Birimlerimiz

İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Hıdır Gümüşdamla
  • Telefon: 3165
  • E-Posta: hidir.gumusdamla@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları;


MADDE 6 - İdari Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumlulukları;

1) İdari  Hizmetler Şube Müdürlüğü; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunları ile birimin görev, yetki ve sorumluluğuna yönelik diğer mevzuat hükümleri;

    a) Müdürlüğün taşınır kayıt-kontrol işlemleri (istek belgesi, giriş-çıkış), muhasebe işlemleri, mal ve hizmet alımı işleri, personelin puantaj vs. ödeme emirlerini düzenleyip ödemeye sunmak,

    b) Hizmet alım çerçevesinde şirket personelinin puantajlarını hazırlamak, hak edişlerini düzenlemek, gerekli ödeme evraklarını tanzim ederek ilgili birime sunmak,

    c)  Sorumluluk alanında ki birimlerin temizlik işlerinde kullanılmak üzere, malzeme almak, ilgili daire başkanlıklarına göndermek,

    ç)  Birimlerin talep ve ihtiyacına yönelik kırtasiye malzemesi almak, dağıtımını sağlamak,  

    d) Sorumluluk ve görev dahilinde ki şikayet ve talepleri değerlendirmek, çözüm sağlayan işlemler yapmak, şikayet sahibini bilgilendirmek, konuyu takip etmek,

    e) Elektrik Tesisat Ekibi; Başkanlık, Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binasının elektrik tesisatı bakım ve onarımını yapmak, toplam 7 (Yedi) adet asansörün bakım ve onarımlarını takip etmek, dış birimlerin bina içi elektrik bakım, tamir ve aydınlatmalarında teknik destek sağlamak, düzenlenen etkinliklerde çadır vb. yerlere elektrik hattı çekilmesinde teknik destek sağlamak.

   f) Kalorifer - Sıhhi Tesisat Ekibi; İdari binanın ısıtılması için kalorifer kazan dairesi ısıtma sistemlerini çalıştırmak, bakım ve tamirini yapmak ve yaptırmak, gerektiğinde su tesisatlarının bakım ve tamirini yapıp yeni tesisat döşemek, gerektiğinde diğer birimlerin su tesisatlarının bakım ve tamirinde teknik destek sağlamak,

     g) Isıtma-Soğutma ve Klima Ekibi; Başkanlık, Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binasının ısıtma ve soğutma sistemlerinin bakım ve tamirini yapmak, gerektiğinde diğer birimlerin ısıtma-soğutma sistemlerinin bakım ve onarımı için teknik destek sağlamak,

     ğ) Tribün Ekibi; Belediye birimlerindeki bayrakların kontrollerini sağlayarak eski olanları yenilemek, şehrin çeşitli noktalarında ve parklarda asılı bulunan bayrakları gerektiğinde yenilemek, resmi tören ve organizasyonlarda alanı bayraklar ile süslemek, çadır, platform ve tribün kurmak, belediyemiz kuruluş ve çalışma kuralları ile başkanlığın organizasyonları ( Fuar, Sosyal ve Kültürel Organizasyonlar, Resmi Törenler ) çerçevesinde üstlendiği diğer görevleri yapmak,

      h) Ses Sistemi Ekibi; Resmi tören ve organizasyonlarda ses sistemini kurmak ve gerektiğinde elektrik tesisat birimine teknik destek sağlamak.

      ı) Otopark Birimi; Belediyemiz idari binanın bodrum katında bulunan otoparkın giriş- çıkışlarını kontrol etmek, otoparkın düzenini sağlamak,

      j) Danışma Masası; Belediye ana binaya gelen vatandaşın bilgi kaydını yapmak, ilgili yere yönlendirmek,

      k) Teknik ekipler arasında koordinasyon ve işbirliği oluşturmak, görevin iş bütünlüğünde eksiksiz yapılmasını sağlamak,

      l) Kurumun hedef, strateji ve amacı doğrultusunda gerekli planlamayı yapmak, uygulamak, aksayan yönleri tespit ederek çözüm üretmek,

      m) Şube müdürlüğü yazışmalarının mevzuata uygun, zamanında yapılmasını sağlamak, gelen giden evrakı dosyalamak,

      n) Ekiplerin; günlük, haftalık, aylık faaliyet raporlarını hazırlamak, düzenlemek, dosyalamak,

    o) Şube müdürlüğünün ihtiyacı doğrultusunda ilgili mevzuata göre yapılacak alımların teknik şartnamesini hazırlamak, ihaleyi yapacak birime göndermek, ihale sözleşmeleri kapsamında kontrollük, kabul ve hak ediş işlemlerini yapmak,

       ö) Şube müdürlüğünün, bütçe teklifini hazırlamak,

       p) Sorumluluğunda bulunan idari binalarda ki her tür tesisat ve kapıların, araç ve makinelerin bakım ve onarımlarını yapmak/yaptırmak ve yapılması için sorumlu birime bildirmek ve takibini yapmak,

 -  Şoför; Belediye hizmetlerini gerçekleştirmek üzere sorumluluğunda bulunan hizmet araçlarını trafik kurallarına uygun kullanmakla görevli kişiyi,

 - Danışma masası personeli; İdari binaya gelen  kişilerin bilgilerini kayıt eden, kişiyi ilgili birime yönlendiren, bilgilendiren, iş ve işlemlerine yardımcı olan personeli,

 -  Büro personeli; Amirleri tarafından verilen iş ve işlemi takip eden, havale edilen evrakı yasal süresinde yapan, personelin özlük işlemleri, maaş ödeme ve verilen diğer evrakı hazırlayan personeli,

 -  Birim personeli; Kanun ve uygulama çerçevesinde amirler tarafından verilen iş ve işlemleri yapan personeli ifade eder.

 

Birim Haberleri