Birimlerimiz

Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Arif Kanber
  • Telefon: 4352
  • E-Posta: arif.kanber@adana.bel.tr
  • Adres: Atakent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi Eski Köy Hizmetleri Binası TEDAŞ Karşısı Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kat: 2 Yüreğir/Adana
Görevleri


Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 7- Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak yapılacak olan faaliyet, hizmet, tarımsal üretimi destekleyici sistemler, her türlü makine, ekipman, araç, gereç ve imalatların, işin başlangıcından bitimine kadar yapımını, alımını  ve/veya denetlenmesini sağlamak. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilindeki  “kırsal bölgelerde” aşağıda verilen konularda proje ve ihale dosyası hazırlayarak  tarımsal faaliyette bulunur.

 

a) Kooperatifçiliğin yaygınlaştırılmasını sağlamak, sürdürülebilirlik açısından kooperatifleri desteklemek, üreticilerin üretim maliyetlerini azaltmak, alet-ekipman ihtiyaçlarına destek olmak ve Pazar sorunlarını çözmeye yönelik her türlü desteği sağlamak.

 

b) Kırsaldaki vatandaşların taleplerini arazide yerinde değerlendirmek.

 

c) Değerlendirmeye alınan taleplerin arazide etüt çalışmalarını ve ölçümlerini yapmak.

 

ç) Arazide yapılan çalışmalar neticesinde alınan veriler doğrultusunda proje çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.

 

d) Programa giren projelerin ihalesini yapmak.

 

e) Sözleşmeye bağlanan işlerin uygulamasını ( yer teslimi, işe başlama kontrollük hizmetleri, işin tamamlanmasını müteakip geçici kabul ve kesin kabul işlemleri) yapmak.

 

 f) Tarım ürünleri yetiştiriciliği ve verim arttırıcı yöntemleri teşvik ve destekleme eğitim ve yayım çalışmaları üreticileri koruma, örgütlenme ve sosyal faaliyetler ile ilgili projeler yapmak ya da yaptırmak.

 

g) Geleneksel el sanatlarının geliştirilmesi ve bunlar için daha iyi fiziki ortam ve makine-ekipman sağlanması konusunda destekleme amaçlı projeler yapmak ya da yaptırmak.

 

ğ) Coğrafi ve elektronik tarımsal veri tabanı, envanter çalışmaları ile ilgili projeleri yapmak ya da yaptırmak.

 

h) Kooperatiflerin birlik çatısı altında toplanmasını sağlamak.

 

ı) Tarımsal üretimde, üreticilerin gelir düzeylerinin arttırılarak üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla; kırsal kesimde bitkisel (meyvecilik, bağcılık, sebzecilik, çiçekçilik vb. diğer tarımsal ürünler), hayvansal, arıcılık, balıkçılık ve su ürünlerinin rantabl bir şekilde yetiştirilmesi ile ilgili her türlü teknik faaliyetlerde bulunmak.    

 

i) Bitkisel, hayvansal ve su ürünleri mahsullerinde üretim kaynaklarının en iyi biçimde kullanılması, verimliliğin arttırılması, ürünlerin çeşitlendirilmesi, kalitenin yükseltilmesi ve konusu mahsullerin değerlendirilmesi, işlenmesi, muhafaza edilmesi, ambalajlanması ve pazarlaması sırasında gerekli her türlü çalışmayı yapmak, yaptırmak, teknik destek vermek ve projeler hazırlamak,


j) Hazırlanan  projelerin  gerektirdiği tesisleri  yapmak  veya yaptırmak,  çiftçilerin üretimle ilgili araç gereç ve diğer tarımsal girdi ve ihtiyaçlarının  giderilmesine yardımcı olmak, ortak makine parkı kurmak, kurdurmak.


k) Denizlerde   ve  iç   sularda    sürdürülebilir     balıkçılık    ile   su    ürünleri   avcılığı   ve yetiştiriciliğinin   yapılabilmesi  için konu yetkilisi   kamu  ve özel   kuruluşlar ve üreticilerle birlikte ortak çalışmalar yapmak.


l) Kooperatif ve birlikler gibi üretici örgütlerini desteklemek, bu amaçla şehir merkezindeki hal ile yöresel ürünler satış yerlerinde örgütlü üreticilere satış alanları oluşturmak.


m) Yapılan  faaliyetlerin  tanıtımı   amacıyla  fuarlara katılmak  amaç ve çalışma  konularında Başkanlık  Makamının  iznine bağlı olarak  afiş,  broşür,  gazete,  dergi, kitap  çıkarmak vb. her türlü yayın   faaliyetlerinde    bulunmak   ve  gerektiğinde  seminer,  sempozyum,  panel,  konferans   gibi toplantılar düzenlemek.


