Birimlerimiz

Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı
  • Daire Başkanı: Mehmet Temel
  • Telefon: 3527
  • E-Posta: mehmet.temel@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının

Görev Yetki Ve Sorumlulukları

 

MADDE 4 - Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Belediyelerin özel mülkiyetindeki taşınmazların yönetimini yapmak,

 

b) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında belirlenen alan içerisinde görev ve işlemlerin yürütülmesinde koordinasyon ve denetimi sağlayarak, kanunlar ve yönetmeliklere uygun olarak belirlenen işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 

c) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile dernek ve vakıfların mülkiyetindeki veya hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan tasarruf hakkı Belediyeye bırakılan taşınmaz malların yönetimini yapmak,

 

d) Belediyenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı ayni hak tesisi, Belediyenin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması işlemlerini yaptırmak,

 

e) Belediyeye intikali gereken taşınmaz mal ve hakların Belediyeye mal edilmesi işlemlerini yürütmek, taşınmaz malların tescilini sağlamak,

 

f) Belediyenin özel mülkiyetindeki taşınmazların kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanların; Belediyeye bağlı birimlere tahsis etmek ve tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışı kullanılması halinde tahsisi kaldırma işlemlerini yapmak,

 

g) Belediyeye ait kamu konutlarını, Kamu Konutları Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine göre yönetmek,

 

h) Belediye adına yapılacak kamulaştırma işlemlerini 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince yürütmek ve kamulaştırılan yerlerin Belediye adına tescillerini yaptırmak,

 

i) Belediye taşınmazlarının değerlendirilmesi, korunması, en karlı verimli şekilde işletilmesi ve tapu tescillerinin yapılmasını takip etmek bu konuda diğer birimlerle koordine sağlamak,

 

j) Belediyemiz tarafından satılan satın alınan tahsise, trampa ve ittifak hakkına konu taşınmazların kıymet takdir raporlarını hazırlamak için yeteri kadar kıymet takdiri komisyonu kurulmasını sağlamak,

 

k) Daire Başkanı olarak Disiplin Amiri olduğu personellerle ilgili olarak disiplin amirliği görevlerini yürütmek,

 

l) Belediye tarafından İller Bankasından alınan kredi kapsamından İller Bankası ile koordinasyonu sağlamak ve oluşturulan komisyonda görev almak,

 

m) Birimin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yönetilen faaliyetlere ilişkin olarak yönetim düzeyinde genel politikalar ve grup politikaları ile uyumlu politikalar belirlemek, bu hususta Üst yöneticiye önerilerde bulunmak,

 

n) Yıllık çalışma programlarını ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak,

 

o) Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birime tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek,

 

p) Kendisine bağlı personellerin iş tanımlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak ve birimi ile ilgili işleri planlamak, işlerin zamanında noksansız olarak sonuçlandırılabilmesi için personelleri arasında iş bölümü yapmak, işleri konusunda yönlendirmek, motive etmek, çalışmaları koordine etmek ve uygun ortam sağlamak,

 

q) Birimdeki personellerin yasal hak ve yükümlülüklerine uygun olarak atama, değerleme, yükselme, kadro, intibak, izin, askerlik, sağlık, ücret, disiplin, emeklilik/sosyal güvenlik ve benzeri özlük işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

r) Birimdeki personellerin eğitim ihtiyacını tespit etmek, sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi ve donanımla donatılmalarını sağlamak,

 

s) Daire Başkanlığının görevleri ile ilgili konularda Müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak ve Müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek,

 

t) Birimleri arasındaki evrak akışının düzenli olmasını sağlatmak, evrakın özelliğine göre havalesini yapmak,

 

u) Daire Başkanlığına havale edilen iş ve evrakların ilgili birime havalesini yapmak ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

 

v) Makamınca görevlendirildiği komisyon, komite vb. çalışma guruplarında yer almak, rapor veya projeler hazırlamak ve görevli olduğu komisyonlardaki görevlerini yerine getirmek,

 

w) Üst yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç hedef strateji ve ilkeler doğrultusunda, yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaların uygulanışını izlemek, personeline bu konuda gerekli yönlendirmelerde bulunmak,

 

x) Belediyenin belirlenmiş ya da belirlenecek olan politikaları doğrultusunda plan ve program geliştirmek, bütçe hazırlamak ve hazırlanan plan, program ve bütçenin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlamak ve onaylanan plan, program ve bütçeye göre projelerin uygulamasını sağlamak,

 

y) Stratejik Plan ve Yatırım-Çalışma Programında yer alan veya imar planından kaynaklanan kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazlarla ilgili iş ve işlemleri kapsayan İş Programını Belediyenin Stratejik Plan ve performans programına ve bütçesine uygun olarak hazırlamak ve Faaliyet Raporu hazırlamak,

 

z) İç kontrol sistemini kurmak, geliştirmek ve standartları uygulamak,

 

aa) Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca Daire Başkanlığına ait taşınır malların kaydı, muhafazası, iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 

bb) Üst Yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Birim Haberleri