Birimlerimiz

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı
  • Daire Başkanı: İlyas Kıran
  • Telefon: 4902
  • E-Posta: ilyas.kiran@adana.bel.tr
  • Adres: Bahçeşehir Mh.Öğretmenler Blv. No:29 E-bebek yanı posta kodu:01120 Seyhan/ADANA
Görevleri

 
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının

Görev Yetki Ve Sorumlulukları


MADDE 4- Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin taleplerini hazırlamak,

 

b) Daire Başkanlığı içinde Taşınır Kayıt Kontrol sisteminde kayıtları tutmak,


c) Daire Başkanlığı demirbaşlarının alımını ve dağıtımını yapmak,


ç) Daire Başkanlığına ait tüm evrakların bilgisayar ortamında kayıt edilerek arşivlenmesini sağlamak,


d) Kurum dışı yazışmalar ve diğer birimlerle yazışmaları yapmak,


e) Ödeme Emri Belgesi (tahakkuk) düzenlemek ve takibini yapmak,


f) Dairesine bağlı birimlerin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,


g) Performans programına uygun olarak Dairesinin bütçesini hazırlamak, onaya sunmak ve takibini yapmak veya yaptırmak,


ğ) Biriminde yapılan iş ve işlemlerin hazırlanan iş süreçlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,


h) Büyükşehir Belediyesi sorumluluk ve yetki alanında bulunan park, bahçe, çocuk bahçesi, park sahaları, bulvar ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri tespit ederek bunların kamulaştırma tekliflerini yaptırmak,


ı) Adana genelindeki yeşil alan planlamalarıyla ilgili çalışmaları yürütmek. Bu amaçla her türlü etüt, plan ve projeleri hazırlatmak, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak,


i) Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımını yaptırmak,


j) İhale ile yaptırılan işlerin kontrol ve denetiminin yapılmasını sağlamak,


k) Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek,


l) Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,


m) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak, istatistikler oluşturmak,


n) Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,


o) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,


ö) Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,


p) Üstü tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,


r) Daire Başkanı yukarıda belirtilen görevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesini sağlama hususunda yetkili ve üst yönetime karşı sorumludur.


s) Satın alma ve fidan satış işlerini mevzuat hükümlerine göre yapmak,


ş) Ambardaki araç ve gereçlerin, demirbaşların korunmasını sağlamak, ambar faaliyetleri ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,


t) Güvenlikle ilgili ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli tedbirleri almak veya aldırmak,


u) Bağlı personelinin mesai takibini yapmak, disiplin ve düzenini sağlamak ve memur sicillerini hazırlamak.

 

Birim Haberleri
1

Adana Büyükşehir Belediyesi bütün gövdesiyle yangın yerinde

Büyükşehir bütün gövdesiyle yangın yerinde Başkan Zeydan Karalar, yangınların… Daha Fazlası

1

Büyükşehir elini felaketzedelerin üzerinden çekmiyor

Büyükşehir elini felaketzedelerin üzerinden çekmiyor Mağduriyet sona… Daha Fazlası