Birimlerimiz

Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Mağfer Yıldırım
  • Telefon: 3164
  • E-Posta: magfer.yildirim@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri

 

Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 7- Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumlukları;

1) Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunları ile birimin görev, yetki ve sorumluluğuna yönelik diğer mevzuat hükümleri; çerçevesinde;

     a) Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü; hizmet alımı ile çalışan (Adana Ulaşım A.Ş) Özel Güvenlik personeli ve kurum çalışanı diğer personel ile birlikte,  5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönerge çerçevesinde; kurum hizmet binaları ile ilaveleri, bu alanlardaki araç, gereç, makine, bilgi, belge, doküman, materyaller ile diğer her türlü taşınır ve taşınmaz malların sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma,  vb. her çeşit tehdit, tehlikelere karşı güvenliği sağlamak,

     b) Kurum Hizmet Binaları ile ilavelerinde; Kurumla ilgili olarak çeşitli nedenlerle   gelecek ve belirli bir süre kalacak olan tüm kişiler ile yanlarındaki çanta, eşya vb. kapsamında olmak üzere, söz konusu kişilerin girişlerine ilişkin, kontrol, (Kuruma ruhsatlı dahi olsa silahlı olarak girişe müsaade etmeme ve silahları yazılı kayıtla teslim ve emanete alma, muhafaza işlemleri dâhil) refakat ve yönlendirme işlemlerini sağlamak,

      c) Genel Kolluk Kuvvetlerine; görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak,

      ç) Kurumun düzenleyeceği sosyal  kültürel ve diğer etkinliklerde güvenlik tedbirleri sağlamak,

      d) Kurumun Hizmet Binalarını, güvenlik kamera izleme merkezi ve devriye yöntemleri ile kontrol etmek,

      e) Adana Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimlerine giriş yapacakların varsa önce X-Ray cihazı ve manyetik duyarlı güvenlik kapısından geçişini kontrollü olarak sağlamak,

      f) Adana Büyükşehir Belediyesi Hizmet binalarına ve oto parklarına giriş yapan araçların güvenlik kontrolünden geçirildikten sonra geçişini sağlamak,

      g) Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve bağlı birimlerinin 5188 Sayılı Kanuna göre güvenlik verilecek alanlara, gerekli izinleri almak,

      ğ) 5188 sayılı Kanun ve uygulama yönetmeliğine göre hizmet alımı ile çalışan özel güvenlik personelinin nöbet hizmetlerini, devamlı kontrol etmek, denetlemek,

      h)  Meclis Toplantı günlerinde, belediye zabıta personeli ile birlikte güvenliği sağlamak,

      ı) Kuruma ait, halka açık alanlara gelen vatandaşa yönelik saldırı ve rahatsız edici davranışlara karşı düzeni sağlamak,

      i) Kurumun sorumluluğunda bulunan tüm birimlerin giriş-çıkışların da asayiş ve düzen sağlamak,

      j) Çalışma saatleri başlangıcında, süresince ve bitiminde veya çalışma saatleri dışında, personelin giriş ve çıkışlarının "Sürekli/Geçici Personel Tanıtma ve Giriş Kartları Sistemi" nin takibiyle, çalışma saatleri dışında; çalışmaya devam etmek üzere kalanlar ile çalışma saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde çalışmaya gelen personelin giriş-çıkış, özel kayıt ve kontrol işlemlerini yürütmek,

      k) Şube Müdürlüğü yazışmalarının mevzuata uygun ve zamanında yapılmasını sağlamak gelen/giden evrakı dosyalamak,

      l) Özel Güvenlik görevlilerinin vardiyelerini; amirlerin önerisi de alınarak günlük, haftalık, aylık olarak programlamak, takibini yapmak

      m) Müdürlüğün işleyişine göre, görevin gerektirdiği durumlar da personel rotasyonu ile çalışmayı sürdürmek,

      n) Başkanlık makamı tarafından verilen talimat ve görevleri yerine getirmek,

      o) Özel Güvenlik Amiri;

          1) Adana Büyükşehir Belediyesinin tüm hizmet binalarının koruma ve güvenliğin sağlanması için, Özel Güvenlik personeli hizmet alanlarına yerleştirilmiş olup; sorumluluk sahasının yaygın olması nedeni ile; hizmet kalitesini arttırmak, özel güvenlik personelinin sevk ve idaresi ile kontrolü sağlamak üzere Özel Güvenlik Amirlikleri düzenlenir.

