Birimlerimiz

Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı
  • Daire Başkanı: İbrahim Hakverdi
  • Telefon: 4400-4401
  • E-Posta: ibrahim.hakverdi@adana.bel.tr
  • Adres: Altıocak Mahallesi 3 sokak no:3 Ceyhan/ADANA
Görevleri


Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının

Görev Yetki Ve Sorumlulukları

 

MADDE 4- Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) İlgili kanunlar çerçevesinde verilen görev, yetki ve sorumlulukların zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını, çalışmaların eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak,

 

b) Dairenin sevk, idare ve disiplininden sorumlu olup, personeli arasında yazılı görev dağılımının yapılması, personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,

 

c) Daire Başkanlığımıza bağlı Şube Müdürlükleri arasında performansa dayalı rotasyonu gerçekleştirmek,

 

d) Daire başkanlığı ile ilgili tüm şube müdürlüklerini ilgilendiren konularda yazışma işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak,

 

e) Büyükşehir Belediyesinin sınırları içinde bulunan muhtarların bilgilerini tutmak ve taleplerini almak, bu talepleri ilgili birimlere iletmek ve taleplerin sonuçlanmasını takip etmek,

 

f) Daire başkanlığının sorumluluğu altındaki işler ile ilgili ihaleler için gerekli çalışmaları yürütmek, teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak,

 

g) Muhtarlık Bilgi Sistemini yönetmek,

 

h) Büyükşehir Belediyesi ile muhtarlar arasındaki eşgüdümü sağlamak,

 

i) ASKİ Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının diğer birimleri arsındaki koordinasyonu sağlamak, sorumluluk alanı dâhilinde Su ve Kanalizasyon Hizmetleri ile ilgili yapılması gereken iş ve işlemler hakkında rapor hazırlayıp ASKİ Genel Müdürlüğünü bilgilendirmek,

 

j) Yürüttüğü işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan sistemleri yönetilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,

 

k) Stratejik planlamaya uygun plan, program ve bütçe taslağı yaparak ilgili makama sunmak,

 

l) Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının ihtiyaç duydukları mer'i mevzuat ve hukuki görüşleri temin etmek ve oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

 

m) Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının ihtiyaç duydukları konularda hazırlayacakları veya hazırlatacakları ilgili projeler için gerekli katkıyı sunmak ve ortak çalışma ortamları oluşturmak. Projelere Büyükşehir Belediyemizin sponsor olması için gereken önerileri üst makamlara sunmak,

 

n) İlçe belediyelerinin, muhtarlıklar ile ilgili ortak çalışma yapılması konusunda koordinasyonu sağlamak, bununla ilgili ilçe belediyeleri ile gerekli yazışma ve çalışmaları yapmak,

 

o) Şube Müdürlüklerimize bağlı, merkezi dışında kalan diğer ilçelerimiz, (Aladağ, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Tufanbeyli, Yumurtalık) muhtarlarımız ve Daire Başkanlığımız arasında koordinasyonun sağlanması için personel görevlendirmek,

 

p) Yürütülecek faaliyetler sırasında diğer daire başkanlıkları ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek,

 

q) 5393 sayılı Belediye Kanununun “Mahalle ve yönetimi” başlıklı 9 uncu maddesi 3 üncü fıkrası gereği ayni yardım ve destek sağlamak,

 

r) Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından ve mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

 

Birim Haberleri