Birimlerimiz

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı
  • Daire Başkanı: İrfan Irmak
  • Telefon: 4532-4551
  • E-Posta: irfan.irmak@adana.bel.tr
  • Adres: Yurt, Şair hasibehatun Cd No:45, 01170 Çukurova/Adana
Görevleri


Gençlik ve spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının

Görev Yetki Ve Sorumlulukları

 

MADDE 4- Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı ve bağlı Şube Müdürlükleri faaliyetlerinde egzersiz, fiziksel ve sportif aktiviteleri; dil, din, ırk, cinsiyet ve felsefi inanç ayrımı gözetmeksizin adil bütünleştirici ve güvenli bir yaklaşıma sahip olarak vatandaşların sağlık ve fiziksel uygunluğun geliştirilmesi için egzersiz, fiziksel, aktivite ve rekreasyonel sportif faaliyet programlarının geliştirilmesini ve uygulamasının sağlanması,

 

b) Çocuk ve gençlere temel hareket eğitimi ile farklı spor branşlarında çok yönlü temel spor eğitiminin verilmesini, yeteneği tanımlanan gençlerin olimpiyat oyunlarında Türkiye’yi temsil etmeye yönelik eğitimini, altyapıdan yetiştirilen sporcular ile Adana ilini bölgesel ulusal ve uluslar arası platformda başarılı şekilde temsili ile antrenör, sporcu ve idarecilerin sürekli eğitimleri için bölgesel kamp, eğitim ve araştırma merkezinin açılmasını ve hizmet vermesini sağlamak,

 

c) Gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren dernek, vakıf, öğrenci kulüpleri, kurum ve kuruluşlar için hizmet içi eğitimler düzenlemek ve danışmanlık hizmetleri almak. İl genelinde Spor ve Gençlik hizmetleri ile Meslek edindirme konularında okullar ve kurslar açmak, bu okul ve kurslarda gerekli eğitimi verdirmek.

 

ç) Çağdaş ve geleneksel gençlik etkinlikleri ile sportif organizasyonlar düzenlemek, turnuvalara katılacak bölgesel sporculara, amatör spor kulüplerine ve Adana bölgesinde faaliyet gösteren Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak hizmetlerini yürütmekle görevlidir,

 

d) Adana Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve bağlı Şube Müdürlükleri faaliyetlerinde egzersiz, fiziksel ve sportif aktiviteleri; dil, din, ırk, cinsiyet ve felsefi inanç ayrımı gözetmeksizin adil, bütünleştirici ve güvenli bir yaklaşıma sahip olarak vatandaşların sağlık ve sıhhatinin sürekli gelişiminin bir aracı olarak kabul edilmektedir,

 

e) Serbest zamanlarda tüm vatandaşların sağlık ve fiziksel uygunluğun geliştirilmesi için egzersiz, fiziksel aktivite ve rekreasyonel sportif programlarının geliştirilmesini ve uygulanmasını, çocuk ve gençlere temel hareket eğitimi ile farklı spor branşlarında çok yönlü temel spor eğitiminin verilmesini, yeteneği tanımlanan gençlerin olimpiyat oyunlarında Ülkemizi temsil etmeye yönelik eğitimini, alt yapıdan yetiştirilen sporcular ile Adana İlini bölgesel, ulusal ve uluslararası platformda başarılı şekilde temsili ile antrenör, sporcu ve idarecilerin sürekli eğitimleri için bölgesel kamp, eğitim ve araştırma merkezinin açılmasını desteklemek ve hizmet vermesini sağlamak,

 

f) Gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren dernek, vakıf, öğrenci kulüpleri, kurum ve kuruluşlar için hizmet içi eğitimler düzenlemek ve danışmanlık hizmetleri almak,

 

g) İl genelinde gençlik kampları kurmak, sporla ilgili etkinlikler ve yarışmalar düzenleyerek destek vermek,ğ) İl genelinde spor ve gençlik hizmetleri ile meslek edindirme konularında kurslar açmak ve kurslarda gerekli kurs ve eğitimleri verdirmek, bu kurslarda görevli amir, eğitmen ve antrenörleri istihdam etmek,

 

h) Gençlik ve spor alanında ihtiyaç duyulan yeni tesisleri projelendirmek ve standartlara uygun olarak yaparak mevcut tesisleri standartlara uygun hale getirmek için bakım ve onarım yaparak en iyi şekilde hizmet verilmesini sağlamak,

