Birimlerimiz

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı
  • Daire Başkanı: Arif Kanber
  • Telefon: 4352
  • E-Posta: arif.kanber@adana.bel.tr
  • Adres: Atakent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi Eski Köy Hizmetleri Binası TEDAŞ Karşısı Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kat: 1 Yüreğir/Adana
Görevleri


Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının

Görev Yetki Ve Sorumlulukları

 

MADDE 4- Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a)   Daire Başkanlığına bağlı olan Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde hedeflenmiş plan çerçevesinde kırsal bölgelerde sosyal yaşamı, tarım ve hayvancılığı desteklemek amacı ile her türlü yatırım, faaliyet ve hizmette planlama, uygulama ve koordinasyonunu sağlayıp sonuçlandırmak.

 

b)   Yasa ve Yönetmelikler doğrultusunda Daire Başkanlığını sevk, idare ve temsil etmek. Başkanlık Makamı ve ilgili yasal mevzuatlarla belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili politikaları belirleyerek üst makam onayına sunmak, onaylanan politikaların uygulanışını izlemek ve personeline gerekli açıklamalarda bulunmak.

 

c)              Tarımsal üretimde, üreticilerin gelir düzeylerinin arttırılarak üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla; kırsal kesimde bitkisel  (meyvecilik, bağcılık, sebzecilik,  çiçekçilik vb. diğer tarımsal ürünler), hayvansal, arıcılık, balıkçılık ve su ürünlerinin rantabl bir şekilde yetiştirilmesi ile ilgili her türlü teknik faaliyetlerde bulunmak.
           

ç)  Bitkisel,  hayvansal ve su ürünleri mahsullerinde üretim kaynaklarının en iyi biçimde kullanılması,  verimliliğin arttırılması,  ürünlerin çeşitlendirilmesi,  kalitenin yükseltilmesi ve söz konusu mahsullerin değerlendirilmesi,    işlenmesi,   muhafaza edilmesi,   ambalajlanması ve pazarlaması sırasında gerekli her türlü çalışmaları yapmak,  yaptırmak,  teknik destek vermek ve projeler hazırlamak,
           

d)    Hazırlanan projelerin gerektirdiği tesisleri yapmak veya yaptırmak,  çiftçilerin üretimle ilgili araç gereç ve diğer tarımsal girdi ve ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olmak, ortak makine parkı kurmak, kurdurmak.
           

e)   Denizlerde ve iç sularda sürdürülebilir balıkçılık ile su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğinin yapılabilmesi için konu yetkilisi kamu ve özel kuruluşlar ve üreticilerle birlikte ortak çalışmalar yapmak.
           

f)    Kooperatif ve Birlikler gibi üretici örgütlerini desteklemek, bu amaçla şehir merkezindeki hal ile yöresel pazar satış yerlerinde örgütlü üreticilere satış alanları oluşturmak.

 

g)    Çiftçilerin her türlü ürün ve mamullerinin kalitesini yükseltecek tedbirleri almasında yardımcı olmak, hastalık ve haşerelerle mücadele yapmak ve yaptırmak.

 

ğ)   Yapılan faaliyetlerin tanıtımı amacıyla fuarlara katılmak amaç ve çalışma konularında Başkanlık Makamının iznine bağlı olarak afiş, broşür, gazete, dergi, kitap çıkarmak vb. her türlü yayın faaliyetlerinde bulunmak ve gerektiğinde seminer, sempozyum, panel, konferans gibi toplantılar düzenlemek. 

 

h)    Tarım, hayvancılık ve su ürünleri alanlarında faaliyet gösteren Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Yüksek Okullar, Meslek Liseleri, Sivil Toplum Örgütleri, Muhtarlıklar, Ziraat Odaları ve Kooperatiflerle, bağlı bulunduğu yasalar çerçevesinde Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, Tarım, hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunacağı projeler geliştirerek uygulamak veya uygulanmasını sağlamak.

 

ı)    Yeni tarım ve hayvancılık tekniklerini inceleyerek uygulama olanaklarını ve yaygınlaşmasına yönelik çalışmalara destek olmak.

