Birimlerimiz

Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Duygu Argunşah
  • Telefon: 3950
  • E-Posta: duygu.argunsah@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Reşatbey Mah. 62001. Sk. No:22 Seyhan/Adana
Görevleri


 

      Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 9- Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek, (5216-BBK, 7-d))

b) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek, (5216-BBK, 7-j)

c) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek, (5216-BBK, 7-l)

d) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek, (5216-BBK, 7-t)

e) Her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarına nazım imar ve uygulama imar plânına uygun olmak kaydıyla belediye tarafından izin verilebilir. Akaryakıt istasyonlarına izin verilmesi için nazım imar plânında akaryakıt istasyonu olarak gösterilmesi şarttır. Bu istasyonlara çalışma ruhsatı büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi tarafından verilir, (5393-BK, 80)

 

f) 26.02.2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’in 5. maddesindeki hüküm gereği yapı kullanma izni Belediyemiz tarafından verilen alışveriş merkezlerindeki işyerlerini ruhsatlandırmak,

 

g) Sorumluluk alanımıza giren işyerlerine (7033-SGÜDK), (2464-BGK) hükümleri doğrultusunda Ulusal Bayram Günlerinde Çalışma ruhsatı düzenlemek,

 

ğ) Gelen şikâyet dilekçelerinin en hızlı şekilde yerinde tetkiki ve mevzuat hükümlerince gereğinin yapılmasını sağlamak,

 

h) Yapılan müracaatların teknolojiden faydalanarak ruhsatlandırma süresi içerisinde neticelenmesini sağlamak,

 

ı) Halk Sağlığı açısından daha nitelikli ve güvenli işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak,

 

i) Stratejik Plan ve Performans Programı doğrultusunda Müdürlüğüne verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak,

 

k) Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

 

l) Çalışma bürolarının, salon ve koridorların, tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak,

m) Bağlı personelinin mesai takibini yapmak, disiplin ve düzenini sağlamak,

 

n) Birimiyle ilgili iç hizmet eğitimlerinin belli bir plan ve program dahilinde yapılmasını sağlamak,

 

o) Yapılan iş bölümü çerçevesinde bağlı personelinin sevk ve idaresini yapmak, üst amirlerin bulunmadığı olaylarda inisiyatif alarak sevk ve idareyi gerçekleştirmek,

 

ö) Konusuna ilişkin yasal mevzuatı takip ederek bunlara uygun uygulama yapılmasını sağlamak,

 

p) Birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,

 

r)  İş sağlığı ve güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlamak,

 

s) Birimine ait stratejik plan, faaliyet raporu, performans bilgileri, bütçe çalışmaları konularında Daire Başkanlığına sunulmak üzere Raporlamaların hazırlanmasını sağlamak,

 

ş) İç Kontrol Standartlarına uygun olarak iş süreçlerini hazırlatmak ve sürekli güncel

tutulmasını sağlamak,

 

t) Kanun, tüzük, Yönetmelikler ve amirlerince verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmak,

 

v) Şube Müdürü, Müdürlüğü ile ilgili işlemleri yerine getirirken; belediyenin Stratejik Planındaki Vizyon, Misyon ve İlkeleri ile mevzuata göre çalışılmasından sorumludur,

 

y) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari, mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden, Performans programındaki müdürlük hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur,

 

z) İlgili Kanun ve Yönetmeliklerin belirlediği sair işlemleri yürütmek.

 

Birim Haberleri