 

ı) Yerel, ulusal ve uluslararası çağdaş ve geleneksel gençlik etkinlikleri ile sportif organizasyonlar, fitness ve spor ekipmanları fuarı düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı turnuvalara katılacak bölgesel sporcuları ayni ve nakdi yardımda bulunmak,

 

i) Kardeş şehirler arasında sosyal bütünleşmeyi sağlamak, bilgi, tecrübe, kültür alışverişinde bulunmak maksadı ile ziyaret, gezi ve etkinlikler tertipleyip kardeş şehirlerde olan bu ve buna benzer etkinlikler ve sportif organizasyonlara katılmak,

 

j) Adana Bölgesinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımda bulunmak,

 

k) Gençlik örgütleri ile genç kadınların ve genç engellilerin konumlarını güçlendirmek maksadıyla ilgili kurumlar ile iş birliği yapmak, ortak organizasyonlar düzenleyerek gençlik etkinlikleri ile sportif organizasyonlara katılmaları için destekte bulunmak,

 

l) Kurum içi ve dışı sosyal dayanışmayı tesis etmek ve güçlendirmek için gençlik ve spor alanında Adana Bölgesinde popüler olan spor branşlarında Bölgesel şampiyonalar ve ligler tertiplemek,

 

m) Belediye Meclisi Kararıyla yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilerin, sporcuların, teknik yöneticilerin ve antrenörlerin ödüllendirilmesini sağlamak,

 

n)  Kurum dışında mal ve hizmet alınması halinde, mevzuatlar çerçevesinde gereken iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 

o) Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek,

 

ö) Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bütçesini gençlik ve spor alanındaki kurslar, kamplar, eğitimler organizasyonlar, seyahatler ve ödülleri, ihtiyaçlara duyarlılık ilkesini göz önünde bulundurarak ayni ve nakdi yardım yapmak,

 

p) Başkanlık Makamınca ve diğer üst makamlarca verilen emirleri yerinde ve zamanında yapmak ve yaptırmak,

 

r) Adana İlinin gençlik ve spor politikalarının belirlenmesi ile mevcut uygulamaların değerlendirilmesi için Adana Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Üniversiteler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü, Adana İl Emniyet Müdürlüğü, Adana Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Spor Kulüpleri ve Sivil Toplum Kuruluşları gibi tüm paydaşlar ile güçlü bağ oluşturularak açık ve samimi görüş alışverişinin sağlanması için iki yılda bir “Adana İl Gençlik ve Spor Şurası” ‘nı toplantıya çağırmak ve “Adana İl Gençlik, Fiziksel Aktivite ve Spor Stratejik Planı”  nı yayımlamak temel görevler olarak kabul etmek.

 

s) Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimleri arasında koordineyi sağlayarak Belediyenin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler politikasını tespit etmek Belediyenin yayın faaliyetlerini yönlendirmek, çeşitli tür ve düzeylerde yayın hazırlamak ve basımını sağlamak,

 

ş) Belediye ile basın ve yayın kuruluşları arasındaki ilişkileri koordine etmek, haber ve bilgi akışını düzenlemek,

 

t) Belediye çalışmaları ile ilgili basın toplantılarını organize etmek, tören, kutlama ve toplantılarda basın ile ilişki kurmak,

 

u) Belediye faaliyetleri ve yapılan hizmetleri medya ve halkla etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlamak,

 

ü) Kitle iletişim araçlarında Belediye ile ilgili yayınlanan yazı ve haberleri izlemek, incelemek ve değerlendirmek, üst makamları ilgilendiren konularda ilgili makama sunmak,

 

v) Belediye ve çalışanlarının halkla ilişkilerini olumlu yönde geliştirmek, Belediye ile kent halkı arasında etkili bir iletişim sistemi kurmak, bu amaçla öneri ve faaliyetlerde bulunmak,

 

y) Belediye hizmetleri ile ilgili basın bülteni, süreli ve süresiz yayın, video, cd, vcd, internet, dev ekran, bilboart, bilgi panosu, pankart, afiş, belgesel gibi yazılı, görsel ve sanal araçlardan yararlanmak,

 

z) Belediyenin ülkemizdeki ve yurt dışındaki Belediyelerle olan ilişkilerin koordinasyonunu sağlamak, uluslararası kurum kuruluşlarla kültür ve sanat etkinlikleriyle ilgili iş birliği sağlamak,

