Birimlerimiz

Otogar ve Otopark Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Oğuzhan KAYA
  • Telefon: (0322) 428 20 47
  • E-Posta: oguzhan.kaya@adana.bel.tr
  • Adres: Fevzipaşa Mah.Turhan Cemal Beriker Bul. No:01190 Seyhan/ADANA
Görevleri


Otogar ve Otopark Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 10) –Belediyeye bağlı olan şehirlerarası otobüs, midibüs ve minibüs otogarları; İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Otogar Şube Müdürlüğü'nce sevk ve idare edilmesi ile ilgili görev yetki ve sorumlulukları;

 

a) Belediyemiz sınırları içinde bulunan şehir içi ve şehirlerarası yolcu terminallerinin ilgili mevzuat ve Belediye düzenlemelerine göre sevk ve idaresini yürütmek,

 

b) Belediyemiz sınırları içerisinde, gelecekte ihtiyaç duyulacak şehir içi ve şehirlerarası yolcu terminali ihtiyacını İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı ile birlikte tespit ederek, yapımı için teklifte bulunmak yolcu terminali yapı, tesis ve işletme ihtiyaçlarını tespit etmek, bu konularda teklifte bulunmak,

 

c) Terminallerin bakım, onarım, tamir, ısıtma, aydınlatma, soğutma, temizliği, çevre düzenlemesi, otopark, taşınır mallar ve benzeri iş ve işlemlerini yapmak veya yapılacak işlemi konusuna göre ilgili birimlere bildirmek ve takip etmek,

 

ç) Belediyemiz sınırları içinde bulunan tüm şehir içi ve şehirlerarası yolcu terminallerinde kullanılmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yayımlanan  "Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkındaki Tebliğ'e uygun olarak terminal çıkış ücret tarifesini hazırlamak ve Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisine sunmak,

 

d) Terminale giriş/çıkış yapan araçların acentelerden (yazıhanelerden) almış olduğu araç sevk irsaliyelerini çıkış otomasyon bilgisayarından karşılaştırarak kontrol etmek,

 

e) Terminale giriş/çıkış yapan yolcu araç sayıları, gelirler ve benzeri istatistiki bilgileri hazırlamak; ilgili kurumlara iletmek,

 

f) Yolcuları terminale getirmek veya terminalden almak üzere terminal içinde bulunan genel park alanlarını kullanan özel ve resmi araçların (25 dakikayı geçmeyen giriş ve çıkışlarda ücret alınmamak kaydıyla) park sürelerine göre ücret tarifesini hazırlamak ve Belediye Meclisine sunmak,

 

g) Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisince belirlenen terminal giriş/çıkış ve otopark ücret tarifelerini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne sunmak ve "Görülmüştür" şerhi almak,

 

ğ) Terminal içerisindeki acente (yazıhane), müstecir ve işletme sahiplerinin ilgili mevzuat ve Belediye düzenlemelerine uyup uymadıklarını Terminalde görevli zabıta marifetiyle denetlemek,

 

h) Terminalde ticari faaliyet gösteren iş yerlerine uymaları gereken Belediye düzenlemelerini tebliğ veya ilan ederek düzenlemelere uyulmasını Terminalde görevli zabıta marifetiyle kontrol etmek,

 

ı) Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesine göre terminal gelirlerini toplamak, ödenmeyen ücretler için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına bildirimde bulunmak,

 

i) Terminal dışında yolcu indirilip bindirilmesini önlemek amacıyla zabıta marifetiyle denetim faaliyetlerini yapmak,

 

j) Tek Düzen Muhasebe Sisteminde ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemi tutmak, mali müşavirlik hizmeti almak,

 

k) Zabıta tarafından düzenlenen idari yaptırım tutanaklarını Belediye Encümenine sunmak,

 

l) Yolcuların güvenli ve huzurlu bir şekilde terminal hizmetlerinden faydalanması için ilgili birim ve kurumlarla (zabıta, emniyet, özel güvenlik birimi) koordinasyonu sağlamak,

 

m) Şube Müdürlüğünün yazışmalarının mevzuata uygun olarak düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve gelen/giden evrakları dosyalamak,

 

n) Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda Daire Başkanlığı ile birlikte planları hazırlamak, uygulamak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek,

 

o) Şube Müdürlüğünün bütçe ve ücret tarifesi teklifini Daire Başkanlığı ile birlikte hazırlamak,

 

ö) Şube Müdürlüğünün ihtiyacı doğrultusunda 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak alımlar için teknik şartnameleri hazırlamak ve ihaleyi yapacak olan destek birimine göndermek,

 

p) Şube Müdürlüğü ihtiyacı doğrultusunda yapılan ihale sözleşmeleri kapsamında kontrollük, kabul ve hak ediş işlemlerini yerine getirmek,

 

r) Şube Müdürlüğünde bulunan yapıların, tesisatların, araçların, makinelerin ve benzeri onarımlarını yapmak veya yapılması için sorumlu birime bildirmek ve takip etmek,

 

s) Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan personellerin puantaj kayıtlarını tutmak, ücret ve maaşlarının ödeme evraklarını düzenlemek,

 

ş) Şube Müdürlüğü personellerinin görevlerini etkin, verimli ve hizmet amacına uygun yapmalarını sağlamak üzere hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına bildirmek,

 

t) Daire Başkanlığınca verilen görevleri yapmak,

 

u) Birim içerisinde personellerin rotasyonunu Daire Başkanı oluru ile yapmak.

 

Birim Haberleri