hukuki mütalaa dermeyan eder.

l) Başkan ve/veya Genel Sekreter tarafından kendisine verilen sair görevleri yerine getirir.  

m) Kendisine verilen görev ve yetkilerin yerine getirilmesinden; Genel Sekreter ve Başkana karşı sorumludur.

Hukuk Müşavirlerinin Görev ve Yetkileri

MADDE 6- Hukuk Müşavirlerinin vazife ve salahiyetleri şunlardır:

a) Hukuk Müşavirleri, Hukuk Müşavirliğinin I. Hukuk Müşavirinden sonra gelen en üst idarecileri olarak, yönetimde I. Hukuk Müşavirine yardımcı olurlar.

b) Avukatların ve diğer tüm personelin görevini takip ve murakabe ederler.

c) Avukatların hukuki mütalaa ile tüm evrak ve dosyalarına ilişkin kurum içi ve kurumlar arası talep ve yazışmalarını yönlendirirler ve imzalarlar.

d) I. Hukuk Müşavirinin bulunmadığı ve ivedilik arz eden durumlarda, Hukuk Müşavirliğinin görevlerinin yerine getirilmesinde; I. Hukuk Müşavirinin görev ve yetkilerini kullanırlar.

e) Gerektiğinde evrakların, dava ve icra dosyalarının Avukatlara havalesini ve devrini yaparlar.

f) Avukatları ve diğer tüm personeli murakabe ederek, karşılaştığı aksaklıkların giderilmesi için yönlendirici işleri yapar ve I. Hukuk Müşavirine bu konuda tekliflerde bulunurlar.

g) Müşavirlik bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetirler.

h) Müşavirliğin işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin alınması ve bu yönde düzenlemelerin yapılması için I. Hukuk Müşavirine önerilerde bulunurlar.

ı) İdari işlerle ve personelin özlük ve diğer işleriyle ilgili rutin işleri yaparlar ve şifahi olarak personele bir güne kadar mazeret izni vermeye yetkilidirler.

i) Personelin yıllık izin kullanış zamanlarını belirlerler.

j) Ödül, takdirname, yer değiştirme gibi onay gereken personel işlemleri için I. Hukuk Müşavirine teklifte bulunurlar.

k) Hukuk Müşavirliğinin, I. Hukuk Müşavirinden sonra gelen en üst yöneticileri olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince sahip oldukları görevleri yapar, yetkileri kullanırlar.

l) Disiplin ve Sicil Amirleri Yönetmelikleri gereğince, Hukuk Müşavirliğindeki Avukatlar ve diğer personelin I. derece sicil ve disiplin amiri olarak sahip oldukları yetki ve görevin gerektirdiği tüm iş ve işlemleri yaparlar.

m) Hukuk Müşavirleri, görev ve yetkilerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; I. Hukuk Müşavirine karşı sorumludurlar.