Birimlerimiz

İhale Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Mehmet Emin Atayan
  • Telefon: 355 47 30
  • E-Posta: mehmetemin.atayan@adana.bel.tr
  • Adres: Belediye Evler mah. 84298 sok. no:21 çukurova/ADANA
Görevleri


İhale Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 7- İhale Şube Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Belediye birimlerinin faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duydukları doğrudan temin yapım işi ve ihale kapsamındaki her türlü mal, hizmet, yapım ve danışmanlık işleri ile ilgili taleplerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu ve bu kanunları tamamlayıcı karar, yönetmelik, tebliğ ile genelgeler ve tabi olduğu diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde uygun şartlarda ve zamanında temin etmek amacıyla gerekli işlemleri planlamak, yürütmek ve sonuçlandırmak,

 

b) Gelen taleplerin teknik şartnameleri ve yaklaşık maliyet evraklarını incelemek,

 

c) Elektronik Kamu Alımları Platformundan ilgili ihaleye ait kayıt numarası almak, EKAP üzerinden gerçekleştirilen tüm ihale işlemlerini yapmak, yaptırmak,

 

ç) İhale dokümanlarının hazırlanmasını ve onaylanmasını sağlamak,

 

d) İhalenin türüne göre ihale ilanlarını veya davetlerini hazırlamak,

 

e) Hazırlanan ilanların Kamu İhale Bülteninde, yerel gazetelerde yayınlanmasını sağlamak,

 

f) İhale ilanının yayınlanmasından sonra ihale komisyonu oluşturmak,

 

g) İhale dosyalarının satış işlemlerini gerçekleştirmek ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa uygun olarak ihaleyi yapmak,

 

ğ) İhale Komisyon Kararlarının yasal süresinde İhale Yetkilisinin onayına sunmak,

 

h) İhale süreci ile ilgili tüm yazışmaları ve bildirimleri yapmak,

 

ı) Mevzuat hükümlerine göre sözleşmenin yapılmasını sağlamak,

 

i) Gereken durumlarda ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yasaklama işlemlerini yapmak,

 

j) Sözleşmesi imzalanan ihale dosyalarını ilgili harcama birimine göndermek,

 

k) İhale sonuç ilanlarını yayınlanması için Kamu ihale Kurumuna bildirmek,

 

l) İlgili mevzuat hükümlerine göre ihaleye katılan isteklilerin geçici teminat iadesi işlemlerini yapmak,

 

m) İhaleye yönelik yapılan itirazları cevaplandırmak,

 

n) Kamu İhale Kurumunun istemesi durumunda ihale işlem dosyasının bir suretini göndermek.

 

o) Faaliyet alanıyla ilgili konularda projeler üretmek, takip etmek ve uygulamak.

 

ö) Daire Başkanı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bağlı personele görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda emir ve talimat vermek,

 

p) Bu yönergenin 7’ inci maddesinde yazılı görev, yetki ve sorumlulukları bizzat yapmak yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda, şeflikler arası koordineyi sağlamak, şefliklerin çalışmalarını denetlemek, şeflere ve bağlı personele emir ve talimat vermek,

r) Müdürlüğü ilgilendiren konularda raporlar ve yazışmaları hazırlamak,

 

s) Personelin sicil raporlarını, yıllık izinlerini düzenlemek ve Daire Başkanının onayına sunmak, personel arasında görev dağılımı yapmak,

 

ş) Müdürlüğü ile ilgili arşiv çalışmalarını ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek,

 

t) Bilgi edinme başvurularını cevaplamak ve takibini yapmak, yaptırmak,

 

u) İhale onay belgelerini ve harcama belgelerini hazırlamak, Daire Başkanının onayına sunmak,

 

ü) Yetki alanı içerisinde bütün araç-gereç, makine ve tesislerin işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmasını temin etmek, bunun için gereken önlemleri almak.

 

Birim Haberleri