Birimlerimiz

Satınalma Daire Başkanlığı
  • Daire Başkanı: Fehmi Korkmaz
  • Telefon: 355 47 74
  • E-Posta: fehmi.korkmaz@adana.bel.tr
  • Adres: Belediye Evler mah. 84298 sok. no:21 çukurova/ADANA
Görevleri


Satınalma Dairesi Başkanlığının

Görev Yetki Ve Sorumlulukları


MADDE 4- Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Belediye birimlerinin faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duydukları doğrudan temin ve ihale kapsamındaki her türlü mal, hizmet, danışmanlık ve yapım taleplerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu'nu ve bu kanunları tamamlayıcı karar, yönetmelik, tebliğ ile genelgeler ve tabi olduğu diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde uygun şartlarda ve zamanında temin etmek amacıyla gerekli işlemleri planlamak, yürütmek ve sonuçlandırmak,

 

b) Belediyemiz tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelerin mevzuata uygun olarak, ilgili harcama birimlerinin ihale usulü ile ilgili talepleri doğrultusunda Resmi Gazetenin 28.04.2006 tarih ve 26152 sayısında yayınlanan 2 seri nolu Harcama Yetkilileri Genel Tebliğinin 1. Maddesinin (d) bendinde “Harcama yetkilileri, ilgili mevzuatı uyarınca ihale usulleriyle yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale işlemlerine ilişkin olarak, ihale yetkisiyle sınırlı olmak üzere harcama yetkilerini, üst yöneticiden onay almak suretiyle, idarenin destek hizmetlerini yürüten birim yöneticilerine devredebilirler. Bu durumda, ihale onay belgesinin düzenlenmesinden sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süreçteki tüm ihale işlemlerine ilişkin ihale yetkisi destek hizmetleri birim yöneticisi tarafından kullanılacaktır. İşin yaklaşık maliyetinin belirlenmesi ve teknik şartnamenin hazırlanması gibi ihale öncesi işlemlerin ilgili birimi, destek hizmetleri birimi veya idarenin diğer birimleri tarafından hazırlanması mümkün bulunmaktadır” belirtildiği üzere; yaklaşık maliyetin tespit edilmesinden sözleşmenin imzalanmasına kadar tüm ihale iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

 

c) Belediye Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter yardımcısı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin kararlarını uygulamak,

 

d) Bu yönergenin 4. maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda, Daire Başkanlığına bağlı müdürlükler arasında koordineyi sağlamak, müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek, müdürlere emir ve talimat vermek,

 

e) Daire Başkanlığına gelen evrakları ilgili müdürlüklere havale etmek, takibini yapmak, Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazışmaları imzalamak,

 

f) Disiplin amiri olarak ilgililer hakkında disiplin amirliği görevini yürütmek,

 

g) Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak,

 

h) Harcama yetkilisi görevini ifa etmek,

 

i)  Yaklaşık maliyet icmalini onaylamak ve havale etmek,

 

j) İhale yetkilisi olarak yapılan ihalelerde ihale onay belgesini düzenlemek, ihaleleri onaylamak,

k) Daire Başkanlığı faaliyet raporunu hazırlamak, hazırlattırmak,

 

l) Daire Başkanlığının stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

 

m) Daire Başkanlığı arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

 

n) Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak,

 

o) Bilgi edinme başvurularını ilgili müdürlüklere göndermek ve takibini yapmak ile yetkili ve sorumludur.

 

p) Görevlendirilmesi halinde diğer daire başkanlıklarına vekâlet etmek.

 

Birim Haberleri