Birimlerimiz

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
  • Daire Başkanı: Ali İhsan Özdilek
  • Telefon: 3514
  • E-Posta: aliihsan.ozdilek@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumlulukları;


MADDE 4- Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları;

a) Müdürlüklerin görev ve sorumluluğunda bulunan tüm hizmet ve çalışmanın, ilgili mevzuat çerçevesinde, kurumun bütçe ve iş programı dikkate alınarak verimlilik ilkesi ve kamusal hizmet anlayışı ile yerine getirilmesini sağlamak,

b) Kurumun bir sonraki yıla ait bütçe tahminlerini içeren idare bütçesini; Stratejik Plan ve Yıllık Performans programına uygun olarak hazırlamak, faaliyet giderleri ve alımların buna uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

c) Hizmetin sağlanmasını takip etmek, işin gerektirdiği koordinasyonu sağlamak,

ç) Kurumun, hedef, strateji ve amacı doğrultusunda gerekli planlamayı yapmak, uygulamak, aksayan yönleri tespit edip çözüm oluşturmak,

d) Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde bulunan hizmet binaları ve bina çalışanları ile makine ve araçlar, taşınır-taşınmaz mallara yönelik oluşabilecek sabotaj, saldırı, hırsızlık ve meşru olmayan durumlara karşı koruma ve güvenlik hizmeti sağlamak,

e) Daire Başkanlığı ve müdürlüklerde; görevin gerektirdiği durumlarda, personel rotasyonu ile çalışmayı sürdürmek,

f) Kadrosunda bulunan ve belediyenin diğer birimlerinde görev yapan şoför, yardımcı personel, asistan ve diğer personelin izin, maaş bordrosu, rapor ve evraka yönelik diğer iş ve işlemleri yapmak, personelin görevli olduğu birimden gelen evrak üzerinden işlem yapmak, takip etmek,

g) Üst yöneticiler tarafından verilen görevi, ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmek ve göreve yönelik bilgilendirme yapmak.

 

Birim Haberleri