Birimlerimiz

Maliyet Tespit Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Sezen Kamışlı Sallahoğlu
  • Telefon: 355 47 30
  • E-Posta: sezen.sallahoglu@adana.bel.tr
  • Adres: Belediye Evler mah. 84298 sok. no:21 çukurova/ADANA
Görevleri


Maliyet Tespit Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 8) – Maliyet Tespit Şube Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları şunlardır;

a) Belediye birimlerinin faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duydukları 4734 Sayılı Kanun kapsamındaki her türlü mal, hizmet, yapım ve danışmanlık işleri ile ilgili taleplerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu ve bu kanunları tamamlayıcı karar, yönetmelik, tebliğ ile genelgeler ve tabi olduğu diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde uygun şartlarda ve zamanında temin etmek amacıyla maliyet tespit etmek, Daire Başkanının onayına sunmak.

b) Belediye Birimlerinin taleplerini, bu taleplere ait teknik şartnameleri maliyet tespiti açısından incelemek,

 

c) Belediye Birimlerinin taleplerini sınıflandırmak, ilgili mevzuat çerçevesinde birleştirmek,

 

ç) Yaklaşık maliyet tespiti için komisyon kurmak, komisyona görevlerini tebliğ etmek,

 

d) Yaklaşık maliyet tespit komisyonunun çalışması için gerekli araç-gereç, program, kırtasiye, eğitim vb. temin etmek,

 

e) Belediye harcama birimlerinin ihale talepleri doğrultusunda, yaklaşık maliyet hazırlanarak (Mal, Hizmet, Yapım veya Danışmanlık işlerinin) ihale işlemlerinin yapılması için ilgili dosyanın ihale şube müdürlüğüne havale edilmesini başkanın onayına sunmak.

 

f) Daire Başkanı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, kendisine bağlı personele görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda emir ve talimat vermek,

 

g) Bu yönergenin 8'inci maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda, şeflikler arası koordineyi sağlamak, şefliklerin çalışmalarını denetlemek, şeflere ve bağlı personele emir ve talimat vermek,

 

ğ) Müdürlüğü ilgilendiren konularda raporlar ve yazışmaları hazırlamak,

 

h) Personelin sicil raporlarını, yıllık izinlerini düzenlemek ve Daire Başkanının onayına sunmak, personel arasında görev dağılımı yapmak,

 

ı) Müdürlüğü ile ilgili arşiv çalışmalarını ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek,

i)  Bilgi edinme başvurularını cevaplamak ve takibini yapmak, yaptırmak,

 

j) Adana Büyükşehir Belediyesi Birimlerinin talepleri doğrultusunda yaklaşık maliyeti hazırlamak, Daire Başkanının onayına sunmak,

k) Yetki alanı içerisinde bütün araç-gereç makine ve tesislerin işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmasını temin etmek, bunun için gereken önlemleri almak.

 

Birim Haberleri