Birimlerimiz

Konservatuvar Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Dr. Ali Dagistan
  • Telefon: 6008
  • E-Posta: ali.dagistan@adana.bel.tr
  • Adres: Ziyapaşa, Kasım Gülek Blv. 5 A, 01140 Seyhan/Adana
Görevleri


Konservatuvar Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 8- Konservatuvarın Şube Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

a) Yapılan sanat eğitimiyle, özellikle gençlerimizin estetik duygularını geliştirmek, beğeni    düzeylerini artırmak ve yaratıcı yönlerini ortaya çıkartarak, yapıcı, yaratıcı ve özgür bir düşünce      yapısını egemen kılmak,

b) Duygu birlikteliğinin eylem birlikteliğini getireceği bilinciyle yapılan sanat eğitimi sonucunda, toplumda dayanışma ve yardımlaşma bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak,

c) Çocuk, genç ve yetişkinleri olası kötü bir takım alışkanlık ve davranışlardan sanatın duygulara      dokunan yönü ve insanı yücelten yapısıyla kurtarmak,

ç) Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak sanat           eğitimini yaygınlaştırmak,

d) Amacına uygun konularda eğitim ve öğretim yapmak, konser, kurs, seminer ve konferanslar       düzenlemek, diploma ve benzeri belgeler vermek,

e) Türk Müziğini halkın sanat anlayışını yükseltecek biçimde uygulamak, eğitici ve açıklamalı    konserler düzenlemek, Radyo ve Televizyonlarda yayınlar yapmak suretiyle Konservatuvar çalışmaları hakkında geniş kitlelerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak,

f) Eğitim verdiği alanlarda faaliyet gösteren kişi veya topluluklarla iş birliği yaparak yurtiçi ve yurt     dışı festivallere ve benzeri sanat etkinliklerine katılmak, özellikle bölgesel halk ezgilerini ve halk      oyunlarını derleyip, tespit ve tasnif ederek gerektiğinde yayınlamak,

g) Konservatuvarın imkânları ölçüsünde Batı Müziği ve Türk Müziği aletleri öğretilmesinde        eğitim programları uygulamak. Müzik aletleri ile ilgili dersler açmak. Her bir müzik aleti için en     az 3 öğrenci olması halinde kurs açılmasını sağlamak,

ğ) Yöresel Halk Oyunları, Türk Halk Oyunları eğitim ve öğretimini yapmak, ürünlerini sergilemek, halk oyunları ekipleri oluşturup, gösteriler düzenlemek. Gerektiğinde Belediyemizi temsil etmek      için ulusal ve uluslararası festival ve yarışmalara katılım sağlamak,

h) İhtiyaca göre yeni Sanat Şeflikleri kurarak faaliyete geçmesini sağlamak,

ı) Konservatuvar Yönetmeliğinde belirtilen ve istenilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

1-Konservatuvar Şube Müdürlüğünün kademeleri

İ Konservatuvar Sekretaryası

İi Yönetim Kurulu

İii Disiplin Kurulu

İv Koordinatörler

V Eğitmenler

Vi İcra Heyetleri

 

i. Konservatuvar Sekretaryası: Şube Müdürüne bağlı ve sorumlu olarak görev yapmak üzere Şube Müdürü’nün teklifi ile Daire Başkanı tarafından görevlendirilir.

a) Konservatuvarın bütün yazışmalarını ve öğrenci işlemlerini yerine getirmek,

b) Yönetim ve Disiplin Kurulu toplantı gündemlerini hazırlayıp, toplantı çağrılarını kurul üyelerine ulaştırmak,

c) Bu kurullarca alınacak kararları ilgili karar defterine işlemek, kurul üyelerine imzalatmak,

ç) Evrakların arşivlenmesi çalışmalarını yerine getirmekle görevlidir.

ii. Konservatuvar Yönetim Kurulu: Konservatuvar Şube Müdürlüğünün Başkanlığında, Konservatuvarın bütün eğitim, etkinlik, idari ve teknik faaliyetleri konusunda en yüksek karar ve icra organıdır. Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur:

a)   Konservatuvar Şube Müdürü,

b)  Bölüm Şefleri.

Yönetim Kurulunun Görevler ve İlkeleri

 

1) Şube Müdürü, Koordinatörler, Bölüm Şeflerinden ve diğer organlardan gelecek konuları görüşüp      karara bağlamak,

2) Yönetmeliğin 1 ve 6. maddelerinde belirlenen amaç ve görevlerin gerçekleşmesi için gerekli       denetim ve çalışmalar yapmak, kararlar almak,

3) Sınav kurullarını belirlemek.

