Birimlerimiz

Kültür Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Mahmut Göğebakan
  • Telefon: 6002
  • E-Posta: mahmut.gogebakan@adana.bel.tr
  • Adres: Ziyapaşa, Kasım Gülek Blv. 5 A, 01140 Seyhan/Adana
Görevleri


 Kültür Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE6 – Kültür Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a)       5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. maddesinin (v) bendi gereği; Yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri        yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları       açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek       liseleri, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak,

b)  Belediye Başkanı ve üst makamların talimatlarını ve mevzuatın gereklerini uygulamak ve    uygulatmak,

c)       Kültür, Sanat ve Sosyal faaliyetleri programlayıp gerçekleştirmek, kültürel ve sanatsal etkinlikleri    planlamak ve uygulanmasını sağlamak,

d)      Sosyal amaçlı ve Milli Kültürün tanıtılması çerçevesinde toplantılar, sergiler, gösteriler, yarışmalar, sesli ve görüntülü çalışmalar yapmak,

e)       Halk kültürleri, halk edebiyatı, gelenekleri, giyim, kuşam, süsleme vb. dallarında araştırma, derleme ve incelemelerini desteklemek,

f)    Kentimizin bilim ve teknoloji alanında gelişimini sağlamak ve her yaş grubundan insanlara hitap      edecek bilim ve teknoloji merkezleri kurmak, işletmek ve sürekliliğini desteklemek,

g)   Kentimizin eğitim ihtiyaçlarını günün koşulları göz önünde bulundurularak belirlemek, güncelleştirmek ve eğitime destek teklifinde bulunmak,

h)   Sosyal ve kültürel değerler üzerine yapılmış çalışmaları yayımlamak,

i)    Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör    ile iş birliği yapmak, koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde iş birliği protokolü hazırlamak,

j)    Kültürel varlıklarımızı yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla sanatsal etkinlikler, sergiler, bienaller, şenlikler, festivaller, karnavallar, sempozyumlar, çalıştaylar, fuarlar düzenlemek ve     katılmak,

k)   Halkımız için önem arz eden günlerde aşure, çorba ve geleneksel yemek yapımı ve dağıtımının        yapılması için gerekli çalışmaları yapmak,

l)    Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı 2010-2023 kapsamında Kent Kültürü, aidiyet duygusu ve Kentli haklarını koruyan eğitim programları ve kültürel etkinlikleri    desteklemek,

m) Personele yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları teklif etmek,

n)   Stratejik plan doğrultusunda performans programlarını hazırlamak,

o)   Faaliyet planlarını ve raporlarını yıllık olarak hazırlamak,

ö) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat uyuşmazlığı ve aksaklıklarla ilgili inceleme ve araştırma yaparak alınması gereken hukuki ve idari tedbirler için başkanlık makamına tekliflerde bulunmak,

p)   Personelinin özlük işlemlerini yürütmek,

r)  Disiplin amiri olarak personeline mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek,

s)  Mahiyetindeki personel arasındaki iş bölümü ve iş birliğini sağlamak,

ş) Gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yürütmek,

t)   Gerektiğinde diğer birimlere vekalet etmek,

u) Adana il merkezinde ve ilçelerde vatandaşlarımızdan gelen taleplerin karşılanması amacıyla ihtiyaç duyulan hallerde veya öngörülemeyen durumlarda (afet, cenaze gibi) yemek ve iftar yemeği vermek,

ü) Açılış, konferans ve tanıtım vb. hizmetlerin karşılanması için kokteyl verilmesi için gerekli         çalışmaları yapmaktır.