      ö) Özel Güvenlik Amirinin görev yetki ver sorumlulukları;

          1) Müdür tarafından, görev bölümünde tevdi edilen iş ve işlemleri yapmak,

          2) Görev bölümünde, o amirliğe bağlı olan; özel güvenlik sorumluları, şefleri ve güvenlik görevlilerinin çalışmasını denetlemek, mesai ve disiplinli çalışmayı sağlamak, takip etmek,

          3) Müdürlük sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin yürütülüp sonuçlandırılmasında Şube Müdürü’ne yardımcı olmak,

4) Şube Müdürü talimatı doğrultusunda; Özel Güvenlik personelinin nöbet düzenini, programlı şekilde sağlamak,

            5) Nöbet hizmetlerini devamlı kontrol etmek ve eksiksiz olarak devamını sağlamak,

6) Şube Müdürünün verdiği sorumluluk ve talimatı yerine getirmek,

7) Sorumluluğundaki personelin kontrol ve denetimini yapmak, görülen olumsuzlukları tutanak ve raporla üst amirine bildirmek,

      p) Özel Güvenlik Şefinin görev, yetki ve sorumlulukları;

          Özel Güvenlik personeli 24 saat esasına göre vardiyeli olarak görev yapmaktadır. Güvenlik personeli arasında koordinasyonu sağlamak ve vardiya çizelgesindeki, güvenlik personelinin kontrolü için; her vardiya da 1 (bir) Özel Güvenlik şefi,  vatandaş yoğunluğu ve riski yüksek (Başkanlık ve Ana Hizmet Binası, RTS Metro Hafif Raylı Sistemler) bölgelerde ilave 1 (bir) Özel Güvenlik şefi görevlendirilir.

1) Şube Müdürünün ve Özel Güvenlik Amirinin direktifleri doğrultusunda, kanun ve yönergeler çerçevesinde, kurumun güvenlik hizmetinin yürütülmesi ve Özel güvenlik personel nöbetinin düzenli ve programlı bir şekilde devamını sağlamak,

2)  Personel nöbetini devamlı kontrol etmek, eksiksiz olarak devamını sağlamak,

3)  Özel Güvenlik Şube Müdürünün verdiği sorumluluk ve talimatları yerine getirmek,

4) Sorumluluğundaki personelin kontrol ve denetimini yapmak, görülen olumsuzlukları tutanak ve raporlarla üst amirine bildirmek.

      r) Özel Güvenlik Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları;

1) Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünün bulunduğu ve fiilen on beş kişi ve üzerinde personel istihdam edilen yerlerde, özel güvenlik görevlileri arasından en az bir güvenlik sorumlusu belirlenir. Güvenlik sorumluları özel güvenlik görevlilerinin tabi olduğu bildirim sürelerinde valiliğe bildirilir.

2) Güvenlik Sorumluları İş yerinin 5188 Sayılı kapsamda işleyişini takip etmek ve işyerinde tutulan 5188 Denetleme klasöründeki eksikleri gidermek ile yükümlüdür. Özel Güvenlik Şube Denetleme yaptığı zaman, muhatap olarak iş yerindeki güvenlik sorumlularını dikkate alınır.

3) Güvenlik sorumlularında “Kanunun Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar” başlıklı 1 O. Maddesinde yer alan şartlara ilave olarak en az “ön lisans mezunu olma” şartı aranır.

4) Silahlı özel güvenlik izni verilen birim/projelerde görevlendirilecek güvenlik sorumlusunda silahlı özel güvenlik görevlisi şartları aranır.

     s) Özel Güvenlik Görevlisinin görev yetki ve sorumlulukları;

        Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’nün 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunları ile birimin görev, yetki ve sorumluluğuna yönelik diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde;

1) Kurum, hizmet binaları ile ilavelerinde bulunan araç, gereç ve makineler ile belge, doküman ve bilgi işlem materyalleri ile diğer her türlü taşınır ve taşınmaz malları sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma ve yıkmaya karşı gerekli önlemleri almak.

2) Kurum Hizmet Binaları ile ilavelerinde bulunan tüm personelin; düzgün ve güvenli ortamda çalışmasına katkı sağlamak,

3) Kurum sorumluluğundaki açık alanlarda bulunan vatandaşı saldırı ve rahatsız edici davranışa karşı, gerektiğinde kolluk kuvvetlerine haber vererek güvenliği sağlamak,

4) Kurum sorumluluğunda bulunan binaların giriş ve çıkışlarında düzen ve asiyişi sağlamak ve gerekli tedbiri almak,

5) Nokta nöbet ve devriye hizmetlerini yaparak, çevrenin ve yaklaşma istikametlerinin kontrolünü ve izinsiz girişlerini tespit etmek, önlemek, gerekli müdahaleyi yapmak,

6) Tesis edilmiş olan aydınlatma, elektronik izleme - algılama - erken uyarı sistemleri ile kapı ve bariyer sistemlerinin, devriye kontrol tur sisteminin vb. tesisatın amacına uygun olarak işletilmesini kontrol etmek, aksaklık durumunu ilgili birime bildirmek,

