Birimlerimiz

İştirakler Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Zeynep Yaşar Şahin
  • Telefon: (0322) 428 80 21- (0322) 428 8053
  • E-Posta: zeynep.yasarsahin@adana.bel.tr
  • Adres: Yeşiloba Mah.Turhan Cemal Beriker Bul.Vedat Dalokay Hal Kompleksi İçi Adana Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikası İdari Bina Seyhan/ADANA
Görevleri


İştirakler Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 9) – İştirakler Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Şube Müdürlüğü çalışanlarının iş organizasyonunu koordine etmek, yapılan işleri denetlemek, işlerin düzenli ve verimli yürütülmesi için gerekli gördüğü önlemleri almak,

 

b) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli personelinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak,

 

c) Bütçe teklifini hazırlamak,

 

ç) Müdürlüğü ile ilgili arşiv çalışmalarını ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek,

 

d) Bilgi edinme başvurularını cevaplamak ve takibini yapmak/yaptırmak,

e) Belediyeye verilen görev ve hizmet alanlarında faaliyet göstermek amacıyla, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurmak,

 

f) Belediyeye ait olan ve uygun görülen büfe, otopark ve çay bahçelerini işletmek; ya da bu yerlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle belediye veya bağlı kuruluşlarının %50 sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin %50 sinden fazlasına ortak olduğu şirketlerce işletilmesini belediye meclisine teklif etmek, meclisin belirlediği yerlerin şirketlerce işletilmesini sağlamak,

 

g) Şirketlerin, Belediyenin görev ve hizmet alanlarında faaliyet yürütebilmesi ve karlı hale gelebilmeleri amacıyla önerilerde bulunmak,

 

ğ) İştiraklerin verimlilik esaslarına göre işletilmesini takip etmek,

 

h) Belediyeye bağlı şirketler ile kamu kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak,

 

ı) Belediyeye bağlı sermaye şirketlerini koordine etmek, Türk Ticaret Kanununa göre genel kurul toplantısının yapılmasını sağlamak,

 

i) Kiralanan ve kullanım bedeli karşılığında kullandırılan yerlerin sözleşmeye uygun işletilip İşletilmediğini denetlemek,

 

j) Kira Sözleşme hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacakları Usulü Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat dahilinde gerekli hukuki takibatı yapmak ve yaptırmak,

 

k) Kiracıların ve kullanım bedeli karşılığı tahsis yapılan müstecirlerin sicil dosyalarını tutmak, tamamlamak ve muhafaza edilmesini sağlamak,

 

l) Belediye ile iştirakler arasında haberleşme, bilgi alışverişi, borç-alacak ilişkisi vb. konularda raporlama faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek,

 

m) İştiraklerin Genel Kurullarını takip etmek ve Belediyenin Genel Kurulda temsilini sağlamak,

 

n) İştiraklerin sermaye artışıyla ilgili taleplerini değerlendirip, karar verilmek üzere Belediyenin yetkili organlarına sunmak,

 

o) Belediyenin İştiraklerindeki ortaklık payından doğan mali ve yasal haklarını Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile birlikte takip etmek,

 

ö) Başkanlık Makamınca yönlendirilen, Belediyemiz İştirakleri ile ilgili resmi iş ve işlemlerini yürütmek,

 

p) Belediyeye bağlı şirketlerden düzenli olarak (üç ayda bir) Gelir Tablolarını ve bilançolarının talep etmek, değerlendirilmek, düzenli olarak raporlanmasını sağlamak,

 

r) Belediyeye bağlı şirketlerin denetlendiği Bağımsız Denetim ve Tasdik Raporlarının oluşmasını takiben 7 gün içerisinde temin etmek, değerlendirmek, Başkanlık makamına iletilmesini sağlamak,

 

s) Belediyeye bağlı şirketlerin Muhasebe Müdürlerinin Daire Başkanlığı makamına 3 aylık dönemler halinde yazılı ve sözlü bilgi vermesini sağlayacak toplantılar düzenlemek,

 

ş) Belediye şirketlerinin mali yapısı ve yükümlülüklerini değerlendirmek, gerekli görülen durumlarda Başkanlık makamına raporlanmak,

 

t) Daire Başkanlığınca verilen görevleri yapmak,

 

u) Birim içerisinde personellerin rotasyonunu Daire Başkanı oluru ile yapmak.

 

Birim Haberleri