 

MADDE 7 - Kültür Şube Müdürlüğü İdari Yapılanma

Kültür Şube Müdürlüğü’nün İdari yapılanması aşağıdaki şekildeki gibidir.

a)  İdari İşler ve Yazışma Birimi

b)  Mali İşler Birimi

c)  Kültürel Etkinlikler ve Organizasyon Birimi

 

a)     İdari İşler ve Yazışma Birimi

 

1.               Şube Müdürüne bağlı olarak ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmak,

2.               Müdürlük bünyesinde yer alan idari servislerin çalışmalarına dair verilerin toplanması, takibi ve raporlaştırma işlemlerini gerçekleştirmek,

3.               Müdürlük bünyesinde çeşitli statülerde staj yapan öğrencilerin koordinasyonunu ve bunlarla ilgili     işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

4.               Müdürlük bünyesinde görev yapan personelin günlük çalışma saatlerine uymalarını sağlamak ve     takibini yapmak,

5.               Şube Müdürü ve Daire Başkanı tarafından kendisine verilen diğer idari görevleri yerine getirmek,

6.               Müdürlüğe gelen, giden bütün evrakı Kültür Şube Müdürüne çıkararak havalesini yaptırdıktan      sonra kaydını yapmak, havale edilen yazının ilgili personele tebliğini yapmak, cevabının verilmesi    gerekiyorsa cevap yazısını hazırlamak ve cevap verilmesini sağladıktan sonra arşivlemek,

7.               Müdürlük personelinin sağlık, izin, özlük işleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yazışmasını yaptıktan    sonra arşivlemek,

8.               Taşınır yönetim sorumlusu olarak, Müdürlüğün tüm birimlerinde bulunan taşınır mal ve eşyanın    kontrolünü yapmak, hesabını tutarak listesini hazırlayıp ilgili bürolara asmak,

9.               Müdürlüğün elektronik posta adresine gelen yazıları her gün kontrol etmek ve süresinde cevap      verilmesini sağlamak.

b) Mali İşler Birimi

1.               Müdürlükle ilgili yapılan ihale işlemlerinin yazışma, dosyalama ve diğer iş ve işlemlerini yapmak,

2.               Talep formu hazırlamak,

3.               Teknik Şartnamede belirtilen ürün listesine uygun olarak düzenlenmiş, istenilen mal ve   hizmetlerin belirtildiği ve yetkili kişilerce onaylanmış formu hazırlamak,

4.               İhtiyacı karşılayan mal veya hizmetin verimlilik ve fonksiyonelliğini sağlayacak şekilde taktik, teknik ve her türlü diğer özelliklerini açık ve anlaşılır şekilde belirten ve kesin hükümler içeren     Teknik Şartname hazırlamaktır.

c) Kültürel Etkinlikler ve Organizasyonlar Birimi

 

1.               Yurt içi ve Yurt dışındaki sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, sanatçılar, bilim insanları   vb. gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği içinde sanatsal, eğitsel ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek,

2.               Bireysel ve toplumsal gelişmeyi güçlendirici eğitim, araştırma, sosyal-kültürel ve sanatsal   faaliyetlere destek vermek,

3.               Toplumun bilgi ve bilinç düzeyine katkı sağlamak amacıyla çeşitli konularda söyleşi, sempozyum, panel, konferans vb. etkinlikler düzenlemek,

4.               Kültürel, eğitsel ve sanatsal yazılı ve görsel yayınlar oluşturmak,

5.               Toplumun birlik ve dayanışma duygusunu, moral gücünü ve yaşam sevincini arttıran şenlik, karnaval, panayır, festival, sinema, konser vb. etkinlikler yapmak, yaptırmak,

6.               Özel gün ve haftalarda, günün anlam ve önemine uygun etkinlik ve organizasyonlar gerçekleştirmek,

7.               Halkı ve özellikle de gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için programlar ve ödüllü yarışmalar    düzenlemek,

8.               İlçemizdeki dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte programlar düzenlemek,

9.               Daire Başkanlığı tarafından yapılan etkinliklerle ilgili yazışmaları yapmak, diğer bilimler ile koordineli olmak ve gerekli organizasyon işlemlerini yapmaktır.

Birim Haberleri
1

Başkan Zeydan Karalar’a Ceyhan’da sevgi seli

Ceyhan’da aşure etkinliği Başkan Zeydan Karalar’a Ceyhan’da sevgi… Daha Fazlası

1

Çukurova’dan Beyazperdeye Sinema Afişleri Sergisi Yoğun İlgi Gördü

 Sinema kenti Adana’da çekilen Yeşilçam filmlerinin afişleri sinemaseverlerle… Daha Fazlası