 

      aa) Bölgesel, ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere katılmak, bu sayede ilişkilerin artmasını sağlamak,

 

       bb) Adana ile Dünya kentleri arasında kardeş kent ilişkisi kurmak ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesine öncülük etmek,

 

       cc) Protokol isim, adres arşivi hazırlamak, adres ve isimlerin güncelleştirilmesini sağlamak,

      

      çç) Belediye ve Kent Halkı arasında etkili bir iletişim sistemi kurmak, bu kapsamda her türlü kitle iletişim araçları yanı sıra sivil toplum kuruluşları, sektörel gruplar, özel ilgi grupları ve hemşerilerle çeşitli bilgilendirme toplantıları, halk günleri, panel, söyleşi, açık oturum gibi özel düzenlemeler yapmak,

 

      dd) Bilginin erişilebilir olması, halkın Belediye ile ilgili bilgiyi edinebilme haklarını kullanabilmelerini sağlamak, bu amaçla gerekli tedbirleri almak,

 

        ee) Belediye Başkanlığı ile iş ilişkisi bulunan diğer birimler arasında uyumlu haberleşme ve işbirliğini kurmak,

 

       ff) Bağlı birimlerle koordinasyon toplantıları yapmak, evrak akışını takip etmek ve gerekli talimatlar vererek önerileri dinlemek,

 

      gg) Adana ilinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile kent geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak, kent problemlerinin çözümü yönünde rapor hazırlamak, kitap bastırıp yayınlamak,

 

            ğğ) Günün her saatinde görev yapan bir birim oluşturularak Belediye ile Kent Halkı arasındaki iletişimi güçlendirmek,

 

       hh) Kent kültürünü geliştirmeye yönelik projeler üreterek her kesimden insanların sanat ve kültürel faaliyetlere katılımını özendiren bir alt yapı oluşturarak etkinliklerin sürekliliğini, çeşitliliğini sağlamak, sanat ve kültür alanında Adana’yı özellikli bir merkez konumuna getirmek,

 

            ıı) Adana İlini yurt içinde ve uluslararası bir alanda tarihi, kültürel ve sanatsal yönleriyle tanıtımını yaparak potansiyelini ortaya çıkarmak,

 

 ii) Fuarda her yıl düzenlenecek etkinliklerle Kentin sanayi, ticari, kültürel ve sosyal alandaki etkisini en üst seviyeye çıkartmak,

 

 jj) Belediye hizmetlerin halka tanıtılması amacıyla muhtarlar ile toplantı düzenlemek,

 

 kk) Şube Müdürlüklerinin çalışmalarını kontrol etmek, denetlemek, yönlendirmek, sevk ve idare etmek,

 

 ll) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklar ile ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunmak,

 

 mm) Kanun ve yönetmeliklerde verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak ve denetlemek,

 

 nn) Belediye Başkanı’nın vereceği diğer görevleri yerine getirmek,

 

 oo) Daire Başkanlığı Sorumlusu, İhale Birimi, Muhasebe Birimi, Evrak ve Arşiv Sorumlusu, Maaş Mutemedi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Taşınır Kayıt ve Taşınır Kontrol Yetkilisi direkt olarak Daire Başkanına bağlı çalışırlar.

 

 

Birim Haberleri
1

İnce Memed Halk Kütüphanesi için kitap bağışı kampanyası

Zeydan Karalar, “Fazla kitaplarınızı bağışlayın, yeni kütüphanemizde halkımızla… Daha Fazlası

1

Büyükşehir Yaz Spor Okulları Buluşması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Yaz Spor Okulları Buluşması gerçekleştirildi. Bedenen ve ruhen… Daha Fazlası

1

Büyükşehir Yaz Spor okulları yaygınlaşıyor

Aladağ’ın gençleri Yaz Spor Okulu’nu tamamladı Büyükşehir Yaz Spor okulları… Daha Fazlası

1

Şimdi bisiklet zamanı

Bedensel sağlık, pandemiden korunmak ve doğayı kirletmemek için bisiklet… Başkan… Daha Fazlası

1

Başkan Zeydan Karalar, “Mehter Marşı da bizim, İzmir Marşı da…”

Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri Kozan’da yapıldı Başkan Zeydan… Daha Fazlası