Birimlerimiz

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Mehmet Özsöyler
  • Telefon: 0322 239 71 71
  • E-Posta: mehmet.ozsoyler@adana.bel.tr
  • Adres: Belediye Evleri Mah. 84298 sk. Adana Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Çukurova/Adana
Görevleri

       

   İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 10) – İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Adana Büyükşehir Belediyesinde çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak/ sunulmasını sağlamak,

 

b) İş sağlığı ve güvenliği konusunda ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olmak,

 

c) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan faaliyetlerin niteliğinin arttırılması ve standart hale getirilmesi sağlamak,

 

d) Çalışanların daha sağlıklı ve güvenli işyerlerinde çalışmalarını sağlamak için işveren/işveren vekilince gerekli düzenlemelerin yapılmasında rehberlik ve iş birliği yapmak,

 

e) Belediyemiz çalışanlarına temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermek /verilmesini sağlamak,

 

f) İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde, yapılan iş ve işlemleri güncel mevzuatlara uygun hale getirmek,

 

g) Birimlerin risk analizlerini ve acil durum planlarını hazırlamak,

 

h) İş kazası ve meslek hastalıklarının oluşmaması için gerekli önlemleri belirlemek ve bu tedbirlerin işveren/işveren vekilince alınmasını sağlamak,

 

i) Çalışanların periyodik sağlık kontrollerini yapmak/yapılmasını sağlamak,

 

j) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini planlamak, yapmak ve yaptırmak,

 

k) Çalışanların kişisel koruyucu donanım malzemelerinin yaptıkları işlere ve standartlara uygun olmasını sağlamak,

 

l) Çalışan personelin çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği açısında denetlemek, eksiklikleri belirlemek, düzeltilmesi için işveren/işveren vekilince tedbirlerin alınmasını sağlamak,

 

m) İlgili birimlerde belirlenen destek elemanlarına eğitimler vererek, bilgi ve becerilerini arttırmak,

 

n) İş sağlığı ve güvenliği konusunda yıllık faaliyet raporu ve yıllık değerlendirme raporu hazırlamak,

 

o) Çalışanlara müdürlük bünyesinde kurulan ilk yardım eğitim merkezinde sertifikalı ilk yardımcı eğitimleri düzenlemek,

 

p) İlgili birimlerde “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının “oluşturulmasını ve toplantılarda alınan kararların uygulamasını takip etmek,

 

g) İş kazası istatistiklerini oluşturmak ve istatistikler sonucu durum değerlendirilmesi yapmak,

 

a) Belediyemizde hizmet veren alt yüklenicilerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmalarını sağlanmak, İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlamak,

 

b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla planlama ve düzenlemeler yapmak,

 

c) Tüm çalışanlarda ve yöneticilerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesini sağlamak,

 

d) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde; Adana Büyükşehir Belediyesi birimleri ve bu birimlere hizmet sunan yüklenicileri denetlemek. Hazırlanan raporları ilgili amirler, işveren ve işveren vekillerine arz etmek,

 

e) İş yerinde sağlık ve güvenlik hizmetine yürütenler arasında iş birliği ve eş güdümü sağlamak,

 

f) Adana Büyükşehir Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

 

 

Birim Haberleri