Birimlerimiz

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
  • Daire Başkanı: Dr. İsmail Güneş
  • Telefon: 3511
  • E-Posta: ismail.gunes@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının

Görev Yetki Ve Sorumlulukları

 

MADDE 4- Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Bilgi teknolojilerinin ve elektronik uygulamaların gelişimini izlemek, gelişmeler doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekmesi halinde ülkemizde yapılması gereken  ve lemlere ilişkin hukuki, teknik ve idarî konularda öneriler geliştirmek.

 

b) İdarenin rev alanı ile ilgili olarak bilgi teknolojisi hizmetlerinin sunulmasına yönelik düzenlemeler yapmak.

 

c) İnternet erişim haklarının düzenlemesi yaptırır, internet kullanımının 5651 sayılı kanun gereği kayıtlarını tutar.

 

ç) Birimlerin bilgisayar teknolojisinden faydalanmasını sağlamak,

 

d) Belediyede bilgisayar otomasyonunun temin, kurulum ve birimlerle entegrasyonunu gerçekleştirmek, Ortak bilgi bankası oluşturulmasını sağlamak, oluşturulan bilgi bankasının veri bütünlüğü ve tutarlılığını sağlamak, bunlarla ilgili birimler arası iletişim ve veri alışverişini sağlamak üzere gerekli  alt yapı hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,

 

e) Belediyenin  ve dış birimler ile diğer kurumlar arasında, etkili ve güvenli veri iletişim altyapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek, bilgi alışverişinin ve haberlme sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak,

 

f) Belediyecilik hizmetlerinin mevzuatlar doğrultusunda internet ortamına taşınması, vatandaşdönük hizmetlerin internet üzerinden sunulmasını sağlamak,

 

g) Belediyenin  ve dış birimlerle bağlı kuruluşlarının tüm bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve yalımların bilgi işlem ihtiyaçlan değerlendirilmesi, gerekli teknik destek sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardım olunması, bu kapsamda bilgisayar donanım ihtiyaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunulması.

 

ğ) Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak,

 

h) Daire Başkanlığı faaliyet raporunu harlamak, hazırlattırmak,

 

ı) Daire Başkanlığının Stratejik Plan çalışmalarını yapmak. Strateji planlamaya uygun olarak Daire Başkanlığının hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

 

i) Daire Başkanlığının malzeme ikmal ve stok kontrolünü yapmak, teminini sağlamak,

 

j) Üst makamlar tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak,


k) Daire Başkanlığı tarafından gelecekte uygulanacak bilgi lem stratejilerini analiz etmek, uygulanabilirlik raporlanı harlamak veya hazırlatmak,

 

l) Daire Başkanlığı personelinin performans durumunu izleyerek gerekli değerlendirmeleri yapmak, varsa ceza ve mükâfat in üst makamlara teklifte bulunmak,

 

m) Daire Başka 4 üncü maddede belirtilen görevleri yapmak ve yaptırmak ile yetkili ve sorumlu olup görev, yetki ve sorumlulukları teşkilat yapısını oluşturan Şube Müdürlüklerine ait görevlerin toplamından oluşur.

 

Birim Haberleri