Birimlerimiz

Hayvan Pazarları ve Mezbahane Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Dr.Esin Güvercin Altıokka
  • Telefon: (0322) 235 01 17
  • E-Posta: esin.altiokka@adana.bel.tr
  • Adres: Çobandede Yerel Kuş Merkezi Karslılar Mah. 82086 Sk. No:11/A Daire:1 Çukurova/ADANA
Görevleri


Hayvan Pazarları ve Mezbahane Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 8 - Hayvan Pazarları ve Mezbahane Şube Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak yapılacak olan hayvancılık sektöründe mevzuat ve standartlara uygun; alım satım işlemleri, canlı hayvan kesim ve sevkiyat işlemlerinin gerçekleşmesi, eğitim ve denetim, analiz ve envanter çalışmaları vb. gibi konularda her türlü faaliyetler ile işlerin başlangıcından bitimine kadar yapımını ve/veya denetlenmesini sağlamak, Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilindeki bölgelerde ilgili konularda proje ve ihale dosyası hazırlayarak faaliyette bulunmak.

 

a) Kasaplık, besilik, damızlık ve diğer amaçlı hayvanların alınıp satıldıkları ve gerektiğinde birkaç gün süreyle bekletildikleri yerlerin gerekli teknik, sağlık ve hijyen şartlarını sağlamak,

 

b) Ülke mevzuatına ve standartlarına uygun olarak hayvancılık sektörünün gelişmesine ve hayvansal ürünlerin pazarlanmasına imkan sağlamak,

 

c) Şehrimizde yapılan kasaplık, besilik, damızlık ve diğer amaçlı hayvanların alım ve satım işlemleri kontrol altına alınmasını sağlamak,

 

ç) Canlı hayvan sevkiyatlarının kontrol altına alınmasını ve satış sürecinde ihtiyaç duyulan teknik, sağlık ve hijyen koşullarını sağlayarak, hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmalarını sağlamak,

 

d) Salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının yayılmasını önleyici tedbirler alarak bunlardan korunmak, mücadele, kontrol ve eradikasyon çalışmalarını desteklemek, hayvanların sağlıklı bir ortamda alınıp satılmasını sağlamak,

 

e) Hayvan kaynaklı atık ve artıkların, çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyerek sürdürülebilir çevre sağlığına katkı sağlamak,

 

f) Kurban Bayramında halkımızın kurban kesimi ihtiyacını karşılamak için örnek kesim yerleri kurmak, kesim yerlerinde kesici ve parçalayıcı personelle hizmet vererek halkın kurban vecibesini hijyen koşulları altında huzurlu bir şekilde yerine getirmesini sağlamak,

 

g) Hayvan pazarlarını ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak kurmak ve işletmek,

 

ğ) Ülke mevzuatına ve standartlarına uygun mezbahane ve kesim yerleri kurarak et ve et ürünlerinin sağlıklı bir şekilde tüketiciye sunulmasını sağlamak,

 

h) Mezbahaların yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre faaliyet göstermelerini sağlamak, 

 

ı) Mezbahalarımızın şartlarını daha da iyileştirmek veya yeni modern mezbahaneler kurmak; daha iyi şartlarda kesim hizmetinin gerçekleştirilebilmesi için ilgili mevzuatları takip etmek, gelişen teknolojik yenilikleri takip ederek uygulama ve teknik bilgileri güncel tutmak,

i) Faaliyet alanıyla ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yürütmek veya desteklemek,

 

j) Şube Müdürlüğü'nün evrak kayıt, dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek,

 

k) Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, kurum içi ve kurum dışı kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak gerekli bilgilerin teminini sağlamak,

 

l) İhale usulü ile yapılan işlerin dosyalarını hazırlamak ve her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatlarını kullanıma hazır hale getirerek geçici ve kesin kabullerini yapmak,

 

m) Yapılan her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalatların uygulanma safhasının yönetimi ve denetimi kendisine verilen işlerin sözleşme eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince iyi bir biçimde yapılıp süresinde bitirilmesini sağlamak,

 

n) Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek,

 

o) Konusu ve birimi ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesine düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayarak katkıda bulunmak ve çözümler üretmek, sonuçlandırılmasını sağlamak,

 

ö) Her yıl için Bütçe teklifi hazırlamak, Daire Başkanlığı onayı ile Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na süresi içinde göndermek,

 

p) Kalite-Süreç performansları periyodik olarak izlenerek süreç analiz sonuçlarına göre iyileştirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak,

 

r) Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılması sağlamak,

 

s) İş güvenliği ve çalışma ortamının sürekli geliştirilmesi için gereken önlemlerin alınması sağlamak,

 

ş) Daire Başkanlığınca verilen görevleri yapmak,

 

t) Birim içerisinde personellerin rotasyonunu Daire Başkanı oluru ile yapmak.

 

Birim Haberleri