Birimlerimiz

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
  • Daire Başkanı: Oktay Karakuş
  • Telefon: 3510
  • E-Posta: oktay.karakus@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının

Görev Yetki Ve Sorumlulukla

 

MADDE 4- Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, geliştirilmesi ve ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak,

 

b) Daire başkanlığına bağlı şubelerin birbiriyle ve kurumun diğer birimleriyle iş birliği içinde çalışma ve koordinasyonunu sağlamak, görev alanına giren tüm işlerin birimlerce yapılmasını/yaptırılmasını denetlemek ve değerlendirmek,

 

c) İlçe belediye başkanlıklarınca onaya sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yürürlükteki üst ölçek plana, mevzuata, teknik kriterlere uygunluğunu denetleyerek 1/25000, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarını, Büyükşehir yükümlülüğünde olan Uygulama İmar Planını ve parselasyon planlarını ilgili organın onayına sunmak,

 

ç) Belediye meclisi ve belediye encümeni evraklarını başkanlık makamına sunmak,

 

d) Şube müdürleri arasında görev ve iş bölümü yapmak, gerekli hallerde şubeler arası iş yoğunluğunu dengelemek, iş aktarımı yapmak, Meclis kararına gerek kalmaksızın Şube içi veya Şubeler arası İlçe paylaşımı yapmak ve personel görevlendirmek,

 

e) Kanun ve yönetmeliklerle belirlenen esas ve usuller çerçevesinde Daire Başkanlığı personelinin özlük işlerinin yapılmasını sağlamak,

 

f) Harcama yetkilisi sıfatıyla bu yetkisini gerektiğinde uygun gördüğü kişilere devretmek ve gerçekleştirme görevlilerini belirlemek,

 

g) İlgili mali yıla ilişkin faaliyet raporlarını hazırlayarak/ hazırlatarak, izleyen mali yılın en geç Mart ayı sonuna kadar ilgili birime sunmak,

 

ğ) Daire başkanlığı performans programı hazırlık sürecinde program dönemine ilişkin performans hedefleri ile faaliyetlerin ve bu faaliyetlere ilişkin maliyetlerin belirlenerek Yıllık Bütçenin hazırlanmasını sağlamak,

 

h) Belediye başkanının vereceği diğer görevleri yapmak. Belediye Meclisince onaylı imar planı paftalarını ve halihazır haritalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

 

ı) Daire başkanı, sınırları açıkça belirlenmek şartıyla yetkilerinin bir kısmını astlarına devredebilir,

 

i) Daire başkanı, birimine ilişkin görevlerin kurumun genel hizmet politikalarına ve yasalara uygun olarak zamanında, verimli ve etkin bir biçimde yürütülmesinden, geliştirilmesinden ve birimindeki personelin çalışmalarından makama karşı sorumludur.

 

Birim Haberleri