Birimlerimiz

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Dr. Ramazan Özdemir
  • Telefon: 4500-4480
  • E-Posta: ramazan.ozdemir@adana.bel.tr
  • Adres: Söğütlü Mahallesi Eski Salbaş Yolu Üzeri Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi Çukurova/Adana
Görevleri


Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 8) - Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak yapılacak olan; hayvansal üretimi teşvik edici, destekleyici, geliştirici sistemler, eğitim ve denetim, analiz ve envanter çalışmaları ve sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi vb. gibi konularda her türlü faaliyetler ile işlerin başlangıcından bitimine kadar yapımını ve/veya denetlenmesini sağlamak.  Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilindeki bölgelerde ilgili konularda proje ve ihale dosyası hazırlayarak faaliyette bulunmak.     

 

a)               Sokak hayvanlarının (kedi ve köpeklerin) rehabilite edilmek üzere Rehabilitasyon Merkezine getirilmesi.

 

b)              Kısırlaşmamış olan sokak hayvanlarının operasyonla kısırlaştırma işlemlerinin yapılması

 

c)               Rehabilitasyon Merkezine getirilen Sahipsiz Sokak hayvanlarının kuduzla mücadele kapsamında kuduz aşılarının yapılması

 

ç)               Rehabilite edilen sokak hayvanlarının küpeleme işleminin yaparak kayıt  altına almak

 

d)              Gerekli tıbbi tedavi ve bakımlarının Yapılması

 

e)               5199 sayılı kanuna esas olarak rehabilite edilen sokak hayvanlarının öncelikle alındıkları ortama geri bırakılması işlemini yapmak

 

f)                Sahipsiz hayvanların sahiplendirmesini yapmak

 

g)                Sokakta yaşayan hayvanlara beslenme odakları belirleyerek bu hayvanların beslenmesi işleminin yapılması

ğ)              B sınıfı hayvanat bahçesinin her türlü bakımı ,geliştirilmesi vb.iş ve işlemleri yapmak.  Bu merkez özellikle yasadışı yollarla ülkemize sokulan yaban hayvanları (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)) ile bölgemizde doğada güç durumda bulunan (4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na göre ticareti yasak olan hayvanların) yaban hayvanları bulunduğunda merkezimize getirilip tedavi ve rehabilitasyonu yapıldıktan sonra CITES Sözleşmesi kapsamında bulunanlar alındığı ülkelerine, diğerleri ise doğal ortamlarına bırakılacaklarını sağlamak.

 

h)              Hayvan, hayvan hastalıkları, gıda güvenliği gibi Müdürlüğün temel konularında hizmet içi ve hizmet dışı eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

 

ı)                Gerekli görüldüğünde; hayvansal gıdaların bulunduğu, üretildiği, işlendiği ve satıldığı iş yerlerinin denetlenmesi için kurulan komisyonlara teknik destekte bulunmak.

 

i)                Hayvanlardan insanlara bulaşan Bulaşıcı hayvan hastalıkları (Zoonozlar) ile mücadele etmek.

 

j)                Başkanlık makamınca müdürlüğümüz bünyesine tahsis edilecek olan kısımların hayvan sağlığı açısında mevzuata uygun olarak faaliyetlerini yerine getirmek.

 

k)              Hayvancılığı yetiştiricilik yönünden teşvik, destekleme, eğitim ve yayım çalışmaları üreticileri koruma, örgütlenme ve sosyal faaliyetler ile ilgili projeler yapmak ya da yaptırmak.

 

l)                Coğrafi ve elektronik veri tabanı, envanter çalışmaları ile ilgili projeleri yapmak ya da yaptırmak.

 

m)             İlçe Belediyeleri ile işbirliği içinde kırsaldaki vatandaşların  hayvansal üretim amaçlı ihtiyaçlarını tespit etmek ve desteklemek.

 

n)              Hayvancılıkta insan sağlığı ve gıda güvenliği ile mali destek projeleri konusunda yapılacak projeleri yapmak ya da yaptırmak.

 

o)              Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, kurum içi ve kurum dışı kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak gerekli bilgilerin teminini sağlamak.

 

ö)              İhale usulü ile yapılan işlerin dosyalarını hazırlamak ve her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatlarını kullanıma hazır hale getirerek geçici ve kesin kabullerini yapmak.

 

p)              Yapılan her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatların uygulanma safhasının yönetimi ve denetimi kendisine verilen işlerin sözleşme eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince iyi bir biçimde yapılıp süresinde bitirilmesini sağlamak.

 

r)                Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek.

 

s)               Biriminde yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayarak konusu ve birimi ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesinde katkıda bulunmak ve çözümler üretmek, sonuçlandırılmasını sağlamak.

 

ş)               Her yıl için Bütçe teklifi hazırlamak, Daire Başkanlığı onayı ile Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na süresi içinde göndermek.

 

t)                Kalite Süreç performansları periyodik olarak izlenerek, müşteri memnuniyetine yönelik anket çalışmaları gerçekleştirmek, süreç analiz sonuçlarına göre iyileştirme çalışmalarının yapılması sağlamak.

 

u)              Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılması sağlamak.

 

ü)              Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak ve personel hareketlerini (izin, vb.) planlamak, denetlemek, bilgilendirmek ve sonuçlanmasını sağlamak.

 

v)              Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili kanun, Kanun hükmünde kararname, yönetmelik, genelge, tebliğ vb. takibini yapmak,  güncellenmesini sağlamak ve personelini bilgilendirmek.

 

y)              Müdürlükte çalışan personelin birinci amiri olup, başarı ve performans değerlendirmesini yapmak ve birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli personelinin disiplin Amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak

 

z)               Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımı sağlamak.

 

aa)            İş güvenliği ve çalışma ortamının sürekli geliştirilmesi için gereken önlemlerin alınması sağlamak.

 

bb)           Birimin kalite süreçlerine ait faaliyet raporları periyodik olarak hazırlanır ve Daire Başkanlığı’nın bilgisine sunmak ile müdürlüğün hizmet ve faaliyetlerini değerlendirmek ve gereken önlemlerin alınmasını sağlamak üzere Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen aylık toplantılarda çalışma raporları hazırlanarak bilgi paylaşımı gerçekleştirmek.

 

cc)            Bağlı olduğu Daire Başkanlığı ve Üst Yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

 

çç)             Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapmak ve müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol etmek.

 

dd)           Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlamak ve Daire Başkanı veya Şube Müdürlerinin geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde (İzin, Rapor, vb.) görevlerini Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısının, Genel Sekreterin Onayı ile vekaleten dönünceye kadar üstlenmek.

 

ee)            Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.

Birim Haberleri