Birimlerimiz

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
  • Daire Başkanı: Hasan Deda Büyüköztürk
  • Telefon: 6363
  • E-Posta: hasan.buyukozturk@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Reşatbey Mah. 62001. Sk. No:22 Seyhan/Adana
Görevleri

 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının

Görev Yetki ve Sorumlulukları


MADDE 4 – Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve İçişleri Bakanlığının 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinde belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlükte olan/yürürlüğe girecek Yönetmeliklere istinaden tarafımıza verilen/verilecek yetkiler ile tabi olunan diğer mevzuat ve mevzuatın uygulamasına ilişkin Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı genelge, talimat ve bildirileri ile prensip kararlarından konusu ile ilgili olan görevleri yürütmek,

b) Görev alanına giren yasal mevzuatı ve teknik yenilikleri takip ederek, kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapmak/yaptırmak ve uygulanması ile ilgili çalışmaları yürütmek,

c) Birime ulaşan çevre konusunda her türlü vatandaş talep ve şikâyetleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Büyükşehir sınırları içerisinde çevrenin korunması, geliştirilmesi, temizlenmesine ilişkin etüt, plan, proje ve laboratuvar çalışmaları yapmak/yaptırmak ve uygulanması görev ve çalışmaları yürütmek,

d) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin korunmasını sağlamak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak ile ilgili görev ve çalışmaları yürütmek, Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde iş ve işlemleri yürütmek,

e) Gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf gayri sıhhi ve sıhhi müesseselerinin, akaryakıt istasyonlarının ruhsatlandırılması ve denetlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri mevzuata göre yürütmek,

f) Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat verilmesi ve denetlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri mevzuata göre yürütmek,

g) Mahalli Çevre Kurulu toplantılarına katılımı sağlamak, alınan kararları uygulamak ve uygulanmasını denetlemek,

ğ) Daire Başkanlığına bağlı ilgili Şube Müdürlüklerini kanunlar ve tabi olunan diğer mevzuatlarda belirlenen görev ve hizmetlerin gerektirdiği her türlü yapım, hizmet, mal alım ve danışmanlık ihaleleri ve doğrudan temin için, yasalar ve uygulanacak esas ve usuller çerçevesinde görevlendirmek,

h) Çevreye ilişkin özel günlerde (5 Haziran Dünya Çevre Günü vs.) Belediye adına ilgili kurumlarla işbirliği yaparak katılım sağlamak,

ı) Sorumluluk alanımızda bulunan işyerlerine 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri doğrultusunda ulusal bayram günlerinde çalışmaya ilişkin ruhsatlandırma iş ve işlemlerini mevzuat doğrultusunda yürütmek,

i) Başkanlık Makamı ve ilgili mevzuatla belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaları belirleyerek amirlerinin onayına sunmak, onaylanan politikaların uygulanışını izlemek, personeline bu konuda gerekli açıklamalarda bulunmak, Daireye bağlı birimlerin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,

j) Stratejik plan, yıllık hedef, yatırım programı hazırlamak ve belirlenen görevleri yerine getirmek ile ilgili çalışmaları yürütmek,

k) Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,

l) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca hazırlanacak Büyükşehir Belediye Stratejik planında kendi dairesi ile ilgili çalışmalara katılmak ve yürütmek,

m) Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve Daire Başkanlığı personelinin uyum içerisinde çalışmasını sağlamak,

n) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı personelinin hizmet gereksiniminden dolayı Adana İl sınırları içerisinde rotasyona tabi olarak görev yapmasını sağlamak,

o) Faaliyet raporunu ve performans bilgilerini hazırlamak ile ilgili çalışmaları yürütmek,

ö) Yapılan tüm iş ve işlemler ile ilgili evrak kayıt, dosyalama ve arşiv sistemlerinin oluşturulmasını sağlamak ve denetlemek,

p) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,

r) Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,

s) İlgili Kanun ve Yönetmeliklerin belirlediği sair işlemleri yürütmektir.

 

Birim Haberleri
1

Ahırları yanan üreticilere süt sağma makinesi, çocuklara oyuncak…

Ahırları yanan üreticilere süt sağma makinesi, çocuklara oyuncak… Büyükşehir… Daha Fazlası

1

En iyi temizlik kirletmemek

Büyükşehir öncülüğünde Dünya Temizlik Günü etkinliği En iyi temizlik kirletmemek Toprağı,… Daha Fazlası