Birimlerimiz

Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Tamer Leba
  • Telefon: 6389
  • E-Posta: tamer.leba@adana.bel.tr
  • Adres: BELEDİYE EVLERİ MAH 84298 SK ALARKO ŞANTİYESİ EK HİZMET BİNASI ÇUKUROVA/ADANA
Görevleri


Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 8- Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunun, 2872 sayılı Çevre Kanunu, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yönetimi Yönetmeliği, Sıfır Atık Yönetmeliği, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik, Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği, Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ, Atık Getirme Merkezleri Hakkındaki Tebliğ ve İlgili Uygulama Yönetmelikleri ile yürürlüğe girecek Yönetmeliklere istinaden verilen/verilecek yetkiler ile tabi olunan diğer mevzuat ve mevzuatın uygulamasına ilişkin Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı genelge, talimat ve bildirileri ile prensip kararlarından konusu ile ilgili olanları uygulamak, 

 

b) Yaptığı ya da yaptırdığı tüm faaliyetlerin Çevre Kanunu, yönetmelikleri ve standartlarına uygunluğunu sağlamak; faaliyetlerini buna göre düzenlemek, geliştirmek veya geliştirilmesini sağlamak,

 

c) Atık miktarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmak, atıkların geri dönüşümü, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek ve bu amaçla tesisler kurulmasını ve işletilmesini sağlamak,

 

ç) Atık yönetimi uygulamalarının en etkin şekilde işletilmesini sağlamak ve kamuoyuna tanıtılması için planlamalar yapmak,

 

d) Büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak, katı atıkların kaynakta toplanması hariç, katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlenmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurtmak, işletmek veya işlettirmek,

 

e) İl sınırları içerisinde hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye atılmasını,  çevre sağlığının korunmasına ilişkin olarak rutin ve/veya şikâyete istinaden yapılan denetimlerde, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal ve idari işlemlerin uygulanmasını sağlamak, kirliliğin etkilerini gidermek, azaltmak ve kaldırtmak için gerekli tedbirleri almak/aldırtmak,

 

f) Belediye Entegre Çevre Bilgi Sistemi ’ni kullanmak, Belediye bünyesinde oluşan tüm atıkların kontrolünü sağlamak ve Çevre Mevzuatı kapsamında geri kazanım/bertarafını yapmak/yaptırmak,

 

g) İl genelinde sağlık kuruşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların toplama, taşıma ve bertaraf işlemlerini gerçekleştirmek,

 

ğ) İlçe Belediyeleri tarafından toplanıp aktarma istasyonlarına gelen evsel nitelikli katı atıkların bertaraf tesisine taşınmasını sağlamak,

 

h) Katı atık bertaraf ücretleri ile Tıbbi atık bertaraf ücretlerinin tespiti konusunda çalışmalar yapmak,

 

ı) Çevre mevzuatında tarafımıza verilmiş olan geri kazanılabilir atıklar ile alakalı koordinasyon vazifelerini yerine getirmek,

 

i) Görev alanına giren yasal mevzuatı ve teknik yenilikleri takip ederek, kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapmak/yaptırmak ve uygulanmasını sağlamak,

 

j) Yasal mevzuat değişimine ilişkin ilgili mercilerce talep edildiği veya gerek görüldüğü takdirde görüş ve öneri sunmak,

 

k) Görev alanına giren konulara ilişkin uygulamalarda, ortaya çıkan aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda ilgili kurumlara ve üst yönetime görüş ve önerilerde bulunmak,

 

l) Görev alanına giren konulara ilişkin; ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

 

m) Gerektiğinde bu kurum ve kuruluşlar ile sözleşmeler ve/veya protokoller yapmak/yaptırmak,

 

n) Görev alanına giren konular ile ilgili bilgilendirici eğitim (her türlü afiş, broşür, kitapçık vb.), sempozyum, vb. etkinlik ve organizasyonları yapmak, bu konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı platformlara (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) katılmak ve teknik incelemelerde bulunmak,

 

o) Yürürlükteki mevzuatlarda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında “Yönetim Planları” hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