n) Tarım, hayvancılık ve su ürünleri alanlarında faaliyet gösteren Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Yüksek Okullar, Meslek Liseleri, Sivil Toplum Örgütleri, Muhtarlıklar, Ziraat Odaları ve Kooperatiflerle, bağlı bulunduğu yasalar çerçevesinde Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, tarım, hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunacağı projeler geliştirerek uygulamak veya uygulanmasını sağlamak.


o) Yeni tarım ve hayvancılık tekniklerini inceleyerek uygulama olanaklarını ve yaygınlaşmasına yönelik çalışmalara destek olmak.


ö) İhtiyaç halinde ilçe Belediyeleri, ilgili kamu kurumları, üniversiteler ,S.T.K lar vb.yerler ile işbirliği içinde kırsaldaki vatandaşların tarımsal veya hayvansal üretim amaçlı ihtiyaçlarını tespit etmek ve desteklemek.


p) Tarımsal üretimde insan sağlığı ve gıda güvenliği ile mali destek projeleri konusunda yapılacak projeleri yapmak ya da yaptırmak.


r) Verilen desteklemelerin sürekliliğini ve verimliliğini sağlamak amacı ile kırsalda üreticilere eğitim çalışmaları yapmak veya yaptırmak.


s) Yukarıda belirtilen konularda her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatların projeye ve mevzuata uygunluğunu,  işin başlangıcından bitimine kadar denetlemek.


ş) Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, kurum içi ve kurum dışı kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak gerekli bilgilerin teminini sağlamak.


t)  İhale usulü ile yapılan işlerin dosyalarını hazırlamak ve her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatlarını kullanıma hazır hale getirerek geçici ve kesin kabullerini yapmak.


u) Yapılan her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatların uygulanma safhasının yönetimi ve denetimi kendisine verilen işlerin sözleşme eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince iyi bir biçimde yapılıp süresinde bitirilmesini sağlamak.


ü) Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek.


v) Biriminde yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayarak konusu ve birimi ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesinde katkıda bulunmak ve çözümler üretmek, sonuçlandırılmasını sağlamak.


y) Her yıl için Bütçe teklifi hazırlamak, Daire Başkanlığı onayı ile Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na süresi içinde göndermek.


z) Kalite Süreç performansları periyodik olarak izlenerek, üretici ve vatandaş  memnuniyetine yönelik anket çalışmaları yapmak yada yaptırmak , süreç analiz sonuçlarına göre iyileştirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak.


      aa) Mesai  saatlerinin etkin ve verimli kullanılması sağlamak.


      bb) Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak ve personel hareketlerini (izin, vb.) planlamak, denetlemek, bilgilendirmek ve sonuçlanmasını sağlamak.

 
   cc) Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili kanun, Kanun hükmünde kararname, yönetmelik, genelge, tebliğ vb. takibini yapmak,  güncellenmesini sağlamak ve personelini bilgilendirmek.

 
    çç) Müdürlükte çalışan personelin birinci amiri olup, başarı ve performans değerlendirmesini yapmak ve birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli personelinin disiplin Amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak,


      dd) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımı sağlamak,


      ee) İş güvenliği ve çalışma ortamının sürekli geliştirilmesi için gereken önlemlerin alınması sağlamak,


     ff)  Birimin kalite süreçlerine ait faaliyet raporları periyodik olarak hazırlanır ve Daire Başkanlığı’nın bilgisine sunmak ile müdürlüğün hizmet ve faaliyetlerini değerlendirmek ve gereken önlemlerin alınmasını sağlamak üzere Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen aylık toplantılarda çalışma raporları hazırlanarak bilgi paylaşımı gerçekleştirmek,


     gg) Bağlı olduğu Daire Başkanlığı ve Üst Yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek,


     ğğ) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapmak ve müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek,


     hh) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlamak ve Daire Başkanı veya Şube Müdürlerinin geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde (İzin, Rapor, vb.) görevlerini Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısının, Genel Sekreterin Onayı ile vekaleten dönünceye kadar üstlenmek,


     ıı) Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.

 

Birim Haberleri
1

Elektrikten yoksun kalan afetzedelere güneş paneli sistemi dağıtılıyor

Elektrikten yoksun kalan afetzedelere güneş paneli sistemi dağıtılıyor Yangından… Daha Fazlası