Birimlerimiz

Makine İkmal ve İşletme Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Vedat Kikizade
  • Telefon: 4004-4005
  • E-Posta: vedat.kikizade@adana.bel.tr
  • Adres: AOSB Acıdere Mah. 6800 Sok. No:7 Doğu Sanayi Sitesi Karşısı Sarıçam/ADANA
Görevleri


Makina İkmal Ve İşletme Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 7- Makine İkmal Ve Şube Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Yıllık programlar göz önünde tutularak Belediye makine-araç parkının eksikliklerini belirlemek ve gidermek, işletilmesi ve dağıtımına ilişkin iş ve işlemleri yapmak, Makine-Araç ve makine teçhizat parkı kayıtlarının sürekli güncel halde tutulmasını sağlamak,

b) Her tür malzeme, makine, taşıt, araç-gereç ve yedek parça, akaryakıt ve madeni yağların en az ve en çok stok seviyeleri ile bunların yıllık tüketim miktarını, işletme giderlerini izlemek, kayıt ve sicillerini tutmak ve bunları takip etmek,

c) Belediyemiz birimleri ile irtibata geçerek yeni alınması talep edilen taşıt ve iş makinelerini tespit ederek performans programı ve bütçeye koymak, ihale yoluyla veya DMO kanalıyla satın alma işlemlerini yürütmek,

d) İhtiyaç duyulan makine, taşıt, makine teçhizat ve akaryakıtı teknik şartnamelere göre temin etmek, kabul ve muayene işlemlerini yapmak, kayıtlarını tutmak, depo etmek ikmali ve dağıtımı için gereken işlemleri yapmak,

e) Hurda iş makinesi, makine teçhizat, araç ve malzemelerin değerlendirilmesi, ihtiyaç fazlası olan iş makinesi, makine teçhizat, araç, gereç ve malzemelerin 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 13. Maddesi ve 4916 Sayılı Kanun’un 37. Maddesi hükümleri gereği (bu Yasalarda değişiklik olması halinde, yürürlükte bulunan Yasalar ve Mevzuatlar çerçevesinde) ihtiyacı bulunan Kamu Kurumları ve Belediyelere tespit edilecek iz bedeli üzerinden satışlarının yapılması, bu şekilde değerlendirilemeyenlerin 2886 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla satılmak üzere Encümen onayına sunulması veya MKE Kurumuna teslim edilmesi hizmetlerini yerine getirmek,

f) Atık yağ, filtre, atık lastik ve aküleri ilgili Mevzuatlar çerçevesinde toplama lisansı bulunan kurumlara tutanak karşılığı teslim etmek,

g) Belediyemiz akaryakıt (motorin, benzin, kalorifer yakıtı, fueloil vb.) ihtiyacını tespit ederek ihale işlemlerini yapmak,

h) “Akaryakıt İstasyonları Sorumlusu” sorumluluğunda, Akaryakıt istasyonlarının çalışmalarını takip etmek, istasyonların ihtiyaçlarını tespit ederek istasyonlara akaryakıt transferini sağlamak, servis ve akaryakıt tesislerinde olası yangınlara karşı tedbir almak, akaryakıt stoklarını takip etmek, denetlemek, yılsonlarında kesafet işlemlerini yapmak, akaryakıt istasyonlarının bakım ve onarımlarını düzenli olarak yaptırmak, yangınlara karşı gerekli tedbirleri almak,

ı) “Akaryakıt İstasyonları Sorumlusu” sorumluluğunda, her yıl “Serbest Kullanıcı Lisans Belgesinin” vize işlemlerini yaptırmak, yeni kurulan akaryakıt istasyonlarının ruhsat işlemlerini tamamlayarak lisans belgesine dâhil etmek,

i) Tüm hizmet tesisleri ve binaların bakım ve onarım işlemlerini yapmak,

j) İhtiyaç olması halinde yeni yapılacak hizmet tesisi ve binaların projelerini hazırlamak ve ihalelerini yapmak,

k) 298 Sayılı Kanunun 184. Maddesi gereği seçim sandıklarının ambarlarda muhafaza edilmesini sağlamak,

l) Seçim Sandığı Ambarları, Demirbaş malzeme ambarı, kırtasiye ambarı, yeniden değerlendirme ambarı ile depolarının takip, denetim, kontrol, temizlik, bakım ve onarımlarını sağlamak,

m) Ambar barkot sisteminin sağlıklı olarak çalışmasını sağlamak, “Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi” sorumluluğunda, Şubesine bağlı ambarlarda her yıl 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 defa ambar sayımı yaptırmak,

n) Her yıl Belediyemiz birimlerinin ihtiyacını tespit ederek, araç ve iş makinesini kiralama ihale iş ve işlemlerini yapmak,

o) Taşıt, araç, inşaat ve iş makinelerinin çalışmalarını “araç takip ve filo yönetimi sisteminden” izlenmesini sağlamak, konuyla ilgili olarak Daire Başkanlığına sürekli rapor vermek,

p) Belediyemiz tüm hizmet araçlarını ve iş makinelerini bizzat sahada takip etmek, görev emirlerinin olup olmadığını kontrol etmek, olumlu ve olumsuz araçları, operatör ve şoförleri tespit ederek rapor halinde Daire Başkanlığına göndermek,

r) Daire Başkanlığı hizmet tesislerini ve çalışma alanlarını; güvenlik tedbirleri, çalışma sahalarını düzeni, temizlik, hurda malzemenin takibi ve stoklanması, giriş ve çıkışların kontrolü, emniyet, uyarıcı ikaz işaretleri,  iç ve dış tesisatlar (elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, telefon, internet, telsiz) vb. konularda kontrolünü ve takibini yaptırmak, sorunları gidermek, tüm sistemlerin sağlıklı çalışmasını sağlamak,

s) İdari İşler Sorumlusu vasıtasıyla, Daire Başkanlığı yazışma evraklarının Belediye ve ilgili birimlere düzenli ve güvenli bir şekilde götürülüp getirilmesini sağlamak,

t) Daire Başkanınca verilen diğer talimatları yerine getirmek.

Birim Haberleri