Birimlerimiz

Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Evrim Kahraman
  • Telefon: 3725
  • E-Posta: evrim.kahraman@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri

Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 7- Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü görevleri şunlardır;

 

a) Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait taşınmaz malların kiralamasına yönelik idari işlemlerin yapılmasını sağlamak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiralamalara ilişkin yapılan ihale işlemlerini sözleşmeye bağlamak,

 

b) Kiracıların yeni dönem kira bedellerini sözleşmede belirtilen oranda artırımını sağlamak,

 

c) Kira bedellerini yasal süre içerisinde ödemeyen kiracılar hakkında,  yasal işlemlerin yapılması için Belediyemiz Hukuk Müşavirliğine bildirmek,

 

d) Belediyeye ait taşınmazlardan, kira süresi dolan taşınmazların tahliye işlemlerini başlatmak ve teslim almak, tahliye etmeyenler hakkında yasal işlemleri başlatmak,

 

e) Belediyemizce kiraya verilen, 6360 Sayılı yasayla tasarrufu Belediyemize bırakılan veya Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından tespiti ve ihalesi yapılan açık hava reklamlarına ait kira işlem dosyalarının tarafımıza gönderilmesi durumunda, kira bedellerine ait tahakkuk ve tahsilat işlemleri yapmak,

 

f) Belediyemizin yetki ve sorumluluk kapsamında yürüteceği kamu hizmetleri için gerekli olan kamu kurum ve kuruluşlarına veya gerçek veya tüzel kişilere ait taşınmazlarla ilgili, kiralamayı talep eden birim tarafından Başkanlık Olur Emri, Meclis Kararı, Encümen Kararı, gerekli izinler, talep yazısı, taşınmaza ait teknik ve idari şartname, uygulayacağı proje,  vb. bilgi ve belgelerin hazırlanması halinde, kiralanması talep edilen taşınmazla ilgili mevzuat çerçevesinde kiralama yapmak,

 

g) Diğer kamu kurum ve kuruluşların mülkiyeti ve tasarrufundaki taşınmaz ve hakların Belediyeye tahsisi ile ilgili işlemlerini yürütmek,

 

h) Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazları Kamu kurum ve kuruluşlarına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri ile Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Devri ve Tahsisi Hakkında Yönetmelik' hükümlerine uygun olarak tahsis etmek,

 

i) Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazlar ile yetki ve sorumluluğu Belediyemize ait taşınmazların tespitini yapmak, işgal edilen taşınmazlar için belirlenen ecrimisillere ait tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve işgalcilerin taşınmazdan tahliyesini sağlamak,

 

j) Ecrimisil Takdir Komisyonu çalışmalarına raportörlük yapmak,

 

k) Tahakkuk eden ecrimisil bedellerinin süresi içerisinde ödenmemesi halinde,  gerekli tahsilâtın yapılması için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına iletilmesini sağlamak,

 

l) Tapu kütüğünde üçüncü kişiler adına tescilli veya diğer kamu idarelerinin yönetiminde olmakla birlikte irtifak hakkı tesisi, tahsis, kiralama, kullanma izni verilmesi gibi yollarla tasarrufu Belediyeye verilen taşınmazların kaydını tutmak, bu taşınmazlar için yapılması gereken kira irtifak hakkı, ön izin ve kullanma izni bedelleri ile diğer giderleri yapmak,

 

m) Gerçek ve tüzel kişiler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu kapsamındaki bilgi edinmek amaçlı başvurulara ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde cevap vermek,

 

n) Birime gelen, giden tüm bilgi ve belgeler düzenlenerek arşivlenmesi,

o) Belediye içi yazışmaları takip etmek,

 

p) Personellerin işe geliş - gidiş kontrollerinin yapılmasını sağlamak,

 

q) Vatandaşlara danışmanlık hizmeti vermek,

 

r) Üst Yönetici ve Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Birim Haberleri