Birimlerimiz

Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı
  • Daire Başkanı: Suphi Civelek
  • Telefon: 3387-1387DAC
  • E-Posta: suphi.civelek@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri

Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının

Görev Yetki ve Sorumlulukları


MADDE 4- Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Daire Başkanlığı ve bağlı Müdürlüklerin yürütmekte olduğu bütün projeler ve ona bağlı hizmetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülüp, sonuçlandırılmasını temin etmek,

 

b) Dairesine bağlı birimlerin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,

 

c) Performans programına uygun olarak dairesinin bütçesini hazırlamak ve onaya sunmak,

 

ç) Biriminde yapılan iş ve işlemlerin hazırlanan iş süreçlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

 

d) Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,

 

e) Görev, yetki ve sorumluluğunda olan konularda ulusal ve uluslararası düzeyde panel, çalıştay, konferans, seminer vb. etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen etkinliklere katılımı sağlamak,

 

f) Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,

 

g) Kendisine bağlı tüm teknik ve idari personelin uzmanlıkları doğrultusunda, yetki alanlarına giren görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmelerini takip ve kontrol etmek,

 

ğ) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,

 

h) Kendisine bağlı Müdürlüklerin görevlerini yerine getirirken, birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,

 

ı) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,

 

i) Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral, isteklendirme ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,

 

j) Üstü tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,

 

k) Daire Başkanı yukarıda belirtilen görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesini  
sağlama hususunda yetkili ve üst yönetime karşı sorumludur.

 

 

Birim Haberleri