Birimlerimiz

Evlendirme Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Mehmet Özdemir
  • Telefon: 5920
  • E-Posta: mehmet.ozdemir@adana.bel.tr
  • Adres: REŞATBEY MH. (SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ KARŞISI FUZULİ CAD.GİRİŞİ)
Görevleri

Evlendirme Şube Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve İşleyişi

 

 

MADDE 10- İdari Yapı, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

5-İdari Yapı: Evlendirme Şube Müdürlüğünün kademeleri şu şekilde tanımlanmıştır.

1) Evlendirme memuru

2) Evrak kayıt (büro personeli) birimi

3) Tahsildar

1- Evlendirme Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

    i.Birbirleri ile evlenmeye karar veren kadın ve erkeğin müracaatlarını kabul etmek,

  ii.Mevzuatın öngördüğü şekilde evlenme dosyası hazırlamak,

iii.Evlenme ehliyet belgesi düzenlemek,

 iv.Evlenmeyi yapmak,

   v.Aile cüzdanını düzenleyip vermek,

 vi.Evlenmenin nüfus kütüğüne tescilini sağlamak,

vii. Evlenme Kütüğü ve dosyalarını iyi bir şekilde muhafaza etmek, 

viii.Nikâhlarını il dışında kıydırmak isteyen kişilerin müracaatlarını alarak, izin belgesi hazırlamak, ı) Evlenmenin gün ve saatlerini belirlemek,

 ix.Nikâh işlemleri ile ilgili talep edilen bilgileri vermek,

   x.Yabancı uyruklu evlenme başvurularında, yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel   temsilcileri tarafından düzenlenmiş ve tasdik edilmiş olan belgeleri almak, onaylamak ve    dosyalarını mevzuata uygun hazırlamak,

 xi.Kimlik ve pasaportun Türkçe tercümeli ve noter tasdikli suretini almak Evlendirme Memurunun      görevleridir.

xii. Evlendirme memurları Evlendirme Şube Müdürüne ve görevlerinden dolayı nüfus müdürlerine karşı sorumludurlar. Belediye başkanına karşı olan sorumlulukları ise saklıdır.

1-     Yetki ve Yetki Sınırı: Evlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre Belediye Başkanı tarafından yetkilendirilen evlendirme memurları, bu yetkilerini büyükşehir belediye hudutları içinde kullanabilirler.

3- Evrak Kayıt Biriminin Görevleri; Evlendirme Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan, yeterince memur ve büro personeli    ile faaliyetlerini sürdüren Evrak Kayıt Biriminin görevleri; 

i.             Uluslararası Aile Cüzdanlarını düzenlemek,

ii.           Evlenme başvuru formunu düzenlemek, imza altına almak,

iii.         Kimlik bilgileri doğrultusunda kütük defterini düzenlemek,

iv.          Kütük sıra numarası takip defterini düzenlemek,

v.           Yapılan evlenmeye ait MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) bildirimi hazırlayıp ilgili ilçe nüfus müdürlüğüne zimmet karşılığında bildirmek,

vi.          Aile cüzdanı ile iç ve dış nikâh ücretlerinin tahakkukunu yapmak,        

vii.        Gerçekleşen evlenmelerin ilgili evraklarını dosyalamak ve arşivleme işlemini yapmak,           

viii.      Şube Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ix.          Evrak kayıt birimi Evlendirme Şube Müdürüne karşı sorumludurlar.

4- Tahsildarın Görevleri; 

     i.Tahakkuku yapılan makbuzların tahsilatını yapmak,

   ii. Mali yılı ücret tarifesi üzerinden tahsil edilen ücretlerin, haftalık bazda ilgili daire başkanlığına       teslimatını sağlamak,

  iii.İptal edilen ücretlerin takibini yapmak,

  iv.Makbuz seri numaralarını takip etmek, hatalı basılanları Mali Hizmetler Daire Başkanlığına            bildirmek.

    v.Tahsildar, Evlendirme Şube Müdürü ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanına karşı sorumludur.

 

 

Birim Haberleri