Birimlerimiz

İtfaiye Destek ve Eğitim Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Tarık Öncel
  • Telefon: 0322 328 44 09 [ Dahili: 6187-6188 ]
  • E-Posta: tarik.oncel@adana.bel.tr
  • Adres: Serinevler Mah. Mustafa Kemal Paşa Blv. 18 Yüreğir/Adana
Görevleri


İtfaiye Destek ve Eğitim Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 7- İtfaiye Destek ve Eğitim Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Görev alanı ile ilgili araç-gereç ve personel planlamasını yapmak,

b) Müdürlüğe gelen tüm evrakları inceler ve havale edilen evrakların dağıtımını takip ederek sonuçlandırmak,

c) Birimleri ile ilgili yazışmaları yapmak,

ç) Daire Başkanlığı personelinin özlük haklarını işlemlerini takip etmek,

d) Taşınır Mal Yönetmeliği iş ve işlemlerini yürütmek,

e) Deposundaki malzemelerin stok takibini yaparak, ihtiyaç halinde itfaiye birimlerine dağıtımlarını yapmak,

f) Daire başkanlığına ait plan, program, faaliyet raporu ve bütçe teklifi çalışmalarını yürütmek,

g) Daire Başkanlığının tüm tanıtım ve organizasyonlarını düzenlemek,

h) Personelin disiplin uygulamalarına ilişkin ilgili yazışmaları takip etmek,

ı) Personelin hizmet içi eğitimlerinin uygulanmasını sağlar ve takip etmek,

i) İlgili kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak itfaiye hizmetlerinin daha etkin verilmesini sağlamak,

j) Personel arasında birlik beraberliği sağlar, moral ve motivasyonu yüksek tutmak için etkinlikler düzenlemek,

k) Daire Başkanlığının tüm istatistik verilerini toplamak,

l)  Müdürlükler arası personel görevlendirmelerini yapmak,

m) Müdürlüğüne bağlı personelin görev dağılımını yapmak,

n) Sorumluluk alanı içindeki demirbaşların korunmasını, bakımlarının yapılmasını sağlamak,

o) Müdürlüğüne bağlı evraklarının arşivlenmesini sağlamak,

ö) Muhasebe işlerini takip ve kontrol etmek,

p) Bağlı olan birimlerin kontrol ve denetimlerini yapmak,

r) Daire Başkanlığına bağlı müdürlüklerle ilgili gerekli koordinasyon, takip ve bilgilendirme işlemlerini yapmak,

s) Daire başkanlığının yapmış olduğu ihale ve satın alma işlemlerinin takibini yapmak,

ş) Personelinin hizmet içi eğitimi ile gönüllü itfaiyecilerin, diğer kurum ve kuruluşlardan gelen kursiyerlerin ve il dışı itfaiye birimlerinden gelen eğitim taleplerine karşılık eğitim planı hazırlar ve gerekli onayları almak,

r) Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile ilgili protokollerin takibini yapmak,

s) Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında yangın personeli ile birlikte tatbikatlar yaparak bilgilendirmek,

ü) İtfaiye Daire Başkanlığı Personellerinin günlük, haftalık, aylık ve yıllık eğitim planlamasını hazırlamak,

t)  Arızalı araç ve ekipmanların bildirilmesi halinde arızalarının giderilmesini sağlamak,

y) Personelin kurum dışı eğitimlerinin uygulanmasını sağlamak ve takip etmek,

z) Gönüllü itfaiyecilikle ilgili mali ve hukuki hükümler için gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

     aa) İtfaiyecilik mesleği ile ilgili ortaöğretim ve üniversitelerden gelecek öğrencilerin eğitim ve staj işlerinin yapılmasını sağlamak,

     bb) Belediye İtfaiye Yönetmeliğine göre itfaiye personelinin fiziki niteliklerini geliştirmek amacı ile günlük ve yıllık spor faaliyetlerini planlamak ve uygulanmasını sağlamak,

     cc) Görev alanı ile ilgili çalışmalar sırasında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerin alınması, uygulanması ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yazışmaları yapmak,

     dd) Gerektiğinde itfai tüm olaylara yerinde katılarak sevk ve organizasyonu sağlamak,

     ee) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Birim Haberleri