Birimlerimiz

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Sistemleri Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Erkan Kalkancı
  • Telefon: 3149
  • E-Posta: erkan.kalkanci@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Sistemleri Şube Müdürlüğü

Görev, Yetki ve Sorumlulukları


MADDE 6- Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Sistemleri Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Belediyenin tüm birimlerinin, bilgisayar teknolojisinden faydalanmasını sağlamak,

b) Bilgisayar sistemlerinin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak,

c) Belediyede bilgisayar otomasyonunun temin, kurulum ve birimlerle entegrasyonunun gerçekleştirilmesini sağlamak,

ç) e-Devlet projelerindeki bilgi toplumu stratejisi ile entegrasyon sağlayabilmek için alt yapının uygunluğu ve yeterliliğini denetlemek,

d) Belediye Internet web sitesi kurulmasını sağlayarak çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak,

e) Belediyemiz tarafından mükelleflere yapılacak duyurular ile haber, faaliyet vb. bilgileri, ilgili birimlerin verdiği bilgiler doğrultusunda web sitemizde ilan edilmesini sağlamak.

f) Belediyenin iç ve dış birimlerinin mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan yazılımlar ve donanımların bakım ve güncelleştirmelerini yapmak veya yaptırmak, faal halde bulundurmak,

g) Eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlenmesini sağlamak,

ğ) Gelecekteki ihtiyaçların, analiz edilmesini ve teminini sağlamak,

h) Kurulmuş olan bilgisayar sistemini belirli kriterler dâhilinde ve mevzuatın izin verdiği ölçülerde diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,

ı) Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerinin alınması ve uygulanmasını sağlamak,

i) Veri güvenliğinin sağlanması, uygulanması ve mevcut verilerin yedeklemesinin düzenli şekilde yapılmasını sağlamak,

j)Belediyemizde network veri hatlarını ve domain alt yapısını kurmak,

k) Kullanıcıların aktif dizin ile entegrasyonunu yapmak,

l) Sistemlerin geliştirilmesi, ağ yönetimi, internet, kurumsal web sayfası, veri tabanı ve uygulama programlarının daha verimli hale getirilmesi için gerekli analizleri yapmaktan sorumlu olmak,

m) Veri güvenliği politikalarının uygulanmasını izlemek, ölçmek ve denetlemek,

n) Network güvenliğini yasal prosedürler doğrultusunda sağlamak ve kontrol etmek,

o) İlgili Antivirüs yazılımlarının yönetim ve denetimini sağlamak,

ö) Belediyede mevcut olup Daire Başkanlığının kontrolünde bulunan her türlü bilgisayar donanım malzemeleri, çevre birimleri ile altyapının bakım, onarım ve tamir işlerinin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak,

p) Belediyenin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, idarenin veri erişim ihtiyaçlarına uygun yazılım uygulamalarını yasal prosedürler doğrultusunda geliştirmek ve bu uygulamalara destek vermek. Bu uygulamalarla oluşacak verilerin erişim yetkilerini planlamak,

r) Bilgi işlem faaliyetleri için gerekli sistem analizi, programlama,  operasyon çalışmalarını yönlendirmek, nezaret etmek, denetim altında tutmak,

s) Kurum bünyesinde elektronik posta yoluyla kurum adına yazışmalar gerçekleştirilmesini sağlamak, dosya aktarımları yapmak, personeller arası elektronik iletişimi sağlamak amacıyla personellere kurumsal e-posta adresi tanımlamak ve tanımlanan adreslerin teknik desteğini sağlamak,

