Birimlerimiz

Hal Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Yasin Yüksekbaş
  • Telefon: (0322) 428 45 45
  • E-Posta: yasin.yuksekbas@adana.bel.tr
  • Adres: Yeşiloba Mah.Turhan Cemal Beriker Bul.Vedat Dalokay Hal Kompleksi İçi Adana Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü İdari Bina Seyhan/ADANA
Görevleri


 Hal Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 7- 11/3/2010 tarihli ve 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 1, 4, 6, 11, 14 ve 17 nci maddelerine, 3/7/2005 ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi ile 10/7/2014 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (t) bendine ve 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümlerine göre; 

 

a) Toptancı halini işletmek, halin çalışma dönemi veya günleri ile açılış ve kapanış saatlerini

belirlemek,

 

b) Malların hijyenik şartlarda satışa sunulmasını sağlayıcı uygun çalışma ortamını oluşturmak,

alt yapı ve çevre düzenlemelerini yapmak veya yaptırmak,

 

c) Malların ticaretinin serbest rekabet şartları içinde yapılmasını sağlamak, serbest rekabetin

ortadan kaldırılmasına, engellenmesine ve bozulmasına yönelik eylemleri önlemek için gereken

tedbirleri almak,

 

ç) Toptancı halinde can ve mal güvenliğini koruyucu tedbirleri almak, gerektiğinde itfaiye ve kolluk kuvvetlerinden yardım istemek,

 

d) Haldeki hizmet tesislerinin amaçlarına uygun olarak kullanılmasına yönelik her türlü iş ve

işlemleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak,

 

e) İşyerlerinin kiralanması, satışı ve devrine ilişkin işlemler ile toptancı halindeki diğer yerlere ilişkin işlemleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak, işyeri kiralama veya satın alma talebinde bulunanların beyan ettiği hususların doğruluğunu araştırmak,

 

f) Teminat işlemlerini yürütmek, teminatlara ilişkin bilgileri sisteme kaydetmek ve güncellemek, teminattan kesme ve ödemeye ilişkin bildirilen hal hakem heyeti veya mahkeme kararlarını yerine getirmek ya da getirilmesini sağlamak,

 

g) İşyerleri ile burada faaliyet gösteren üretici, üretici örgütü, komisyoncu ve tüccarlara ilişkin

bilgileri sisteme kaydetmek, kayıtlı bilgileri güncellemek, sisteme kaydedilenlerin her biri için

dosya açmak ve ilgili evrakı bu dosyada muhafaza etmek,

 

ğ) Haldeki diğer yerlerin ve buralarda faaliyet gösterenlerin kayıtlarını tutmak ve güncellemek,

 

h) Toptancı haline gelen araçlar ile halden çıkan araçlarda bulunan mallara ilişkin kontrol ve kayıt işlemleri ile bu bilgiler doğrultusunda stok kontrolünü yapmak,

 

ı) Sebze ve meyvenin cins, miktar ve fiyatları ile Bakanlıkça uygun görülen diğer bilgileri

elektronik ortamda tutmak, bu bilgilerden istatistikler oluşturarak uygun görülenleri yayımlamak ve ilgili kurum ve kuruluşlarca istenilenleri vermek,

 

i) Bildirim işlemleri ile hal rüsumuna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, bildirimciler tarafından

iletilen analiz sonuçlarını aynı gün içinde sisteme işlemek,

 

j) Gerekli denetimleri yapmak ve mevzuata aykırı eylemleri tespit edilenler hakkında cezai işlem uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,

 

k) Toptancı halin faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin her türlü mal ve hizmet satın alım işlemlerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek veya yürütülmesini sağlamak,

 

l) Evrak, arşiv, demirbaş ve ayniyatlara ilişkin işlemleri yürütmek, defter ve kayıtları tutmak ve

muhafaza etmek, belge ve yazışmaları usulü dairesinde dosyalamak ve saklamak,

 

m) Personelin özlük işleri ile diğer işlemlerini yürütmek,

 

n) İşyerleri ve haldeki diğer yerlerde faaliyet gösterenler ile bunların çalıştırdıkları kişilerle ilgili, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak,

 

o) Toptancı halindeki tahmil, tahliye, hamaliye ve nakliye hizmetlerinin düzenli bir şekilde

yapılmasını sağlamak, gerektiğinde bu işler için hizmet satın almak ve bu amaçla sözleşmeler akdetmek,

 

ö) Hal içindeki trafik düzeni ve güvenliğini sağlayıcı tedbirleri almak ve gerekli düzenlemeleri

yapmak,

 

p) Halin bulunduğu yerde, sebze ve meyvelerin fiyatları ile ihracat potansiyelinin sağlıklı olarak

belirlenmesi amacıyla ilgili kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak ve işbirliği yapmak,

 

r) Bildirimde bulunmak üzere doğrudan hale başvuranların bildirim işlemlerinin sağlıklı bir

şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,

 

s) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek,

 

ş) Daire Başkanlığınca verilen görevleri yapmak,

 

t) Birim içerisinde personellerin rotasyonunu Daire Başkanı oluru ile yapmak,

 

u) Hal yöneticisinin görev ve yetkileri

1)Toptancı halini sevk ve idare etmek, halde yürütülen faaliyet ve işlemleri denetlemek,

 

2)Hal yönetim biriminin idari işlerini ve çalışmalarını düzenlemek, koordine etmek ve yönetmek, personelin görev ve yetki dağılımını yapmak,

 

