Birimlerimiz

İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı
  • Daire Başkanı: Mansur Aladağ
  • Telefon: (0322) 428 80 21- (0322) 428 8051
  • E-Posta: mansur.aladag@adana.bel.tr
  • Adres: Yeşiloba Mah.Turhan Cemal Beriker Bul.Vedat Dalokay Hal Kompleksi İçi Adana Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikası İdari Bina Seyhan/ADANA
Görevleri


İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının

Görev Yetki Ve Sorumlulukları

 

MADDE 4- Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Belediye sınırları içinde kanun ve yönetmeliklere uygun, idare tarafından işletilen işletmelerin çalışması, yönetimi, denetimi, verimliliğinin sağlanması ve kamuya sağlıklı hizmetlerin sunulmasını sağlamak,

 

b) Başkanlığımıza bağlı Müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak,

 

c) Performans programı ve bütçe kapsamında planlanan ihale hazırlıklarını yaptırmak ve

ihale sonrası faaliyetlerin denetimini yapmak, harcama yetkilisi olarak ihtiyaçların tespiti ve temini için gerçekleştirme görevlilerini yönlendirmek,

 

ç) Üst yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş kurumun amaç, hedef, strateji, misyon,

vizyon ve ilkeleri doğrultusunda yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaları belirleyerek üst yönetimin onayına sunmak, onaylanan politikaların uygulanışını izlemek,

 

d) Stratejik plana uygun olarak, yönetimi altındaki faaliyetler için program ve bütçe hazırlamak,

 

e) bunları hazırlarken Adana Büyükşehir Belediyesi'nin amaçları, uzun dönemli planları ve diğer programları ile koordinasyonu sağlamak, hazırlanan plan, program ve bütçe önerilerini üst yönetimin onayına sunmak,

 

f) Adana Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikte ve

 

g) kendi görev kapsamına giren dış gelişmeleri, yayınları ve hukuki mevzuatı izlemek, gerektiği hallerde önlemler almak, ilgililere bilgi vermek,

ğ) Astların liyakat değerlendirmesini yapmak. Gerektiğinde terfi-taltif önerilerini üst yönetime

 

h) sunmak, problemlerine görev kapsamı dahilinde çözüm bulmaya çalışmak.

 

ı) Birimlerine ait taşınır ve taşınmazların ilgili mevzuatlarında belirtilen usul ve esaslara göre

 

i) kayıt ve kontrol işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak.

 

j) Çalışanların mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerini artırmak amacıyla hizmet içi eğitim

 

k) almalarını sağlamak.

 

l) Personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak, istihdam edilecek

 

m) personelin seçiminde, ilgili mevzuatlara uygun olarak İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na teklifte

 

n) bulunmak.

 

o) Belediye iştirakleri olan şirketlerin ana sözleşme hükümleri çerçevesinde denetlenmesi; ayni,

 

ö) nakdi sermaye artırımı, yeniden değerlendirme, iştirake katılım payı gibi taleplerini incelemek, değerlendirmek ve koordinasyonunu sağlamak,

 

p) Daire Başkanı ve Müdürler 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye

 

r) Kanunu, göreviyle ilgili diğer mevzuat, yönetmelik ve bu yönerge ile kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından bağlı bulunduğu Üst Makama karşı sorumludur. 

 

Birim Haberleri