 

i)     Vatandaşlardan gelen talepleri, Resmi yazışmaları, personelin sevk ve idaresini çalışma koşullarını düzenlemek ve takip etmek ve vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalara katkı koyarak tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, aksayan yönlere yönelik çözümler üretmek.

 

j)     Kalite Sisteminin sürekli uygulanabilirliği ve geliştirilmesini sağlamak.

 

k)   Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlerinin çalışmalarını, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yönlendirmek, denetlemek ve en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak.

 

l)    Yapılan çalışmalarda ekibini motive etmek, verilen önerileri değerlendirmek ve gerektiğinde çalışmalara katılarak çalışma ortamının sürekli olarak geliştirmesini sağlamak.

 

m)  Daire Başkanlığı personeline yasalar çerçevesinde özlük haklarının gerektirdiği izinleri vermek ve yazılarını onaylamak.

 

n) Mesai Saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve Daire Başkanlığı personelinin uyum içerisinde çalışmasını sağlamak.

 

o)   Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş- sarf malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlamak.

 

ö)   Daire Başkanlığının faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleşmesini sağlamak için çalışma planlarını hazırlatmak, çalışmaları izlemek, denetlemek ve koordine edilmesini sağlamak.

 

p)    İş güvenliğini sağlamak ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 

r)    Yatırımlarla ilgili, yıl içinde plan program ve bütçe taslağı yaparak ilgili Makama sunmak.

 

s)    Görev alanına giren hizmetlerle ilgili olarak yapacağı her türlü harcamalarda 5018 sayılı kanunda tanımlanan Harcama Yetkilisi olarak iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

 

ş)    Bağlı Müdürlüklerde 4734 ve 4735 sayılı ihale yasalarının amir hükümlerine göre, tarım ve hayvancılığı destekleme amacı ile yapılacak, her türlü faaliyet, hizmet, alt ve üst yapıların fen ve sanat kurallarına uygun olarak iş programının süresinde gerçekleşmesini sağlamak ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; sorumluluk alanı içerisine giren konularla ilgili gerçekleştirilecek yapım, bakım-onarım ve her türlü alım işlerine ilişkin dosya tanzimini (proje, harita, plan vb. doküman, teknik, özel vb. tüm şartnameler, yaklaşık maliyet tespiti vb.) yapmak ve gereği için ilgili daire başkanlıklarına yazılı olarak göndermek.

 

t)    Denetimi  yapılan  işlerin geçici ve  kesin hakediş, geçici ve kesin kabul,  tasfiye,  fesih, iş artışı, revize birim fiyat vb. işlemleri gerçekleştirmek.

 

u)   Tarımsal  Hizmetler Dairesisi Başkanı’ nın yokluğunda, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısının teklifi, Genel Sekreterin Onayı ile Şube Müdürü onun yerine görevi vekâleten dönünceye kadar üstlenmek.

 

ü)   Bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

 

v)   Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan misyon, vizyon ve ana hedeflere ulaşmasına çalışmak. 

             

y)   Yapılan yatırımların izleme raporlarını Genel Sekreterliğin tespit ettiği periyotlarda sunmak, brifing vermek, istenildiğinde yazılı ve görsel tanımları (fotoğraf, slayt gösterisi, maket) sergi ve seminerleri Başkanlıkça belirlenecek yer ve mekanlarda düzenleyerek tanıtmak.

Birim Haberleri
1

Adana Büyükşehir Belediyesi bütün gövdesiyle yangın yerinde

Büyükşehir bütün gövdesiyle yangın yerinde Başkan Zeydan Karalar, yangınların… Daha Fazlası

1

Yangından etkilenen hayvanlara tedavi ve yem desteği

Büyükşehir veterinerleri yangın bölgesinde yaralanan hayvanları tedavi… Daha Fazlası

1

Ahırları yanan üreticilere süt sağma makinesi, çocuklara oyuncak…

Ahırları yanan üreticilere süt sağma makinesi, çocuklara oyuncak… Büyükşehir… Daha Fazlası

1

Elektrikten yoksun kalan afetzedelere güneş paneli sistemi dağıtılıyor

Elektrikten yoksun kalan afetzedelere güneş paneli sistemi dağıtılıyor Yangından… Daha Fazlası