4) Yönetim Kurulu ayda bir defa toplanır,

5) Müdür veya üyelerin isteği ile olağanüstü olarak da toplanabilir,

6) Daha sonraki toplantının gün ve saati ilk toplantıda belirlenir,

7) Toplantılar Şube Müdürünün Başkanlığında yapılır,

8) Toplantının gündem taslağını koordinatörler hazırlar, Şube Müdürü gündemi belirler.

9) Gündeme ilave edilmesi gereken konular varsa toplantıdan önce üyeler tarafından önerilir,

10) Toplantı salt çoğunlukla yapılır ve kararlar salt çoğunlukla alınır,

11) Her üyenin bir oy hakkı vardır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır,

12) Yönetim Kurulu kararı bir tutanakla tespit edilip, Başkan ve üyelerce imzalandıktan sonra tarih      sayı verilerek dosyalanır,

13) Yönetim Kurulu Sekretaryası Şube Müdürlüğünce yürütülür,

14) Karar dosyası Şube Müdürünün muhafazası altında bulundurulur.

iii. Konservatuvar Disiplin Kurulu

Disiplin Kurulu; Daire başkanı, Konservatuvar Şube Müdürü ve Şeflerden oluşur. Disiplin Kurulunda kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla verilir. Eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. Disiplin Kurulu; Konservatuvar öğrencileriyle, eğitmenler (maaş ve ücret alan resmi görevli personel dışındaki) hakkında, Disiplin yönetmeliği uyarınca, disiplin kavuşturması yaparak, ilgili kararları alır ve uygular. Disiplin kurulu kararları Şube Müdürünün teklifi ve Daire Başkanının onayı ile gerçekleşir.

iv. Koordinatörlerin Görevleri

Mevzuat ve Şube Müdürünün talimatlarına bağlı olarak Konservatuvarın iş programı ve diğer sanatsal faaliyetlerinin hazırlık çalışmalarını yapar, bunları gözlemler ve koordine eder, Koordinatörler Şube Müdürünün teklifi Daire Başkanın onayıyla Bölüm Şefleri arasından eğitim ve icra heyetleri koordinatörü olmak üzere görevlendirilir,

Eğitim Koordinatörü

1. Her dönem başında bölüm başkanları, eğitmenler ile toplantı yapmak ve görüşlerini alarak    müfredat birliğini sağlamak,

2. Bölüm Şefleri ile birlikte yıllık eğitim programında yer alacak dersleri, müfredatı, ders    programlarını ve Eğitmenleri belirleyerek yönetim kuruluna sunmak,

3. Şube Müdürü tarafından yıllık eğitim programı dışında düzenlenmesine karar verilen kurslar   ve diğer eğitim faaliyetlerine ilişkin hazırlıkları yönetim kuruluna sunmak,

4. Eğitimler için ön kayıt, kayıt ve öğrenci giriş sınavlarını koordine etmek,

5. Eğitmenlerin ilgili Bölüm Şefleri ile yıllık performans değerlendirmesini yaparak rapor halinde Şube Müdürüne sunmak,

6. Bölüm Şeflerinden gelen şikâyetlerin giderilmesini sağlamak; gerektiğinde kuralları ihlal    edenlerin Disiplin Kuruluna sevki için Şube Müdürüne öneride bulunmaktır.

   İcra Heyetleri Koordinatörü

1. Bölüm Şefleri ve tüm bölümlerin icra heyeti sorumlularıyla birlikte repertuar ve çalışma    programlarının oluşturulmasını sağlamak,

2. Yıl boyunca yapılacak olan resmi kutlama, festival, şenlik, konser, yarışmalar vb. etkinliklerde      görev alacak olan icra heyetlerinin görevlendirmelerini yapmak ve koordinasyonlarını sağlamak,

3. Muhtelif proje çalışmaları için Konservatuvar bünyesinde çalışma grupları kurmak,

4. İcra heyetlerinde görev yapan sanatçılarla proje çalışması yaparak uygulamaya konulmasını       sağlamak,

5. İcra heyetlerinin çalışmaları ve iş disiplinleri ile ilgili Bölüm Şefiyle birlikte yıllık performans       değerlendirmesini yaparak rapor halinde Şube Müdürüne sunmak.

Bölüm Şefinin görevleri

1. Başkanlığını yaptığı bölümün, asli karakterini koruyucu, kültürünü muhafaza edici, sanat seviyesini yükseltici çalışmalar yapmak, bununla ilgili gerekli raporları hazırlamak,

2. Başkanlığını yaptığı bölümle ilgili eğitim ve icra heyeti sorumlarını belirleyerek yönetim kurulunun onayına sunmak,

3. Tüm Bölüm Şefleri ile iş birliği yaparak, eğitim ve öğretimdeki birlik ve bütünlüğü sağlamak ve uygulamayı denetlemek,

4. Konservatuvar eğitimi süresince; uygulanacak ders programı ve müfredatla ilgili tasarıları eğitim koordinatörü ile birlikte hazırlayarak yönetim kuruluna sunmak,