 

ö) Stratejik plan, yıllık hedef, yatırım programı hazırlamak ve belirlenen görevleri yerine getirmek,

 

p) Faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlamak,

 

r) Stajyer öğrencilerin mevzuat ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlamak,  

  

s) Müdürlük faaliyetleri ile ilgili proje üretmek amacıyla; araştırmalar yapmak ve bu amaçla ilgili kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel şirketlerle irtibat sağlamak,

 

ş) Belediye sınırları içerisindeki evsel nitelikli katı atıkları taşıma, ana cadde, bulvar, hal ve otogar kompleksleri ile piknik ve benzeri alanların süpürülmesi ve camilerin temizlenmesi işleminin yüklenici firma personelleri aracılığı ile yapılmasını sağlar. Bu amaçla çalışma plan ve programını belirler ve yüklenici firma personelinin bu plan dâhilinde çalışmalarını sürdürmesini takip etmek,

 

t) Vatandaşlardan gelen şikâyetler yerinde denetlenerek, olumsuzlukların ivedilikle giderilmesini sağlamak,

 

u) Resmi bayramların öncesi ve sonrasında tören alanlarının ve Kurban bayramı sonrasında satış alanlarının yıkanarak temizlenmesi sağlamak,

 

ü) Çöp kovalarının temin edilerek ana cadde, bulvar, hal ve otogar kompleksleri ile talep eden Resmi kurum ve kuruluşlara yerleştirilmesi ve kontrolünü sağlamak,

 

v) Müdürlüğe ait çalışma programlarını, stratejik planları hazırlamak ve faaliyetlerin stratejik planlara uygun olarak yapılmasını takip etmek,

 

y) Temizlik çalışmalarını yürüten yüklenici firma ile Belediye arasındaki iletişim kurarak gerekli bilgi ve belgelerin zamanında amirine teslim edilmesini sağlamak,

 

z) Çevre konusunda eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,

 

        aa) Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak,

        bb) Üstü tarafından verilecek benzer nitelikte diğer görevleri yapmak,

        cc)  Görev alanına giren konular ile birlikte hizmet içi eğitimleri almak ve uygulamaktır.

        çç)  Stratejik Plan ve Performans Programı doğrultusunda Müdürlüğüne verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak,

        dd) Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

        ee) Çalışma bürolarının, salon ve koridorların, tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak,

        ff) Bağlı personelinin mesai takibini yapmak, disiplin ve düzenini sağlamak,

        gg) Birimiyle ilgili iç hizmet eğitimlerinin belli bir plan ve program dahilinde yapılmasını sağlamak,

        ğğ) Yapılan iş bölümü çerçevesinde bağlı personelinin sevk ve idaresini yapmak, üst amirlerin bulunmadığı olaylarda insiyatif alarak sevk ve idareyi gerçekleştirmek,

        hh) Konusuna ilişkin yasal mevzuatı takip ederek bunlara uygun uygulamalar yapılmasını sağlamak,

        ıı) Birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,

        ii) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlamak,

        jj) Birimine ait stratejik plan, faaliyet raporu, performans bilgileri, bütçe çalışmaları konularında Daire Başkanlığına sunulmak üzere Raporlamaların hazırlanmasını sağlamak,

        kk) İç Kontrol Standartlarına uygun olarak iş süreçlerini hazırlatmak ve sürekli güncel tutulmasını sağlamak,

        ll)  Kanun, tüzük, Yönetmelikler ve amirlerince verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmak,

        mm) Şube Müdürü, Müdürlüğü ile ilgili işlemleri yerine getirirken; belediyenin Stratejik Planındaki Vizyon, Misyon ve İlkeleri ile mevzuata göre çalışılmasından sorumludur,

    nn) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari, mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden, Performans programındaki müdürlük hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur,

        oo) Şube Müdürü, müdürlük görevlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanına karşı sorumludur.

        öö) İlgili Kanun ve Yönetmeliklerin belirlediği sair işlemleri yürütmek.

 

Birim Haberleri