Birimlerimiz

Gençlik Merkezleri ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Mehmet Yuşa Davarcı
  • Telefon: 4537
  • E-Posta: yusa.davarci@adana.bel.tr
  • Adres: Yurt, Şair hasibehatun Cd No:45, 01170 Çukurova/Adana
Görevleri

Gençlik Merkezleri ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 8 – Gençlik Merkezleri ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Adana Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezleri ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü’nü sevk ve idare etmek,

 

b) Gençlik Merkezleri ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü faaliyetlerini din, dil, ırk, cinsiyet, felsefi inanç ve din ayırımı gözetmeksizin yürütmek,

 

c) Gençlik Merkezleri ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü yetki, görev, sorumluluk ve faaliyetlerini, Başkanlık, İlgili Bakanlıklar ve Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nın yürürlükte bulunan genelge, yönerge, bildiri, prensip kararları ve talimatları ile kanun, tüzük ve yönetmelik maddelerine uygun olarak yönetmek,

 

ç) Gençlik Merkezleri ve Meslek Edindirme kursları açmak, açılan bu alanlarda gerekli eğitmen, öğretici ve teknik personeller istihdam etmek veya hizmet alımı yoluna gitmek,

 

d) Açılacak kurslar için uygun olan binayı ve dersliklerin şartlarının uygun olmasını sağlamak,

 

e) Meslek edindirme kursları vasıtasıyla çeşitli meslek gruplarının eğitimi ile ilgili eğitici, öğretici faaliyetler düzenlemek,

 

f) Gençlerin sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda kapasitelerini geliştirmek amaçlı yerel, ulusal ve uluslararası hibe programlarını şehrimize kazandırmak maksadıyla danışmanlık hizmeti almak,

 

g) Eğitim desteği verirken ortamın temizlik bakım ve onarımını yapmak

 

ğ) Eğitim gören öğrencilerin kurstaki güvenliğini sağlamak,

 

h) Gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren dernek, vakıf, öğrenci kulüpleri, kurum ve kuruluşların bilinçleri ve verimli hizmet etmeleri ve bahsi geçen gruplara mensup üye ve gönüllülerin bilinçlendirilmesi maksadıyla hizmet içi eğitimler düzenlemek ve bu alanlarda danışmanlık hizmeti almak,

 

ı) Kentimizdeki üniversiteleri kazanan öğrencileri karşılamak, kayıt iş ve işlemlerine yardımcı olmak, yurtlara yerleşeceği zamana kadar misafir etmek için gerekeni yapmak,

 

i) Evrak sorumlusu vasıtasıyla Müdürlük yazışma evraklarının Belediye ve ilgili birimlerine düzenli ve güvenli bir şekilde hazırlanması, ulaştırılması ve arşivlenmesini sağlamak,

 

j) Çalışmalarını; toplumun ihtiyaçlarına, isteklerine ve günün teknolojik gelişmelerini göz önünde bulundurarak planlamak ve güncelleştirerek yapmak,

 

k) Adana Büyük Şehir Belediyesi yöneticilerinin, üst amirlerinin ve Daire Başkanının verdiği görevleri yürütmek,

 

Birim Haberleri
1

Şimdi bisiklet zamanı

Bedensel sağlık, pandemiden korunmak ve doğayı kirletmemek için bisiklet… Başkan… Daha Fazlası