Birimlerimiz

Satınalma Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Talip Can Çetin
  • Telefon: 4736
  • E-Posta: talipcan.cetin@adana.bel.tr
  • Adres: Belediye Evler mah. 84298 sok. no:21 çukurova/ADANA
Görevleri


Satınalma Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 6- Satınalma Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Belediye birimlerinin faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duydukları doğrudan temin kapsamındaki her türlü mal, hizmet, yapım ve danışmanlık işleri ile ilgili taleplerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu ve bu kanunları tamamlayıcı karar, yönetmelik, tebliğ ile genelgeler ve tabi olduğu diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde uygun şartlarda ve zamanında temin etmek amacıyla gerekli işlemleri yapmak,

 

b) Satınalma talep evraklarını ve bu talepler için hazırlanan maliyeti kontrol etmek, piyasada fiyat araştırması yaparak piyasa fiyat araştırma tutanağı düzenlemek, sözleşme yapmak.

 

c) Malın önceden belirlenmiş teknik şartnameye, numuneye, kalite standartlarına vb. uygunluğunu planlamak, yürütmek ve denetlemek, iş ve işlemlerle ilgili çıkacak problemleri çözmek,

 

ç) Temin edilen her türlü mal ve hizmete yönelik olarak, ortaya çıkan sorunların çözümlerine ilişkin gerekli koordinasyonu sağlamak.

 

d) Daire Başkanı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, kendisine bağlı personele görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda emir ve talimat vermek,

 

e) Bu yönergenin 6 'ıncı maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda, şeflikler arası koordineyi sağlamak, şefliklerin çalışmalarını denetlemek, şeflere ve bağlı personele emir ve talimat vermek,

f) Müdürlüğü ilgilendiren konularda raporlar ve yazışmaları hazırlamak,

 

ç) Personelin sicil raporlarını, yıllık izinlerini düzenlemek ve Daire Başkanının onayına sunmak, personel arasında görev dağılımı yapmak,

 

g) Müdürlüğü ile ilgili arşiv çalışmalarını ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek,

 

h) Bilgi edinme başvurularını cevaplamak ve takibini yapmak, yaptırmak,

 

i) Satınalma işlem dosyalarını, İhale onay belgelerini ve harcama belgelerini hazırlamak, Daire Başkanının onayına sunmak,

 

j) Yetki alanı içerisinde bütün araç-gereç, makine ve tesislerin işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmasını temin etmek, bunun için gereken önlemleri almak

 

Birim Haberleri