Birimlerimiz

Emlak ve İstimlak Şube Müdür Vekili
  • Şube Müdürü: Turan Yılmaz
  • Telefon: 3207
  • E-Posta: turan.yilmaz@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  

MADDE 6- Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü görevleri şunlardır;

 

a) Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların envanterlerini tutmak,

 

b) Belediyeye ait taşınmazların 10/09/1983 tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışı, trampası veya sınırlı ayni hak tesis edilmesi için gerekli ihale işlemlerini yapmak,

 

c) Hisseli olan ve Belediye kullanımına uygun olmayan imar parsellerindeki Belediye hisselerinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 17'nci maddesine göre parsel hissedarlarına satış işlemlerini yapmak,

 

d) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30'uncu maddesi kapsamında taşınmaz alım ve satım işlemlerini yapmak,

 

e) Vatandaşlardan gelen taşınmazlarındaki süresi dolan 2942 Sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince konan kamulaştırma şerhlerinin kaldırılması için ilgili Tapu Müdürlükleri ile gerekli yazışmaları yapmak,

 

f) Vatandaşlar tarafından Belediyemiz aleyhine Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılan Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Hukuk Müşavirliği tarafından istenen bilgi ve belgelerin gönderilmesini sağlamak,

 

g) Kesinleşmiş Mahkeme kararlarının Şube Müdürlüğümüze gönderilmesi sonrası gerekli tescil işlemlerinin yapılması için söz konusu mahkeme kararlarının ilgili tapu müdürlüklerine gönderilmesini sağlamak,

 

h) Belediyemiz aleyhine açılan Tapu İptali ve Tescil Davaları ile ilgili olarak  Hukuk Müşavirliği ile yapılacak yazışmaları hazırlamak,

 

i) Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Başkanlığı tarafından Belediyemiz aleyhine açılan Kayyımlık Davalarında gerekli iş ve işlemleri yaparak Hukuk Müşavirliğine bilgi verilmesini sağlamak,

 

j) Adana Valiliği Devir Tasfiye ve Komisyon Kararlarında Belediyemize devrine karar verilen taşınmazların tapuda gerekli tescil işlemlerini yapmak,

 

k) Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazlar için açılan davalara ilişkin Hukuk Müşavirliğince istenilen bilgi, belgeleri sağlamak,

 

l) Belediye hudutları dahilinde 775, 5216 ve 5393 Sayılı Kanunlar ve uygulama yönetmelikleri doğrultusunda hak sahipliği taşıyan kişi ve kooperatiflere arsa, arazi, konut ve iş yeri tahsis edilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

 

m) Medeni Kanun hükümlerine göre Belediye lehine veya aleyhine sınırlı ayni hak tesis edilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

 

n) Belediyeye bağışlanan taşınmazlar ile ilgili gerekli işlemleri yapmak,

 

o) Belediye taşınmazlarının yerinde tespitlerinin yapılarak, taşınmaz bilgilerinin periyodik olarak güncellenmesi ve belediyeye ait tapu evrakları, harita varsa imar durumlarının kayıt altında tutulmasını sağlamak,

 

p) Atıl durumdaki belediye parsellerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi amacı ile imar plan değişikliği için Daire Başkanlığına teklifinde bulunmak,

 

q) Yapılan ıslah imar planları sonucunda 08/03/1984 tarihli ve 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun, 07/06/1986 tarihli ve 3290 Sayılı Kanun ve 26/05/1987 tarihli ve 3366 Sayılı Kanunlara göre Belediyenin taşınmazları üzerindeki gecekondu hak sahiplerine yer tahsis edilmesi ve bedellerinin Belediyeye ödenmesi, gecekondu şerhlerinin kaldırılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 

r) Belediye mülkiyetinde binalarda kat mülkiyeti ve kat irtifakı işlemlerini yapmak,

 

s) Belediyenin yetki ve sorumluluk kapsamında yürüteceği kamu hizmetleri için gerekli olan kamu kurum ve kuruluşlarına veya gerçek veya tüzel kişilere ait taşınmazlarla ilgili, satın alma talep eden birim tarafından gerekli izinler, Meclis Kararı, Encümen Kararı ve taşınmaza ait teknik şartnamenin hazırlanması halinde, satın alınması talep edilen taşınmazı ilgili mevzuat çerçevesinde satın alma çalışmalarını yapmak,

 

t) Belediyenin görev alanı dahilinde olup, imar planında kamu yararına ayrılan özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırma kararı alınarak kamulaştırma işlemlerini yürütmek ve bedellerinin ödenmesini sağlamak.

 

u) Belediyenin kamulaştırma ile ilgili ve kamulaştırmasız el atma davaları ile ilgili olarak açılan davalara ilişkin Hukuk Müşavirliğince istenilen bilgi, belgeleri sağlamak,

 

v) Gerçek ve tüzel kişiler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu kapsamındaki bilgi edinme amaçlı başvurulara ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde cevap vermek,

 

w) Şartlı ve şartsız bağışlara ilişkin mülkiyet devri işlemlerini yapmak,

 

x) Birime gelen, giden tüm bilgi ve belgeler düzenlenerek arşivlenmesi, Belediye içi yazışmaları takip etmek,

 

y) Personellerin işe geliş - gidiş kontrollerinin yapılmasını sağlamak,

 

z) Vatandaşlara danışmanlık hizmeti vermek,

aa) Üst Yönetici ve Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Birim Haberleri