3)Hal yönetim biriminin faaliyetleri, hesapları ve işlemleri ile personelinin çalışmalarını denetlemek, personele gerekli emir ve talimatları vermek,

 

4) Toptancı halinin çalışması, sorunları ve ihtiyaçları hakkında raporlar hazırlamak ve bunları önerileri ile birlikte yönetime sunmak,

 

5)Toptancı halindeki faaliyetlere ilişkin Bakanlıkça istenecek raporların düzenlenmesini sağlamak,

 

6) Hal yönetim birimince yapılan işlemlerle ilgili kayıt ve defterlerin tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve bunların muhafazasını sağlamak,

 

7) Personelin beceri ve mesleki bilgi açısından daha iyi yetişmesi amacıyla gerektiğinde eğitim programlarının tertip edilmesini, yurt içi ve dışında düzenlenen kurs, seminer ve toplantılara katılmasını sağlamak,

 

8) Personelin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda yönetime önerilerde bulunmak, personelin izinlerini düzenlemek,

 

9) Sistemin kullanılmasına yönelik yetkilendirme işlemlerini yapmak,

 

      10) Bu Yönerge ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

      

ü) Hal Zabıtası

 

1) Belediye toptancı hallerinde hal yöneticisine bağlı olarak münhasıran toptancı hali ve bu çerçevedeki denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla istihdam edilmek üzere belediye tarafından hal zabıtası görevlendirir. Bu görevlendirmelerde veya görevlendirmenin iptalinde, hal yöneticisi görüş bildirir.

 

2) Özel ve işletim yetkisi devredilmiş toptancı hallerinde de, birinci fıkrada belirtilen denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere ilgili belediyece toptancı hal zabıtası görevlendirilir.

 

3) Belediyece birinci ve ikinci fıkra uyarınca görevlendirilecek zabıta sayısı, küçük toptancı hallerinde üç, orta toptancı hallerinde on beş, büyük toptancı hallerinde ise otuz kişiden az olamaz. Yapılacak görevlendirmelerde, toptancı halinin işlem hacmi de dikkate alınır.

 

4) Belediyece birinci ve ikinci fıkra uyarınca görevlendirilecek zabıta sayısı, küçük toptancı hallerinde üç, orta toptancı hallerinde on beş, büyük toptancı hallerinde ise otuz kişiden az olamaz. Yapılacak görevlendirmelerde, toptancı halinin işlem hacmi de dikkate alınır.

5) Toptancı halinde görevlendirilecek zabıtaların görev süresi altı aydan az olmaz ve bunlar toptancı halinde görev yaptığı sürece belediyenin diğer işlerinde çalıştırılmaz ve birimlerinde görevlendirilmez.

 

6)Toptancı halinin, işyeri sahipleri ve çalışanların güvenliğini sağlamak ve zabıtaya yardımcı olmak üzere 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre özel güvenlik hizmeti sağlanabilir. Özel güvenlik hizmetinin sağlanmış olması, asgari sayıdaki zabıtanın görevlendirilme zorunluluğunu ve zabıtanın görevlerini ortadan kaldırmaz.

 

7) Özel ve işletim yetkisi devredilmiş toptancı hallerinde görevlendirilen hal zabıtası, çalışmalarını hal yöneticisi ile koordineli ve işbirliği içinde yürütür.

 

v) Hal Müdürlüğü Denetim

 

1) Toptancı halleri, hal zabıtaları aracılığıyla bu Yönerge hükümleri çerçevesinde toptancı hali içinde gerekli denetim ve uygulamaları yapmakla görevli ve yetkilidir.

 

2) Belediyeler, ilgili yönerge hükümleri saklı kalmak ve yetki alanları içinde olmak kaydıyla, toptancı hali dışında bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hal zabıtaları aracılığıyla denetim yapma yetkisine haizdir.

 

3) Hal zabıtaları ile toptancı halindeki işyeri ve diğer yerlerle sınırlı olmak kaydıyla hal yöneticisince görevlendirilen personel, Kanun ve bu Yönerge kapsamına giren hususlarda ilgili kişilerden her türlü bilgi, belge ve defterleri istemeye, bunları incelemeye ve örneklerini almaya yetkili olup, ilgililer istenilen bilgi, belge ve defterler ile bunların örneklerini noksansız ve gerçeğe uygun olarak vermek, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak ve her türlü yardım ve kolaylığı gösterir.

 

4) Denetim yapmakla görevli, yetkili personelin talebi üzerine, kolluk kuvvetlerince gerekli yardımı sağlanır.

 

y) Kantar: Kantara gelen yüklü araçların tartımı ve kontrol amaçlı araçların tartımlarını yapmak,

 

z) Bilgi İşlem: Hal Kompleksine sebze meyve getiren ve çıkan araçların 5957 sayılı kanun gereğince kayıt altına alınmasını sağlamak,

 

aa) Kalem-Mutemetlik: İşçi ve memur personelin maaş ve özlük hakları ile buna ait kayıt ve dosyalama işlemleri, gelen- giden evrak, müdürlük bütçesinin hazırlanması, arşiv kayıtlarının tutulması, komisyoncu kayıtlarının tutulması ve işyeri devirlerinin yapılması, gibi işlemleri yapmak, yanlış yapılan bildirimleri Hal kayıt sisteminden silmek,

 

bb) Muhasebe: Hal kayıt sistemini inceleyerek komisyoncuların borç durumunu takip etmek, kantar fişlerinin kontrolünü yapmak.

 

Birim Haberleri