Birimlerimiz

Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Ayhan Akkaya
  • Telefon: 0322 431 52 99
  • E-Posta: ayhan.akkaya@adana.bel.tr
  • Adres: İstiklal Mah. Turhan Cemal Beriker Bulv. No:121 Seyhan / ADANA
Görevleri


Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 7- Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Daire Başkanlığı’na bağlı müdürlükler ve Belediye’nin diğer birimleri ile uyumlu çalışma ve işbirliğini sağlamak,

 

b) İlgili kanun, yasa, yönetmelikler ile üst yönetim tarafından verilen görevlerin, Şube Müdürlüğü personellerince ve/veya işbirliği halinde olduğu Proje Ortakları vasıtasıyla yerine getirilmesini sağlamak. Bu hizmetlerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

 

c) Daire Başkanlığınca performans bütçenin hazırlanması aşamasında görüş, teklif ve öneriler sunmak, talep edilen bilgi ve belgeleri hazırlamak, bütçenin yönetilmesinde Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yapmak,

 

d) Şube Müdürlüğü çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporu hazırlayarak Daire Başkanlığı’na veya Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na sunmak,

 

e) Göçmen ve yerel toplulukların başvurularını kabul etmek, değerlendirmek, çözüm sunmak, danışmanlık hizmeti vermek, ilgili mercilere yönlendirmek. Başvuru sahiplerinden gerekli belgeleri talep etmek,

 

f) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde göçmen ve yerel topluluklara ait veri tabanı oluşturmak, göçmen sorunlarıyla ilgili anketler yapmak/yaptırmak,

 

g) Göçmen koordinasyon ve uyum merkezleri açmak. Bu merkezlerde göçmenlerin şehri tanıması, toplum hayatı ile bütünleşmelerini sağlayıcı ve kolaylaştırıcı faaliyetler ile uyum sağlamasına yönelik danışmanlık, eğitim, kültür, sanat, sağlık, spor hizmetleri vermek, mesleki beceri ve dil kursları açmak, sertifika programları düzenlemek, sosyal kültürel aktiviteler yapmak, tanıtım amaçlı mekan ve çevreleri gezdirmek, bu çevrelerle kaynaşmalarına yardımcı olmak, teşvik etmek ve yaygınlaştırmak,

 

h) Milli ve dini bayramlarda ve özel günlerde etkinlikler düzenlemek ve organizasyonlar yapmak,

 

i) Göçmenlerin toplum hayatı ile bütünleşmelerinin sağlanması, sorunlarının çözümü amacıyla bizzat ve/veya Proje Ortakları ile birlikte projeler geliştirerek uygulanmasını sağlamak, işbirliği ve protokoller yapmak, bu amaçlarla fon sağlayan kuruluşlara başvuruda bulunmak, proje hazırlama giderlerine katkıda bulunmak, projeler kapsamında sağlanan fonları kullanmak, projelerin hayata geçirilmesi esnasında ortaya çıkan giderleri karşılamak,

 

j) Göçmenlere yönelik verilecek hizmetler ve karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak mevzuatta eksiklik ve tıkanıklıkların çözümü için seminer, sempozyum, çalıştaylar düzenlemek/düzenlettirmek bu amaçla düzenlenen organizasyonlara katılmak,  raporlar hazırlamak, görüş teklif ve önerilerde bulunmak,

 

k) Göçmenlere ve yerel topluluğa yönelik bilgilendirici kitap, dergi, bülten, broşür gibi basılı, işitsel ve görsel yayınlar hazırlamak, yayımlamak ve dağıtmak,

 

l) Göçmenler için eğitim, hukuk, sağlık, iş ve meslek, psikolojik sosyal vb. konularda,  danışmanlık ve bilinçlendirme hizmetleri vermek. Bu hizmetleri verecek personelin gerekli bilgi beceri ve yetkinliğe sahip olması için gerekli eğitimleri almasını sağlamak,

 

m) İlçe Belediyeleri ile görüşmek suretiyle göçmenlere yönelik yapılacak faaliyet ve hizmetler hususunda koordinasyon ve işbirliği kurmak,

 

n) Belediye birimleri ve Proje Ortakları ile koordinasyon kurarak ekonomik durumu yetersiz olan göçmen ve yerel topluluğa yönelik sosyal hizmetler yapılmasını, maddi ve ayni yardımda bulunulmasını sağlamak, mevzuatı dahilinde bizzat yardımda bulunmak,

 

o) Belediye imkanlarıyla ve/veya Proje Ortakları ile birlikte danışmanlık, koordinasyon ve uyum merkezleri, aşevleri, çamaşırhaneler, aile yaşam merkezleri,  engellilere yönelik merkezler, konukevleri, geçici barınma merkezleri vb. sosyal tesisler açma, göçmenlerin el emekleri ürettikleri ürünleri satabileceği kermesler düzenlemek,

 

p) Maddi veya ayni yardım müracaatında bulunan göçmenlerin muhtaçlık durumlarının incelenmesi amacıyla sosyal inceleme yapmak veya yaptırmak, sosyal inceleme raporu hazırlamak,

r) Deprem, yangın, sel, doğal afet, genel salgın hastalık durumlarında mağdur göçmen ailelerin       tespiti için çalışmalar yapmak/yaptırmak, ihtiyaçlarına ilişkin çözümler üretmek,

 

s) Görev alanıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları hazırlamak, hazırlanan planların uygunluk ve yeterliğini izlemek, gerektiğinde düzenleyici tedbirler almak,

 

t) İhtiyaç dahilinde dezavantajlı göçmenlerin durumlarına uygun araçlarla bulundukları mekanlardan hastane, okul, rehabilitasyon merkezi, İl Göç İdaresi bünyesindeki geçici barınma merkezlerine vb. ulaşımlarını sağlamak,

 

u) Kalacak yeri olmayan, maddi durumu yetersiz dezavantajlı göçmenlere ve yerel topluluğa 30 güne kadar (zorunlu hallerde 90 güne kadar) barınma hizmeti vermek,

 

v) Barınma talebinde bulunanların başvurularını almak, değerlendirmek, kayıtlarını tutmak, geçici barınma merkezinde kalması uygun görülenlerin kimlik bilgilerini Emniyet Müdürlüğü’ne bildirmek, temel insani ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak,

 

w) Bütün çalışmalarını din, dil, mezhep, ırk, renk, cinsiyet ve cinsel tercih, siyasi felsefi düşünce, etnik köken ve benzeri yönlerden hiçbir ayrım gözetmeden ve başvuru sahiplerini rencide etmeden gerçekleştirmek,

 

y) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan faaliyetlerin niteliğinin arttırılması ve standart hale getirilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü ile koordinasyon kurmak, karşılaşılan sorunların çözümü ve potansiyel risklerin azaltılması için çalışmalar yapmak,

 

z) Şube Müdürlüğü ve bağlı hizmet birimlerinin taşınır/taşınmaz ihtiyaçlarını mevzuatı doğrultusunda temin etmek, ettirmek.    aa) Olağanüstü hal, savaş, seferberlik, tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık durumlarında yetkili merciler tarafından verilen ve Belediyelerin yetki ve sorumluluk alanına giren diğer görevleri yerine getirmek,

 

     bb) Üst Yönetimin verdiği diğer görevleri yapmak,

   

   cc) Bu maddede sayılan görevlerin birim personelleri aracılığıyla, protokol dahilinde işbirliği yapılan Proje Ortakları vasıtasıyla ve/veya 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine göre yerine getirilmesini sağlamaktır.

 

Birim Haberleri