ş) Bilgi Teknolojilerinin takip edilerek araştırma geliştirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak,

t) Devamlı gelişen bilişim teknolojisini takip ederek,  bilgisayar sistemlerinin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak, Belediyemiz hizmetlerinin daha verimli ve hızlı yapılmasını sağlanmak,

u) Bilgi edinme hakkı kanunu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ü) EBYS (Elektronik Belge Yönetim  Sistemi)’nin kurulması ve işletilmesini sağlamak,

v) Toplum menfaati için lüzumlu konu ve alanlarda proje geliştirilmesi ve uygulamasını takip eder, geliştirilecek projelerde paydaş analizini yapar ve katılımcılarla koordine işlemlerini yürütür,

y) FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) kurulumlarını ve faaliyetlerini planlar,

z) 5651 Sayılı Kanun (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun) kapsamında loglama yapar ve bilgisayar kullanıcılarına yönelik sorumluluk bildirisi yayınlar,

aa) Büyükşehir Belediyesi ana telefon santrallerinin işletilmesinin sağlamak,

bb) Telefon santralleri,  IP,  sayısal telefon sistemleri ve benzer iletişim ve ağ sistemlerini kurmak, işletmek, bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak,

cc) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan lisans almış işletmecilerin Belediyemiz tasarrufundaki alanlarda haberleşme altyapılarının tesisi ve mevcut altyapıların kullanımına dair taleplerini değerlendirmek, geçiş hakkı düzenlemesi ile ilgili teknik ve idari çalışmaları yapmak ve geçiş hakkı, sistem, tesis yeri ve altyapı kullanım sözleşmelerinin onayını vermek,

çç) Haberleşme cihaz ve sistemi (telefon santrali, ip setler, telefon makineleri, telsiz telefonlar, telsiz cihazları vb.) taleplerini değerlendirip gerekli çalışmaları yapmak ve şartnameleri hazırlamak, kurulumlarını yapmak/yaptırmak, işler halde tutmak,

dd) Belediyemiz birimlerinin elektronik ve haberleşme sistem, cihaz (telefon,telsiz v.b.) ve hizmet alımları ile ilgili talep ve ihtiyaç analizi ile gerekli çalışmaları yaparak birimlere teknik destek sağlamak,

ee) Telsiz sisteminin ilave ihtiyaçlara ve teknolojik yeniliklere cevap verecek şekilde genişletilmesi, bakım ve onarımının yapılması ve işler halde tutulması, Belediyemiz telsiz kulelerinin kamu kurumlarına ve özel şirketlere kullandırılmasını sağlamak,

ff) Talep edildiğinde, elektronik sistemler hakkında gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda teknik destek ve rapor vermek, kurulumuna ve devreye alınmasına destekte bulunmak,

gg) Belediye birimlerin ihtiyacı olan Data amaçlı (GSM, Araç takip, telefon, uydu telefonu) hatlarının ve Kablo tv hatlarının tesis edilmesini ve işler halde tutulmasını sağlamak,

ğğ) Elektronik haberleşme sistemi ve donanımlarının (Baz istasyonu, Saha dolapları) yerinin kiralanması süreçlerini yürütmek,

hh) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Belediye adına haberleşme ile ilgili her türlü yazışmaları yaparak koordinasyonu sağlamak,

ıı) Müdürlüğü ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri, yasal düzenlemeleri takip ederek, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

ii) Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak,

jj) Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak,

kk) Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerin uyumluluğunu sağlamak,

ll) Büyükşehir Belediyesine ait hizmet binalarında güvenlik kamera sistemlerinin kurulum ve bakım işlemlerini yürütmek,

mm) Tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu Bilgi işlem cihaz, yazılım ve bilişim sarf malzemelerini temin etmek, dağıtımını yapmak ve kullanım dışı kalan cihazların kayıt silme işlemlerini yürütmek,

nn) Müdürlüğün yıllık bütçesinin hazırlanması,

oo) Mürlüğün maaş ve ayniyat işlerinin düzenlenmesi,

öö) Müdürlüğün kadrosunun hazırlanması,

pp) Müdürlüğün belediyenin iç / dış müdürlükler, bağlı kuruluşlar, diğer resmi ve özel kuruluşlarla yazışmaların yapılması.

 

Birim Haberleri