Birimlerimiz

Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
  • Daire Başkanı: Remzi Kankılıç
  • Telefon: 40 00 /40 01
  • E-Posta: remzi.kankilic@adana.bel.tr
  • Adres: AOSB Acıdere Mah. 6800 Sok. No:7 Doğu Sanayi Sitesi Karşısı Sarıçam/ADANA
Görevleri


Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının

Görev Yetki Ve Sorumlulukları

 

MADDE 4- Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Yönetmelik ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda Daire Başkanlığına verilen tüm görevlerin, Yasa ve mevzuatlara uygun olarak etkin, süratli, ekonomik ve en verimli şekilde yerine getirilmesi ve hizmette devamlılığın sağlanması

b) Personelin; verimli, etkin, ciddi ve özverili şekilde Belediyemize hizmet etmesini sağlamak,

c) Makine araç parkının etkin, verimli ve en ekonomik şekilde hizmet üretmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

d) Belediyemiz tüm birimleri ile işbirliği yapılmasını sağlamak,

e) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereği Harcama Yetkilisi sıfatıyla sorumluluklarını yerine getirmek,

f) Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak,

g) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerinin uygulanmasını sağlamak, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna” Başkanlık etmek ve uygulamaları takip etmek,

h) Sorumluluğunda bulunan personeline kurumsal kimlik kazandırmak amacıyla iyi bir şekilde yetişmesini ve sorumluluk bilincinin gelişmesini sağlamak,

ı) Hizmet içi eğitim programlarına önem vermek ve Personelin eğitim programlarına katılımını sağlamak,

i) “Muhasebe Birimi Sorumlusu” vasıtasıyla Ödenek ve harcamaları takip etmek, ödeneklerle ilgili değişiklik tekliflerini ilgili Daire Başkanlığına sunmak,

j) Büyükşehir Belediyemiz Meclisine sunulmak üzere Yıllık Bütçe, Performans Programı ve Faaliyet Raporunun zamanında hazırlanarak Başkanlık Makamına sunulmasını sağlamak,

k) Memur, Daimi işçi, sözleşmeli ve İdare Şirketinde işçi statüsünde çalışan personelin maaş ve diğer özlük haklarına ait belgelerini ve ödeme evraklarını “Maaş Mutemedi” tarafından düzenlenmesini ve takip edilmesini sağlamak,

l) Daire Başkanlığı Brifinginin hazırlanmasını ve güncel halde tutulmasını sağlamak,

m) Evrakların muhafazası ve imha işlemlerinin “Arşiv Sorumlusu” vasıtasıyla Devlet Arşivleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmasını sağlamak,

n) Yapılan çalışmalar ile ilgili olarak; Başkanlık Makamına, Genel Sekreterlik Makamına ve Genel Sekreter Yardımcılığı Makamına bilgi ve rapor vermek, İle görevli ve sorumludur.

 

Birim Haberleri