5. Derse girecek eğitmenlerin belirlenmesi konusundaki tekliflerini, yönetim kurulunda görüşülmesini sağlamak, bu konudaki uygulamayı denetlemek,

6. Bölüm bünyesinde faaliyet gösteren uygulama topluluğunun sanat seviyesini, üslubunu ve repertuvarını geliştirici yönde, toplu ya da bireysel çalışmalar düzenlemek, çalıştırıcı elemanları belirlemek, çalışmaların yapılması için gerekli imkânları sağlamak ve uygulamayı denetlemek,

7. Eğitmenler ve icra heyeti görevlilerinin; çalışma, davranış ve kurallara uyumunu tespit ederek, olumsuzlukları ilgili koordinatörler birlikte rapor haline getirip yönetim kuruluna sunmak,

8. Ses ve görüntü kaydı, nota arşivleri ile mevcut çalgı, giysi ve benzeri araç gereçlerin; korunması, saklanması ve düzenli tutulması için, elemanlar arasında görevlendirmeleri yapmak,

9. Gerektiğinde; ilgili Bölüm Şefliği repertuvarını zenginleştirme yönünden, sahada derleme çalışmaları yapmak, elde edilen görüntü ve ses kayıtlarından arşiv oluşturmak, toplanan verilerin     tasnifi yapılarak, yayınlanmak üzere şube müdürüne sunmak,

10. İhtiyaç halinde kendi bölümü ile ilgili yapılmakta olan eğitim ve icra heyetleri çalışmalarında      görev almak,

11. Bölümde görev alan personelin yıllık izin, çalışma programı ve görevlendirilmesi ile ilgili    planlamaları yapmaktır.

 

v. Eğitmenler

 

1. Kültür Eğitmenleri: Orta ve yükseköğrenim kurumlarında ders vermeye hak kazanmış öğretmenler öncelikle tercih edilmek üzere görevlendirilebilir.

2. Sanat Eğitmenleri: Dalında yükseköğrenim görmüş kişilerden belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde alanı ile ilgili usta öğreticilik ve en az 2. kademe antrenörlük belgesine sahip olanlar arasından geçici olarak görevlendirilir. Kurumda eksikliği tespit edilen eğitmenlerin ders saati ücreti verilerek görevlendirilebilirler. Disiplin Kurulunca işine son verilmesine karar verilen   eğitmenlerin aynı işe bir daha alınamazlar.

Eğitmenlerin Görevleri

Eğitmenler, aşağıdaki başlıca şu görevleri yerine getirirler;

a) Ders ve müfredat programlarıyla, alınacak öğrenci sayısının tespiti yönünde, bölüm şefine    tavsiyede bulunmak,

b) Dersler için gerekli doküman, kitap, nota, araç, gereç ve malzemeyi tespit etmek,

c) Yönetmelik ve Müfredat Programlarında belirtilen Eğitim- Öğretim ve uygulama derslerini     yapmak,

d) Ders ve çalışmalarda yoklama yaparak, sonuçları ve işlenen konuları yoklama defterine    kaydetmek, bütünleme sınavlarından sonra yapılacak eğitmenlerin toplantılarına katılmak, öğrencilerin sınıf geçme ve başarı durumlarını görüşüp karara bağlamakla görevlidir, e) Görevlendirildikleri sanat topluluklarının çalışma ve gösterilerine katılmak,

f) Eğitmenler, ilgili Bölüm Şeflerine bağlı olarak faaliyetlerini sürdürürler.

vi. İcra Heyeti

İcra heyeti görevlileri 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi konservatuvar bünyesinde çalışmakta olan personellerden oluşturulur. İhtiyaç duyulması halinde icracı sanatçı, müzisyen ve dansçılar ücret karşılığı hizmet alımı yaparak çalıştırılır.

Konservatuarda İcra Heyeti

a) Türk Sanat Müziği İcra Heyeti,

b) Türk Halk Müziği İcra Heyeti,

c) Halk Oyunları İcra Heyeti

d) Kent Orkestrası (Bando)

e) Oda orkestrası

f) Çocuk korosu

İcra Heyeti Sorumluları

İcra Heyeti Sorumlusu, Bölüm Şefinin önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla tayin edilir. Gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararıyla değiştirilir. Bağlı bulunduğu bölüm şefine karşı sorumludur.

Konservatuvarda eğitim- öğrenim görecek öğrencilerde aranan şartlar

a) En az Ortaokul mezunu olmak,

b) 16 yaş ve üzeri olmak,

c) Beden yapısı, ses diksiyon ve kulak yapısı gibi özellikler bakımından girmek istediği bölüme uygun özellikleri taşımak,

 

Birim Haberleri