Birimlerimiz

Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Galip Reha Ertekin
  • Telefon: 3595
  • E-Posta: reha.ertekin@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 6- Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Yasalar ve diğer mevzuatla belirlenen şekliyle ve Belediye Başkanının veya bağlı olunan diğer üst amirlerin emir ve onayı doğrultusunda sosyal yardım ve hizmet işlerini yürütmek,

 

b) İlgili kanun, yönetmelik ve diğer yasal mevzuatlar doğrultusunda ilimizde yaşayan tüm vatandaşlara sosyal hizmet, yoksul ve mağdur vatandaşlara da sosyal yardım yapmak,

 

c) Yardım müracaatlarını kabul etmek,

 

d) Müracaatçılardan gerekli belgeleri alarak dosyalama işlemlerini yapmak,

 

e) Alınan müracaatların yoksulluk durumlarının araştırılması için inceleme ekiplerince İdari Kurulun belirlediği kriterler doğrultusunda muhtaçlık durumlarının belirlenmesi amacıyla sosyal inceleme yapmak veya yaptırmak,

 

f) İnceleme sonucu tespit edilen ihtiyaçların ve mağduriyetin giderilmesinde Yerinde Tespit ve İnceleme Komisyonunca yapılan inceleme ve tutulan rapor ile tespit yapılarak Sosyal Yardım İdari Kurulu kararınca her türlü ayni ve nakdi yardımları yapmak,

 

g) Sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek ortak çalışma alanları oluşturmak,

 

h) Kendisine bağlı merkezler aracılığı ile vatandaşlara sosyal alanda çeşitli organizasyon ve etkinlikler hazırlamak,

 

i) Yardımsever kişi ve kuruluşlara yapacakları yardımlar konusunda işbirliği yapmak,

 

j) Üniversiteler, kamu kurumları ve STK’lar ile işbirliği yaparak projeler geliştirilerek uygulanmasını sağlamak ve Kurumun uygun gördüğü giderleri imkânlar çerçevesinde karşılamak,

 

k) Yangın ve doğal afet gibi konularda mağdur ailelerin tespitini yapmak, temel ihtiyaçlarına ilişkin çözümler üretmek,

 

l) Bayramlar, milli - dini ve özel günler ve haftalarda etkinlik ve organizasyonlar düzenlemek,

 

m) Sosyal ve kültürel hayatı güçlendirmek amacı ile gezi ve organizasyonlar düzenlemek,

 

n) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlayarak planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izlemek, gerektiğinde düzeltmeye yönelik tedbirleri almak,

 

o) İşleri en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlamak,

 

p) Personellerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlayarak iş bölümü esasları dâhilinde sorumluluklarını belirlemek ve bu görevleri benimsetmek,

 

r) Personellerin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki delegasyonunu yapmak, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik etmek,

 

s) Tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer'i mevzuata riayeti sağlamak, bunların uygulanmasını   kontrol ederek düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneri ve teklifleri sunmak,

 

t) Müdürlüğündeki astlarının diğer müdürlükler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve koordinasyonu sağlamak,

 

u) Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurmak,

 

v) Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol etmek, 

 

y) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin ederek önemini kaybeden evrakı kabul edilmiş usullere göre imha edip görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticelerini tespit etmek ve değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak için istatistikî bilgileri tanzim etmek ve/veya ettirmek, 

 

z) Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirtilen tüm görevlerin, etkin biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden, ilgili mer'i mevzuata uygun icra edilmesini, denetlenmesini ve raporlanmasını sağlamak,

     aa) Sosyo-ekonomik açıdan yetersiz bölgelerde gıda bankası, giysi bankası, hizmetlerinin yapılmasını sağlamak,

 

     bb) Yapılan yardımların kayıtlarını tutmak ve bilgisayara kaydederek gerekli arşiv oluşturmak,

 

    cc) Sosyal yardım başvuru kayıtlarını gerekli yöntem ve tekniklerle inceleyip saha araştırması yaparak Yerinde Tespit ve İnceleme Komisyonunca Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Yardım Yönetmeliğince belirtilen ölçütlere göre sosyal inceleme raporu hazırlamaktır. 

 

 

 

Birim Haberleri
1

Zeydan Karalar, “Yaralarımızı hep birlikte saracağız.”

Büyükşehir’in şefkat eli yangında mağdur olan vatandaşların üzerinde Zeydan… Daha Fazlası

1

Adana Büyükşehir Belediyesi bütün gövdesiyle yangın yerinde

Büyükşehir bütün gövdesiyle yangın yerinde Başkan Zeydan Karalar, yangınların… Daha Fazlası

1

Felaketin yaraları dayanışma ile sarılıyor

Felaketin yaraları dayanışma ile sarılıyor Zeydan Karalar, “Bu necip milletin… Daha Fazlası

1

Büyükşehir elini felaketzedelerin üzerinden çekmiyor

Büyükşehir elini felaketzedelerin üzerinden çekmiyor Mağduriyet sona erene… Daha Fazlası

1

Büyükşehir, evde bakım ve sağlık hizmetine ara vermeden devam ediyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde evde bakım ve sağlık hizmetini… Daha Fazlası