Birimlerimiz

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı
  • Daire Başkanı: Ayten Dolançay
  • Telefon: 3568
  • E-Posta: ayten.dolancay@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Reşatbey Mah. 62001. Sk. No:22 Seyhan/Adana
Görevleri


Daire Başkanının Görev, Yetki ve Sorumluluğu:



HAKKIMIZDA

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığımız bünyesinde Kadın Eğitim ve Araştırma Şube Müdürlüğü ile Kadın Ekonomisini Güçlendirme Şube Müdürlüğü bulunmaktadır.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak herkes için temel bir hak olan eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesi ve Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışı ilkesini dikkate alarak kentteki tüm bireylere hizmet vermeyi amaçlamaktayız. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kentteki kadının güçlendirilmesi amacı ile çalışmalar yürütmektedir.

Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi kadın, çocuk ve bireyin sosyal refahını arttırmaya yönelik, her türlü eğitici, geliştirici ve güçlendirici hizmetler için üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, STK ve dernekler ile işbirliği içerisinde koordineli olarak faaliyet yürütmekteyiz.

 

MADDE 8 -(1) Aşağıda belirtilen görevler, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür;

a) Temelde kadın ve kız çocukları olmak üzere tüm insan ve canlı haklarının korunması ve geliştirilmesi ve her tür ayrımcılığı karşı hak savunuculuğu konularında çalışmalar gerçekleştirmek,

b) Kadın, çocuk ve aile bireylerinin ruhsal ve fiziksel bütünlüğünün korunması, sosyal ve ekonomik refahlarının arttırılmasına yönelik olarak faaliyet yürütmek,

c) Kadının toplumdaki konumunun güçlendirilmesi, kadın emeğinin değerlendirilmesi için projeler üretmek,

d) Kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; kadınlara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek; bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak,

e) Çocuk ihmal ve istismarı, kadınlara yönelik şiddeti, aile içi şiddet önlemek amacıyla çalışmalarda bulunmak, şiddete maruz kalmış veya kalma ihtimali olan barınma ihtiyacı duyan bireylerin, kadınların çocukları ile geçici bir süre kalabilecekleri sığınma evleri açmak ve kadınlara yönelik her türlü sosyal danışmanlık, rehberlik hizmeti yürütmek amacıyla Kadın Danışma Merkezi açmak ve hizmet verilmesini sağlamak,

f) Belediye hizmetlerinden ve kentin olanaklarından engellilerin, kadınların, dezavantajlı grupların vd. en üst düzeyde yararlanmalarını kolaylaştırmak, toplumdaki dezavantajlı grupları özellikle kadınları, çocukları, engelli bireyleri, yoksulları, sosyal hayata katacak etkinlikler düzenlemek, uygun mekânlar içinde iyileştirici geliştirici ve kaynaştırıcı çalışmalar yapmak amacıyla kadın-çocuk dostu mekanlar oluşturmak, eşitlik perspektifi ile dezavantajlı ve hassas gruplara yönelik üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, STK ve dernekler ile işbirliği içerisinde sosyal çalışmalar ve projeler yapmak.

g) Hızlı nüfus artışı ve hızlı kentleşme nedeniyle, yerel yönetimler tarafından sağlanan hizmetler üzerinde baskı yaratmakta olan insan hareketliliği ve artan toplumsal çekişmelere karşı, “İnsan Hakları Kentleri” yaklaşımı ile o yerelliklerde yaşayan farklı toplumsal gruplara duyarlı ve kapsayıcı çözüm alanları yaratabilmek, bu alanda maddi kaynak ve gelişen teknolojileri takip edebilecek güncel planlama yapacak çalışmalar üretmek, ‘kadın’, ‘çocuk’ ‘yaşlı’, ‘engelli’ ve ‘sığınmacı/göçmen’ gruplarının uluslararası ve ulusal yasalar tarafından garanti altına alınmış haklarının kent yaşamında pratiğe geçirilmesini, gündelik hayata uyarlanmasını ve belediye hizmetlerine yansıtılmasını hedefleyerek hizmet üretmek,

h) Bu alanda çalışan akademisyenlerin sayısının ve niteliklerinin arttırılması, Akademinin eğitim ve araştırma kapasitesini güçlendirerek yerel yönetim-akademi işbirliğini geliştirmek, aynı alanlarda çalışan yurtdışı akademilerle de ilişkileri güçlendiren çalışmalar planlamak,

i) Kadınlar için özgün mekanların tasarlanması ve kent planlarının kadınların yaşamını kolaylaştıracak şekilde hazırlanması amacıyla bu alanda var olan projelerle ve birimle koordineli olarak, kadınların planlama aşamalarına müdahil olmasını sağlamak.

