Birimlerimiz

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Sabri Erenoğlu
  • Telefon: 3104
  • E-Posta: sabri.erenoglu@adana.bel.tr
  • Adres: Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi 62006 Sok A.B.B Ek Hizmet Binası kat:5 Seyhan/ADANA
Görevleri


Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

 

MADDE 6 – Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Şube Müdürlüğü; Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları ile Afet Riskli Alanlar kapsamında, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda aşağıda sayılan görevleri yerine getirir:

 

a) Yetki ve sorumluluk alanındaki, Kentsel dönüşüme gereksinimi olan alanların tespit edilmesi, vatandaş ve İlçe Belediyelerinin talepleri doğrultusunda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ve/veya Afet Riskli Alan ilan edilmesi planlanan bölgelerde, teknik ekiplerle araştırma yaparak dosyalar hazırlamak,

 

b) 5393 sayılı yasanın 73 üncü maddesi uyarınca hazırlanan dosyaları Meclis Kararı alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine, 6306 Sayılı Yasa ile bu kapsamda çıkacak kanun ve yönetmelikler uyarınca hazırlanan dosyaları Cumhurbaşkanı onayı alınmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara sunmak,

 

c) Belediye Meclisi tarafından, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlanı” ve yetki verilmesi yönünde alınan kararı Belediyenin resmi site ve panolarında ilana çıkarmak, ilan süresinde söz konusu alan içerisindeki taşınmaz sahiplerinden gelen itirazları, ilan süresi bitiminde Meclise sunmak,

 

d) İlan süresi sonunda kesinleşen Meclis Kararlarını ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek, kanunla kendine verilen yetkiler nezdinde ilgili tapu müdürlükleri ile yazışmalar yaparak beyanlar hanesine işlenmek üzere şerh kararları almak ve kaldırmak,

 

e) Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak resmi gazetede yayımlanan Afet Riskli Alanlarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığında ve diğer kurum ve kuruluşlardan yetki devri talebinde bulunmak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer kurum ve kuruluşlar, Yetki Devrini yaptıktan sonra, gerekli çalışmaları yürütmek,

 

f) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ya da diğer kurum ve kuruluşlar ile İdaremiz arasındaki protokol kapsamındaki görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmek, Kamulaştırma işlemini yapmak,

 

g) Belediyenin diğer birimleri ve/veya diğer kuruluşlarla uyumlu ve koordineli şekilde iş ve işlemler ile çalışmaları sürdürmek,

 

h) Daire Başkanlığı ve Şube Müdürlüğünün konusu ile ilgili verebileceği diğer görevleri yürütmek,

 

i) Aşağıda belirtilen Kentsel Dönüşüm ve Afet Riskli Alanlar ile ilgili uygulamalar, 5393 Sayılı Yasa’nın 73.maddesi ile 6306 Sayılı Yasaya istinaden, Daire Başkanlığımız bünyesinde ve/veya hizmet alımı yoluyla yaptırılabilir;

 

     1. Sahaya ilişkin verileri toplamak, hali hazır haritalar ve altlıkların, revizyon ve güncelleme çalışmalarını yaptırmak üzere Belediyemizin ilgili Daire Başkanlıklarına iletmek,

 

     2. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanları ve/veya Afet Riskli Alan ilan edilen yerlerde plana altlık oluşturacak Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarını hazırlatmak,

 

     3. Bölgedeki hak sahipleri ile anket çalışmalarını yapmak,

 

     4. Tüm tesis ve benzeri müştemilatların kıymet takdir raporlarını ve analiz paftalarını hazırlamak ve/veya hazırlatmak,

 

     5. Belirlenen alanlara yönelik İmar Planlarını hazırlamak ve/veya hazırlatmak,

 

     6. Proje değerlemesini yapmak, fizibilite raporunu hazırlamak, kesinleşen tasarım projesinin görselleştirme işleri ile ilgili maket vs. hazırlamak ve/veya hazırlatmak,

 

     7. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanlarında ve Afet Riskli Alanlardaki hak sahipleri ile yüz yüze görüşmeleri, sözleşmeleri yapmak ve tercihleri Encümene sunmak,

 

     8. Anlaşma sağlanan veya sağlanamayan hak sahiplerine ait dosyaları hazırlayarak ilgili birimlere göndermek,

 

     9. Proje Alanlarındaki yapıların tahliye, yıkım, temizlik ve korunması ile ilgili işlemleri belediyenin ilgili birimlerine iletmek,

 

    10. Onaylı Uygulama Projesinin yapım işleri,

 

 

Birim Haberleri