Birimlerimiz

Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Güney Çabuk
  • Telefon: 3988
  • E-Posta: guney.cabuk@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 6- Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Adana Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı doğrultusunda vizyon projeleri geliştirmek,

 

b) Daire Başkanlığı'nın görev ve sorumlulukları kapsamında, ihtiyaç duyulan projelerin ayrıntılı araştırmasını, İmar planına uygun olup olmadığını, yürürlükteki imar durumunun tespitini, gerekirse imar değişikliği öncesi imar planına veri teşkil edecek projelerin hazırlanması ve hazırlatılmasını, ilgili birimlerde takibini, mülkiyet, kadastral, halihazır ve kamulaştırma durumlarının incelemesini yapar, yaptırır,

 

c) Proje için önerilen arazinin projeye uygunluğunu yerinde etüd etmek. Daire Başkanlığının stratejik planı, yıllık hedefleri, yatırım programları ve bütçeleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan projelerle ilgili, fikir düzeyinde, avan, kesin ve uygulama projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak ve onaylatmak. Vatandaşlardan veya kamu kurum ve kuruluşlarından ya da Belediyemizin muhtelif birimlerden gelen proje hizmet taleplerini değerlendirmek, gerekli ise Başkanlık Makamının onayını almak ve makam onayı doğrultusunda belirlenen işleri yapmak. Kente yönelik prestij projelerinin proje hizmeti alımı konusunda ihtiyaç duyulduğunda yurt içi, yurt dışı, yerel proje yarışmaları düzenlemek, proje yarışmaları için gerekli kurul ve komisyonları oluşturmak, yarışmanın sonuçlanmasına kadar gerekli iş ve işlemleri yürütmek veya yürüttürmek. Projelerle ilgili onay alınması gereken kamu kurum ve kuruluşları ile görüşme ve yazışmaları yürütmek, gerekli ise protokolleri hazırlamak ve nihai onayı almak,

 

ç) Proje hazırlama sürecinde ilgili kurum ve kuruluşlar, özel sektör, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve üniversiteler arasında koordinasyonu ve projelere katılımı sağlamak,

 

d) Gerekli durumlarda Belediye Mülkiyetindeki yapıların tadilat projelerini yapmak, yaptırmak,

 

e) Yapımı, yönetimi ve denetimi kendisine verilen proje işlerinin sözleşme eklerine, şartnamelerine, fen ve sanat kaidelerine uygunluğunu ve iş programı çerçevesinde süresinde bitirilmesini sağlamak, sağlatmak. Sözleşme gereği hazırlanan projelerin proje kontrollüğünü/ kontrolünü yapmak,

 

f) Sözleşme gereği hazırlanan projeler ile ilgili hak edişleri değerlendirmek, işin bitiminde kabulü için gerekli işlemleri tamamlamak,

 

g) Projelere ilişkin dijital ortamda film, kitap, sunum hazırlamak, hazırlatmak, gerektiğinde maketlerin elde edilmesini sağlamak. Başkanlıkça görevlendirildiği takdirde ihalelerin komisyon çalışmalarında bulunmak, ihaleyi sonuçlandırmak.

 

Birim Haberleri