j) Belediyenin tüm plan, bütçe, proje ve çalışmalarına cinsiyet eşitliği perspektifinin yerleştirilmesi için birimle koordineli olarak çalışmalar yürütmek ve tüm hizmetlerden cinsiyetlerin eşit olarak yararlanmasını sağlamak,

k) Belediye bütçesinin temel insan ve canlı haklarını koruyan ve cinsiyet eşitliğine dayalı şekilde hazırlanması, gelir ve giderlerin cinsiyet eşitliğini geliştirecek şekilde yapılandırılmasını hedefleyen çalışmalar yapmak ve bu çerçevede Kadın – Erkek Eşitlik Komisyonu ile iletişim içinde olmak,

l) Yerel yönetimlerin yaptığı plan hazırlamada cinsiyet eşitliği, sağlık, eğitim ve kültür olmak üzere belediyenin stratejik planlarında, mevcut durum analizi çalışmalarında kadın örgütleri ve üniversitelerle aktif koordinasyon sağlanmak, çalışmaların sürdürülebilirliğini ve hakkaniyetini bağımsız dış gözlemciler aracılığı ile denetlenebilirliğini sağlamak, bu konuda veriler ve raporlar sunmak, 

m) Adana sınırları içerisinde her türlü risk haritaları oluşturmak; şiddet, madde bağımlılığı, uyuşturucu, alkol, tütün vb. konularında gerekli inceleme, araştırmalar yapmak; bu risklerin kişi, aile ve toplum üzerindeki etkileri ile ilgili tüm kamu kurum ve sivil kuruluşlarla işbirliği içerisinde projeler geliştirmek,

n) Kadın emeğinin sömürülmesi ve çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak proje ve programlar yapmak,

o) Belediye personeline ve diğer kamu çalışanlarına yönelik cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık kapsamında çalışmaları yapmak,

p) Ulusal ve uluslararası haftalarda panel, toplantı ve etkinlikler düzenlemek, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına katkı sağlamak.

q) AB, ulusal ve uluslararası projelere katılım sağlamak,

r) Cinsiyet eşitliği perspektifi ile Adana da yaşayan kadın, çocuk, aile ve tüm bireylere dair sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan destekleyici çalışmalar gerçekleştirmek için eğitim, proje, konferans, seminer, kampanya ve benzeri etkinlikleri düzenlemek; danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek, eğitici programlar yürütmek, yapılan etkinliklere katkı sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak proje ve programlar yapmak,

s) Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü ve yetkili merciinin onayı ile ulusal ve uluslararası düzeyde özel veya kamu kurum ve kuruluşları, diğer yerel yönetimler, kadın kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapmak; projelere destek ve finansman kaynağı ile gönüllülerin katılımını sağlamak,

ş) Şiddete maruz kalan ya da kalma ihtimali bulunan kadın ve kız çocuklarına yönelik koruyucu ve önleyici çalışma yürütmek

t) Belediye hizmetlerinden ve kentin olanaklarından engellilerin, kadınların, dezavantajlı grupların vd. en üst düzeyde yararlanmalarını kolaylaştırmak, toplumdaki dezavantajlı grupları özellikle kadınları, çocukları, engelli bireyleri, yoksulları, sosyal hayata katacak etkinlikler düzenlemek,

u) Kadın, çocuk, yaşlı, engelli ve sığınmacı/göçmen gruplarının uluslararası ve ulusal yasalar tarafından garanti altına alınmış haklarının kent yaşamında pratiğe geçirilmesini, gündelik hayata uyarlanmasını ve belediye hizmetlerine yansıtılmasını hedefleyerek hizmet üretmek,

ü) Yerel yönetim politikalarına cinsiyet eşitliğinin yerleştirilmesi için çalışmalar yürütmek.

YASAL DAYANAĞIMIZ

·         1979 TARİHLİ KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ORTADAN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ (CEDAW)

·         KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ 19 NOLU TAVSİYE KARARI

·        KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ  32 NOLU TAVSİYE KARARI

·        ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ

·        LANZAROTE SÖZLEŞMESİ

·        6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ KANUNU

·        İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

·        KADINA YÖNELIK ŞIDDETLE MÜCADELE IV. ULUSAL EYLEM PLANI 2021-2025

·        KADIN VE AİLE HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

 

TEMEL DEĞERLER

Eşitlik

Ayrım Gözetmeme

Güçlenme

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Şiddetsizlik

Katılımcılık

Temel İnsan Hakları Normları

 

FAALİYETLER

Kadın Destek Hattı

4441180
Şiddete maruz kalan ya da kalma ihtimali bulunan kadın ve kız çocuklarına yönelik sosyal, hukuksal ve psikolojik yönlendirme hizmeti almaları için  08.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Gerekli durumlarda Kolluk Kuvvetleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı ile iletişime geçilerek, başvuru yapan kadının acil koruma altına alınmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri:

·         Grup Eğitimleri ve Atölye Çalışmaları,

 v

Birim Haberleri