Birimlerimiz

Denizcilik ve İç Su Hizmetler Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Tamer Leba
  • Telefon: 6303 - 6313
  • E-Posta: tamer.leba@adana.bel.tr
  • Adres: BELEDİYE EVLERİ MAH 84298 SK ALARKO ŞANTİYESİ EK HİZMET BİNASI ÇUKUROVA/ADANA
Görevleri

Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 7- Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 6360 sayılı Kanun, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5237 sayılı TCK, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 25682 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 26804 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlilikleri Hakkında Yönetmeliği, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 3261 Sayılı Kıyı Kanunu, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği, Su Ürünleri Üretim Yerlerinin Kiraya Verilmesine Dair Tebliğ, İç Sularda Çalışan Gemi ve İç Su Araçları Yönetmeliği, Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği, Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği ile 27167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği kapsamında görevlerini yürütmek,

b) İç Su Araçları Yönetmeliği kapsamında Belediyemiz sınırlarında olan barajlar, nehirler, dalyan- lagünlerde ve denizlerimizde faaliyet göstermek isteyen teknelere ruhsat, bağlama kütüğü gibi resmi evrakların düzenlenmesini sağlamak,

c) İç sularda çalışan gemi ve iç su araçları yönetmeliğince gelen talepler doğrultusunda İç Su Araçları Kullanım Belgesi düzenlemek,

ç) Müdürlüğümüzce yıl içerisinde rutin olarak İç Su Araçları Ruhsatları verilen araçların denetimini yapmak, ayrıca gerek iç sularımızda gerek denizlerimizde ruhsatsız, bağlama kütüğü olmayan iç su araçlarını varsa tespit edip ruhsatlı hale getirilmesini sağlamak,

d) Belediyemiz sınırlarında bulunan Akarsular, Nehirler, Barajlar, Göl, Göletler ve Deniz kıyılarının temizlenmesini sağlamak,

e) Stratejik Plan ve Performans Programı doğrultusunda Müdürlüğüne verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak,

f) Müdürlükte yapılan tüm iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

g) Çalışma bürolarının, salon ve koridorların, tesislerin, araç ve gereçlerin korunmasını, temizliğini ve göreve hazır durumda tutulmalarını sağlamak,

ğ) Bağlı personelinin mesai takibini yapmak, disiplin ve düzenini sağlamak,

h) Birimiyle ilgili iç hizmet eğitimlerinin belli bir plan ve program dahilinde yapılmasını sağlamak,

ı) Yapılan iş bölümü çerçevesinde bağlı personelinin sevk ve idaresini yapmak, üst amirlerin bulunmadığı olaylarda insiyatif alarak sevk ve idareyi gerçekleştirmek,

i) Konusuna ilişkin yasal mevzuatı takip ederek bunlara uygun uygulama yapılmasını sağlamak,

j) Birimini temsilen toplantılara katılmak, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlamak,

k) İş sağlığı ve güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlamak,

l) Birimine ait stratejik plan, faaliyet raporu, performans bilgileri, bütçe çalışmaları konularında Daire Başkanlığına sunulmak üzere Raporlamaların hazırlanmasını sağlamak,

m) İç Kontrol Standartlarına uygun olarak iş süreçlerini hazırlatmak ve sürekli güncel tutulmasını sağlamak,

n) Kanun, tüzük, yönetmelikler ve amirlerince verilen diğer görevleri yapmak ve yaptırmak,

o) Şube Müdürü Müdürlüğü ile ilgili işlemleri yerine getirirken; belediyenin Stratejik Planındaki Vizyon, Misyon ve İlkeleri ile mevzuata göre çalışılmasından sorumludur,

ö) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari, mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden, Performans programındaki Müdürlük hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur,

p) Şube Müdürü, müdürlük görevlerinin tam ve zamanında yerine getirilmesinden Daire Başkanına karşı sorumludur.

r) İlgili Kanun ve Yönetmeliklerin belirlediği sair işlemleri yürütmek.

 

Birim Haberleri