Birimlerimiz

Adana Halk Ekmek ve Gıda Ürünleri İşletme Müdürlüğü
  • Daire Başkanı: Şehmus Alparslan
  • Telefon: (0322) 428 80 21- (0322) 428 8052
  • E-Posta: sehmus.alparslan@adana.bel.tr
  • Adres: Yeşiloba Mah.Turhan Cemal Beriker Bul.Vedat Dalokay Hal Kompleksi İçi Adana Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikası İdari Bina Seyhan/ADANA
Görevleri


Adana Halk Ekmek ve Gıda Ürünleri İşletme Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 6- Halk Ekmek ve Gıda Ürünleri İşletme Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan dar gelirli, muhtaç, kimsesiz ve yoksul halk kesimlerinin temel bir gıda maddesi olan ekmek ve diğer gıda ürünleri ihtiyaçlarını ucuz, kaliteli ve sağlıklı şartlarda kısmen karşılamak üzere faaliyet gösterir. Bu kapsamda;

 

a) İşletmelerinde üretilen ürünlerin halka aracılı ve aracısız dağıtım ve satışını sağlamak amacıyla üreticiler, belediyeler, belediye iştiraki şirketler, kamu iktisadi kuruluşları, resmi kurumlar ve kooperatiflerle her türlü işbirliği ve ticaretini, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak yayımlanan yönetmeliklerin hükümlerine göre yürütmek,

 

b) Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerin

 

c) kendilerine verilen Tek Düzen Muhasebe sisteminde ve Tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde kayıt altına almak, Vergi Usul kanunu hükümleri doğrultusunda gerekli defterlere kayıtları yapmak veya yaptırmak ve beyannameleri vermek,

 

ç) Halk Ekmek ve Gıda Ürünleri İşletme Müdürlüğü İşletmesini, mal, hizmet ve yapım

 

d) taleplerini, doğrudan temin ve ihale yoluyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda her türlü iş ve işlemleri yürütmek,

 

e) Yıl içerisinde yapılan ihalelerin ve bu işlere ait işlemlerin yer tesliminden işin bitimine

 

f) kadar usulünce yapılıp yapılmadığının takibi ve kontrolünü yapmak,

 

g) Müdürlüğe ait bina tesis ve işletmeler vb. yerlerin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

 

ğ) Müdürlük çalışanlarının işyerlerine ulaşımında servislerin koordinasyonuna sağlamak,

 

h) Üretilen ürünlerin günün şartlarına göre satış fiyatını belirlemek için çalışma yapmak ve Belediye Meclisine gönderilmek üzere Başkanlığa sunmak ve Büyükşehir Belediyesi Encümenince 2886 Sayılı D.İ.K.’ na göre yapılan toptan satış ve dağıtımı işi kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenen ücret tarifesi üzerinden satışı gerçekleştirmek,

 

ı) Satış büfelerinin ihtiyaç önceliğine göre uygun noktalara konulmasını sağlamak,

 

i) Çalışan personele ihtiyaç durumunda hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak,

 

j) Müdürlük bünyesinde çalışan personelin izin, rapor, puantaj, bordro gibi özlük işlemlerini yürütmek,

 

k) Evrak, arşiv, demirbaş ve ayniyatlara ilişkin işlemleri, defter ve kayıtları tutmak ve muhafaza etmek, belge ve yazışmaların usulünce dairesinde dosyalanması ve saklamasını sağlamak. Mevzuatın ön gördüğü diğer iş ve işlemleri, vergi kanunları hükümlerini takip ederek İşletme Müdürlüğü ile ilgili her türlü sorumlulukları Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ile birlikte yerine getirmek,

l)    Faaliyet amaçları doğrultusunda güncel gelişmeleri takip ederek il düzeyindeki ihtiyaçları gözetecek şekilde yeni ürün üretimi ve tesis kurulum ve işletim şartları ile yerel kooperatif, üretici birlikleri ve üretici gruplarla işbirliği koşullarını araştırmak, gıda ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunma amaçlı girişimler için olanak geliştirmek,

m)     Daire Başkanlığınca verilen görevleri yapmak,

n)      Birim içerisinde personellerin rotasyonunu Daire Başkanı oluru ile yapmak,

 

o)          Laboratuvar, Depo, Üretim, Bakım Onarım, İdari ve Mali İşler Birimleri;

 

      1) Laboratuvar

 

           I) Hammaddelerin teknik şartnameye göre uygunluğunun kontrolü için analizleri yapmak,

 

           II) Analiz sonuçlarının teknik şartnameye uygunluğunu değerlendirmek, raporlamak, üretim  sorumlusuna bildirmek ve sonuçları uygun olan unların kabulünü sağlamak,

 

           III) Analiz sonuçları uygun olmayan unun gerektiğinde hakem bir laboratuvara Gönderilmesini ve aynı numunenin tekrar analizinin yaptırılmasını sağlamak,

 

      2) Depo: Alımı yapılan ve teknik şartnameye uygunluğu anlaşılan malları teslim almak, uygun şartlarda muhafazasını sağlamak, ihtiyaca göre depo çıkışlarını yapmak, stok takibi yaparak tespit edilen ihtiyaçları gerçekleştirme görevlisi ile harcama yetkilisine iletmek,

 

      3) Üretim

 

             I) Yüklenicinin günlük üretim talebi miktar bazında değerlendirmek ve uygunsa onay vermek,

 

             II) Onay verilen talebe göre üretim sürecini planlamak,

 

             III) Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olarak üretilen ürünleri vardiya sorumlusu ve satış sorumlusu tarafından yükleniciye teslim etmek,

 

      4) Bakım Onarım: Müdürlüğe ait bina, tesis ve işletmeler vb. yerlerde bulunan hidrolik, pnömatik sistemler, iklimlendirme sistemleri, buhar hattı ve makine parkının genel bakım ve onarımını yapmak,

 

 

Birim Haberleri
1

Adana Büyükşehir Belediyesi bütün gövdesiyle yangın yerinde

Büyükşehir bütün gövdesiyle yangın yerinde Başkan Zeydan Karalar, yangınların… Daha Fazlası