Birimlerimiz

Yapım Onarım ve Proje Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Ece Renklioğlu
  • Telefon: 3810
  • E-Posta: ece.renklioglu@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


Yapım Onarım ve Proje Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları


MADDE 6- Yapım Onarım ve Proje Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Mevzuat ve kanunlara uygun olarak görevleri yerine getirmek,

 

b) Tespit edilen ihtiyaca uygun teknik şartname hazırlamak, yaklaşık maliyeti tespit etmek, ihale onayını almak,

 

c) İhalesi yapılan işi yerinde teslim ederek mevzuata ve projelerine uygun yürütülmesini sağlamak,

 

ç) Mevcut yolların kavşaklarının, kaldırımlarının ve orta refüjlerin düzenlenmesini yapmak,

 

d) Kamu hizmetine sunulacak bina ve tesislerin belirlenmesi, proje ve keşiflerinin hazırlanması, inşaatlarının yaptırılması çalışmalarını takip ederek sonuçlandırmak,

 

e) Parklar, Çocuk Bahçeleri ve Yeşil Alanlarda Yapım, Bakım ve Onarım faaliyetlerini yürütmek ve denetlemek,

 

f) Katı Atık Bertaraf Tesislerinin kurulması ve işletilmesi işinin Çevre Koruma Daire Başkalığı ile birlikte takibini yapmak,

 

g) Şehrimizde ve Beldelerde spor sahalarının düzenlenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, soyunma odaları ve tribünlerinin, demir korkuluklarının yapılmasını sağlamak -Yatırım projeleri öncesi araştırmaların yapılması (fizibilite, zemin etüdü, ÇED raporu hazırlanması vb.),

 

ğ) Büyükşehir Belediyemizce yaptırılması düşünülen Kat karşılığı ihaleler ile Yap İşlet Devret Modeli ve Gayri Ayni Hak Tesis etmek suretiyle üretilen projeleri tasdik etmek, ettirmek, yapım ve kontrollüğünü yapmak,

 

h) Yıl içerisinde yürütülecek çalışmaların yatırım plan, performans programı ve buna bağlı olarak bütçesinin hazırlanmasını sağlamak,

 

ı) Yapım Onarım ve Proje Şube Müdürlüğüne ait tüm iş ve işlemlerin kanun ve yönetmelikler uygun olarak yürütülmesini ve gerekli komisyonların kurulmasını sağlamak,

 

i) Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki bulvar ve caddelerin orta refüj ve kaldırımlarının bordürlerinin boyanması, bakımı ve onarımı sağlamak,

 

j) Genel toplumsal yaşam alanlarında (tuvaletler, spor alanları, kaldırımlar, park ve bahçeler vs.) engellilerin yararlanmasına yönelik düzenlemelerin yapılmasını sağlamak,

 

k) Kentte Kültür ve Sanat Merkezleri, Kadın Konuk Evi, Toplum Merkezi, Belediye Hizmet Binaları, Hayvan Hastanesi, sosyal tesisler ve Başkanlık tarafından karar verilen diğer yapıların yapımı, tadilat ve onarımını sağlamak,

 

l) Müdürlük bünyesinde görevli personelin yaptığı hizmetler ile ilgili denetimler yapmak,

 

m) Müdürlüğün araç, gereç ve personel ihtiyaçlarını Daire Başkana bildirmek,

 

n) Talep ve tahakkuk müzekkereleri ile çalışan personelin puantaj belgelerini inceleyip imzalamak,

 

o) Müdürlükle ilgili yazışmaların takip, denetim ve koordinesini yapmak, imzalamak,

 

ö) Belediye şirket personelinin; mevzuata uygun olarak çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve hak edişlerin düzenlemesini sağlamak,

 

p) Çalışanlara ait izin ve vizite kağıtlarını imzalamak, takip etmek,

 

r) Gerektiğinde çalışan personelleri vasfına uygun olan bölüm ve işlerde görevlendirmek,

 

s) Belediyenin internet sitesinde bulunan müdürlüğü ile ilgili bilgilerin güncel olmasını sağlamak,

 

ş) Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi ve Encümeninin almış olduğu kararları uygulamak,

 

t) Müdürlüğe ait Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe Teklifi ve Faaliyet Raporlarının hazırlanması sağlamak,

 

u) Yürütülen tüm hizmetlerle ilgili yıllık istatistikler oluşturmak,

 

ü) Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

 

v) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, İş sağlığı ve güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlamak ve/veya sağlatmak amacıyla hizmet alımı yapmak.

 

Birim Haberleri