7) Çalışma saatleri başlangıcında, süresince ve bitiminde veya çalışma saatleri dışında personelin giriş ve çıkışlarının "Sürekli /Geçici Personel Tanıtma ve Giriş Kartları Sistemi'nin takibiyle, çalışma saatleri dışında; çalışmaya devam etmek üzere kalanlar ile çalışma saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde çalışmaya gelen personelin giriş ve çıkış, özel kayıt ve kontrol işlemlerini yürütmek,

8) Kurum hizmet binaları ile ilavelerine, kurumla ilgili olarak çeşitli nedenlerle (ziyaret, iş takibi, dışarıdan gelecek destek hizmetleri, vb..) gelecek ve belirli bir süre kalacak olan tüm kişiler ile yanlarındaki çanta, eşya vb. kapsamında olmak üzere, söz konusu kişilerin girişlerine ilişkin, kontrol, (kuruma ruhsatlı dahi olsa silahlı olarak girişe müsaade etmeme ve silahları yazılı kayıtla teslim ve emanete alma, muhafaza işlemleri dâhil ) refakat ve yönlendirme işlemlerini yürütmek,

9) Kurumun işleri ile ilgili (tadilat, tamirat, bakım vs.) kurum dışından gelen kişilerin normal çalışma gün ve saatleri içinde ve dışında her tür güvenlik kontrolünü yapmak, yönlendirmek, takibini yapmak,

10) Kurumlara ait her türlü demirbaş araç ve gerecin bina dışına çıkarılması işleminin; Kurum Demirbaş Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılmasını sağlamak,

11) Güvenlik kuvvetlerinin görev alanına giren konularda en kısa zamanda en yakın resmi güvenlik kuruluşuna başvurmak,

12) Kurum hizmet binalarına ve ilave alanlarına giriş çıkış yapacak her türlü araç ve taşınılan eşyaların, kontrol ve yönlendirme işlemlerini yürütmek

13) Garaj-otopark alanlarının ve buralarda bulunan tüm araç, makine vb. gerek fiziksel güvenliğin, gerekse trafik güvenliğinin sağlanarak, Kurumların “Yangın Önleme Söndürme Yönergesi" hükümleriyle zorunluluk getirilmiş olan; itfaiye araçlarının, Kurum Hizmet Binalarına en yakın planda erişimini sağlamak amaçlı park düzenlemelerinin; belirlenmiş olan park yeri tahsislerinin ve belirlenecek önceliklere göre yürütülmesini sağlamak,

14)  Kuruma ait kapalı garajlara LPG' li araçların girmesini engellemek,

15) Belediye ve diğer Kamu Kurumlarındaki Sivil Savunma Planlarında belirlenen Sivil Savunma Ekiplerine gerekli durumda görevlerinin yürütülmesinde yardımcı olmak,

16) 5188 sayılı "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun" ve buna bağlı olarak çıkartılan;  "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönerge" doğrultusunda   kurumun üst yöneticileri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

     ş) Görev Dışında Özel Güvenlik Personeli Çalıştırma Yasağı

            1) Özel Güvenlik Personelleri 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 16. Maddesinde belirtildiği üzere ‘’Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz’’.

     t) Çalışma Düzeni

1) Özel Güvenlik Personeli, resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere 7/24 saat hizmet verir. Özel Güvenlik personelinin çalışma saatleri;

(I) 12 saat iş 24 saat istirahat,(12 Saatlik çalışmanın 1,5 Saati İstirahatlidir.)

(II) 12 saat iş 36 saat istirahat,(12 Saatlik çalışmanın 1,5 Saati İstirahatlidir.)

(III) 8 saat iş 16 saat istirahat, (8 Saatlik çalışmanın 30 dakika İstirahatlidir.)

(IV) 9 saat iş 15 saat istirahat,( 9 saatlik çalışmanın 1 Saati İstirahatlidir.)

Şeklinde düzenlenmiş vardiyalardan Personel ve ulaşım durumuna göre bir vardiya düzeni tercih edilerek uygulanır.

2)   Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.

     u) Rotasyon

1) Personeli gerekli görüldüğünde; ikametgâh adreslerine göre en yakın projeler arasında 6 ay süreyle rotasyona tabi olacaktır.

2) Silahlı projelerde görev yapan personel kendi aralarında, silahsız görev yapan personel yine kendi aralarında gerektiğinde rotasyona tabi tutulacaklardır.

3) Özellik arz eden  (Başkanlık ve Yeni Hizmet Binası, Başkanlık Konutları vb.) Projelerde istisnai uygulama yapılacaktır.

4) Ancak ikamet adresine en yakın projede değerlendirilmesi mümkün olmayan personel, idarenin uygun göreceği diğer projelerde çalışmak üzere rotasyona tabi tutulacaktır.

 

 

Birim Haberleri