Birimlerimiz

Çevre ve Denetim Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Aytekin Şahin
  • Telefon: 3047
  • E-Posta: aytekin.sahin@adana.bel.tr
  • Adres: BELEDİYE EVLERİ MAH 84298 SK ALARKO ŞANTİYESİ EK HİZMET BİNASI ÇUKUROVA/ADANA
Görevleri


Çevre ve Denetim Şube Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 6- Çevre ve Denetim Şube görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 6360 sayılı Kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanunun çerçevesinde çıkan Yönetmeliklerin (Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi, Hava Kalitesini Koruma, Su Kirliliği Kontrolü) ve diğer mevzuatların Belediyelere verildiği yetkileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve Valilik talimatları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda görev yapmak,

 

b) Çevre Koruma ve Kontrolü ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri; Büyükşehir bütünlüğü içinde yerine getirmek ve kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

 

c) Çevre konularına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleştirmek, iş ve işlemleri yürütmek.

 

ç) 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre; “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği” gereğince Bakanlık tarafından verilen yetkiye dayanılarak gürültü kirliliğine ilişkin şikâyetleri değerlendirmek, denetimlerde bulunmak ve idari yaptırım kararı vermek,

 

d) “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında, gürültünün önlenmesine yönelik teknik çalışmaları yapmak, gürültü haritaları ve eylem planları hazırlamak,

 

e) 6360 Sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükmü gereğince Büyükşehir Belediyemiz hizmet sınırları içerisinde vektörle mücadele hizmetleri (vektörlerin üreme, dinlenme ve yaşama alanları, yeşil alanlar, atık su hatları, kapalı ve açık alan haşere mücadelesi, kanal, fosseptik, cadde, sokaklar ve gerekli görülen tüm üreme ve saklanma yerlerinde larva, rezidüel ve uçkun mücadelesi) ile alakalı tüm iş ve işlemleri yerine getirmek,

 

f) Çevre sorunları ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunarak, proje ve öneri geliştirmek, uygulamak,

 

g) Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak gerekli iş ve işlemleri yürütmek, çalışma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs) Belediyeyi temsil etmek, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla koordinasyonu sağlamak ve ortak çalışmalar yapmak,

 

ğ) Konusuna ilişkin ilgili kanun ve mevzuatlardan yararlanarak “Yönetim Planlarını” hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,

 

h) Toplumda çevre bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi, doküman ve yöntemleri belirlemek, kullanımını sağlamak, bilgi ve belgeleri muhafaza etmek, faydalanmak isteyenlere yardımcı olmak,

 

ı) Çevre eğitimi konusunda ilgili birimlerle işbirliği çerçevesinde eğitim programları hazırlayıp, yürütmek,

 

i) ÇED yönetmeliği kapsamında şehrimizin farklı ilçelerinde yapılması planlanan projelerle ilgili olarak yönetmeliğin gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirme çalışmaları kapsamında Halkın Katılım Toplantısına ve İDK (İnceleme Değerlendirme Kurulu) Toplantısına katılım sağlayarak görüş bildirmek,

 

j) Stratejik Plan ve Performans Programı doğrultusunda Müdürlüğüne verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak,

 

k) Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

 

l) Çalışma bürolarının, salon ve koridorların, tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak,

 

m) Bağlı personelinin mesai takibini yapmak, disiplin ve düzenini sağlamak,

 

n) Birimiyle ilgili iç hizmet eğitimlerinin belli bir plan ve program dahilinde yapılmasını sağlamak,

 

o) Yapılan iş bölümü çerçevesinde bağlı personelinin sevk ve idaresini yapmak, üst amirlerin bulunmadığı olaylarda insiyatif alarak sevk ve idareyi gerçekleştirmek,

 

ö) Konusuna ilişkin yasal mevzuatı takip ederek bunlara uygun uygulama yapılmasını sağlamak,

 

p) Birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,

 

r) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlamak,

 

s) Birimine ait stratejik plan, faaliyet raporu, performans bilgileri, bütçe çalışmaları konularında Daire Başkanlığına sunulmak üzere Raporlamaların hazırlanmasını sağlamak,

 

ş) İç Kontrol Standartlarına uygun olarak iş süreçlerini hazırlatmak ve sürekli güncel tutulmasını sağlamak,

 

t)  Kanun, tüzük, yönetmelikler ve amirlerince verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmak,

 

u) Şube Müdürü Müdürlüğü ile ilgili işlemleri yerine getirirken; belediyenin Stratejik Planındaki Vizyon, Misyon ve İlkeleri ile mevzuata göre çalışılmasından sorumludur,

 

ü) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari, mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden, performans programındaki Müdürlük hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur,

 

v) Şube Müdürü Müdürlük görevlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanına karşı sorumludur.

 

y) İlgili Kanun ve Yönetmeliklerin belirlediği sair işlemleri yürütmek.

 

Birim Haberleri